שיחת תבנית:הידעת?/ז' טבת ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ביסוס הדברים[edit]

כדאי לעיין בגוף הדברים ובמקורות שנזכרו שם, וכן בערך קול באשה ובמקורות שנזכרו שם.

כתוב בגמרא (סוטה מח.): "זמרי גברי ועני נשי - פריצותא, זמרי נשי ועני גברי - כאש בנעורת". א"כ בפירוש מבואר שאף נשים רבות ששרות - זה פריצותא (שו"ת מִשנה הלכות חי"א סי' נד וחי"ד סי' כו ד"ה והנה פשוט; תשובת הגרא"ד הורביץ ראב"ד דק"ק שטרסבורג בצרפת - מובאת בשו"ת שרידי אש, מהד' ירושלים תשנ"ט, ח"א עמ' שצד; הרב יעקב אריאל שליט"א; שו"ת אבני ישפה, לרבי ישראל פסח פיינהדלר שליט"א, ח"ב או"ח סי' ה ענף א; הרב יוסף אלנקווה; ועוד), ואם הגברים עונים אחריהם - זה חמור יותר: "כאש בנעורת".

ובטעם הדבר - הדברים פשוטים שבדבר שחביב לא אומרים - "תרי קלי לא משתמעי" (מגילה כא: מ"ב סי' תפח ס"ק ח), וא"כ ברור שדבר שאמרו עליו חז"ל (ברכות כד. ועוד): "קול באשה ערוה" הוא חביב, שהרי אמרו חז"ל (חגיגה יא: רש"י דברים יב, כה): "גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן" (אבני ישפה שם; שו"ת שרידי אש, להגרי"י ויינברג זצ"ל, ח"א סוף סי' קכא, עמ' שצד; שו"ת אז נִדברו, ח"ט סי' נט, עמ' קנב; ועוד).

ויש להוסיף, שאפילו אילו לא היה 'יצרא דעריות', מ"מ י"ל שכל הדין ששני קולות לא נשמעים יחדיו, הוא רק בדברים שצריך לשמוע את הקולות במדוייק, אך בשמיעת קול האשה האיסור הוא בעצם ההנאה מקול ואפילו אם איננו מזהה את המילים במדוייק, ולכן אף אם כששומע כמה נשים ואינו מבחין במדוייק במילים - עובר באיסור (הגרי"ש אלישיב שליט"א).

יש להדגיש כי לא נמצא שום חולק על דבר זה, ואף שמפורסם בציבור שיש היתר לשמוע זה של מקהלת נשים - אין מקור לדבר.