פיגול

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עשיית אחת מארבע עבודות הזבח (שחיטה, קבלת הדם, הולכת הדם, זריקת הדם) במחשבה לזרוק את דמו לאחר הזמן הקבוע לזריקת דמו, או במחשבה להקטיר לפחות כזית מאימוריו לאחר הזמן הקבוע להקטרת אימוריו, או במחשבה לאכול לפחות כזית מבשרו לאחר הזמן הקבוע לאכילתו. הלכות פסולי המוקדשין יד י בנוסף קרבן נעשה פיגול רק אם לא חשב על מחשבות פסול אחרים באחת מארבע עבודות הזבח כשהם בנוסף על מחשבת הפיגול הלכות פסולי המוקדשין טז א (בלשון חז"ל "קרב המתיר כהלכתו" זבחים ב ג)


כהן שפיגל, אם עשה זאת במזיד, שידע שהקרבן נפסל בכך - חייב לשלם את דמי הקרבן לבעלים, שהרי צריכים הם להביא קרבן אחר. ואפילו אם היה זה קרבן נדבה, שאין הבעלים חייבים להביא קרבן אחר, מכל מקום מאחר ו"קשה הדבר בעיני הבעלים, שהרי רוצים הם להביא דורון", משום כך חייב הכהן המפגל לשלם את דמי הקרבן.