שומר פתאים ה'

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בכמה מקומות אמרו חז"ל שאין צורך לחשוש לסכנות מסוימות משום "שומר פתאים ה'" (תהלים קטז ו).

"דאמר מר מי שיש לו זכות אבות יקיז דם בשני ובחמישי שבית דין של מעלה ושל מטה שוין כאחד בתלתא בשבתא מאי טעמא לא משום דקיימא ליה מאדים בזווי מעלי שבתא נמי קיימא בזווי כיון דדשו ביה רבים שומר פתאים" (בבלי שבת קכט ב).

ביבמות י"ב ע"ב, כתובות ל"ט ע"א "תני רב ביבי קמיה דרב נחמן שלש נשים משמשות במוך קטנה מעוברת ומניקה קטנה שמא תתעבר ושמא תמות מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל מניקה שמא תגמול בנה וימות ואיזו היא קטנה מבת י"א שנה ויום אחד עד י"ב שנה ויום אחד פחות מכאן ויתר על כן משמשת כדרכה והולכת דברי ר"מ וחכמים אומרים אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה והולכת ומן השמים ירחמו משום שנאמר שומר פתאים ה'".

ע"ז ל"ב "תניא רבי אליעזר אומר אוכל אדם ענבים ותאנים בלילה ואינו חושש משום שנאמר שומר פתאים ה'".

נדה ל"א ע"א "תנא המשמש מטתו ליום תשעים כאילו שופך דמים מנא ידע אלא אמר אביי משמש והולך ושומר פתאים".

הנה זה לשון האגרות משה חו"מ ח"ב סי' ע"ו, "הנה ליתן כלל להא דאמרו שומר פתאום ה' בשבת (קכ"ט ע"ב) ובנדה (מ"ה ע"א) בשני דברים שאיכא בהם חשש סכנתא ולא זהירי בהו, אף שודאי בסתם חשש סכנתא אסור לסמוך ע"ז אף אם יזדמן כה"ג בדבר שיש בו חשש סכנתא ולא זהירי בהו אינשי".

בתרומת הדשן ח"א סי' רי"א אחר שצידד לומר דשו ביה רבים ושומר פתאים ה' להתיר נשים קטלניות כתב "וצריך עיון אי שייך למימר האי טעמא שומר פתאים לתלמיד חכם שהוא יודע ומכיר ונזכר למופלא בדורו ואפילו באיניש דעלמא קשה הדבר לצדד כל כך להתיר, הואיל ואיכא חשש סכנה, כדאמר פ' אין מעמידין (ע"ז ל.) פרוקא לסכנתה בתמיה", וע"ע קובץ תשובות ח"א רי"ט כעי"ז. והחיד"א בחיים שאל ח"א סי' נ"ט צידד דאין לחדש לומר שומר פתאים ה' בדבר שלא הוזכר בחז"ל.

ולגבי שומר פתאים ה' לענין הגמ' יבמות י"ב ע"ב דאמרינן דג' נשים אינן חוששות לסכנה, כתוב בחמדת שלמה סי' מ"ו, תשובת מהר"י אסאד רכ"ב, כתב סופר אה"ע סי' כ"ו, אבני נזר סי' פ"א, משיב דבר ח"ב סי' פ"ח, צמח צדק סי' פ"ט, זכרון יהוסף ל"ז, אמרי יושר ח"א קל"א, חזו"א א"ה ל"ז, אגרות משה אה"ע א' סי' ס"ג, הג' בעל צפנת פענח בשו"ת שלמי יוסף ל', ערוגת הבושם יו"ד קפ"ז, יד יצחק (הגרא"י גליק) ח"ב צ"ט, נטע סורק סי' ו', באר שמואל סי' ס"ו, פקודת אליעזר יו"ד צ"ט, בכורי יהודה ח"ב דקכ"א, אור גדול ח"א סי' ל"א, דברי יששכר קל"ח, אמרי שפר כ"ט, קרית חנה דוד ח"ב הל' אישות ו', הערות [מרן הגרי"ש אלישיב] במס' כתובות ל"ט ע"א, שבסתם אשה שיש בה צד מיעוט של סכנה א"א לסמוך על שומר פתאים ה' אלא בג' נשים מאחר שהחשש סכנה אינו אלא מיעוט רחוק אי נמי שקטנה מעוברת ומניקה הוי בכלל הטבע שברא הקב"ה בעולם ולא הזהירה התורה עליהן, כה"ג אמרו חכמים שומר פתאים ה', [המקורות הנ"ל כולם בחלק אה"ע ובחלק א' אם לא כתוב אחרת ורובם מאוצר הפוסקים סי' כ"ג סעיף ה' ולא עיינתי ברוב המקורות.]