שינוי מעשה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגדרה[edit]

החפץ הנגזל השתנה, וכך הגזלן קונה אותו (בבלי:בבא קמא סה: סוכה ל:).

בדיני קנייני גניבה וגזילה.

לדוגמא, גזל חיטין ועשאן סולת - קנאן (בבא קמא סה:).

החולקים על דין זה הם בית שמאי שסוברים ששינוי מעשה אינו קונה (בבא קמא סה:).

מקור וטעם[edit]

במקורו כתבה הגמרא (בבא קמא סו.) שנלמד מהפסוק "והשיב את הגזילה אשר גזל" (ויקרא ה-כג) - אם כעין שגזל יחזיר, ואם לא - ישיב דמים. וביאר הנתיבות המשפט (שנא) שמכך שהתורה חייבה את הגזלן לשלם ממון, מוכח שקנאו.

בטעמו חקר המידות לחקר ההלכה (יב-עה) האם השינוי גורם לשני דברים - שקונה את הגזילה, ושלא יכול לומר לו "הרי שלך לפניך" (שאינו כעין שגזל), או שהשינוי רק גורם לכך שקונה את הגזילה, וכיוון שקנאה וכבר אינה של הנגזל ממילא לא יכול לומר לו "הרי שלך", שכבר אינו שלו.

טעם הדעה שאינו קונה הוא משתי סיבות יחד: גם מפני שהשינוי לא גורם לפנים חדשות (והוא עדיין כעין שגזל), וגם מפני שאפילו אם אינו כעין שגזל חייב להשיב (קובץ שיעורים בבא קמא יג).

פרטי הדין[edit]

באופן הקניין נחלקו המפרשים האם שינוי מעשה מועיל לבד (רמב"ם, תורת חיים), או שצריך איתו גם שינוי שם (תוס', מגיד משנה, טור, רמ"א, מהרש"ל. הובאו כולם בקצוה"ח שס-ה). גם לדעות שצריך איתו שינוי שם, הוא שינוי שם כל דהו, ולא שינוי שם חשוב (שהרי שינוי שם חשוב הוא קניין נפרד ואינו צריך איתו שינוי מעשה) (קצוה"ח שס-ה, ספר המקנה טז-יח).

יאוש עם שינוי מעשה קטן, לתוס' (בבא קמא סו: ד"ה קיצען) מועיל, ולרמב"ן (במלחמות ריש הגוזל ומאכיל) אינו מועיל.

שינוי מעשה החוזר לברייתו, דהיינו שאפשר להחזירו למצבו קודם השינוי, אינו קונה (סוכה ל:), אך מדרבנן כן קונה (תוס' שם ד"ה שינוי, מגמרא בבא קמא צג:).

שינוי שם החוזר לברייתו יחד עם שינוי מעשה החוזר לברייתו כן קונה, אע"פ שכל אחד מהם בנפרד לא קונה (תוס' סוכה ל: ד"ה וליקניוה).

שינוי מעשה החוזר לברייתו אינו קונה אפילו אם הוא יחד עם יאוש (תוס' סוכה ל: ד"ה וליקניוה, והוסיפו ששינוי שם החוזר לברייתו יחד עם יאוש כן קונה).

ראה גם[edit]

  • [[קנייני גזילה (שם דנו בכלל קנייני גזילה)]]