שישים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ששים בתנ"ך שייך למספרים טיפולוגיים. במדרש נאמר שהמספר ששים הוא מספר תבניתי:

"אילים ששים עתודים ששים כבשים ששים כנגד ששים רבוא

וכנגד סוד שחשבונו ששים

וכנגד ששים המה מלכות

וכנגד בית שני שנבנה ששים על ששים (עזרא ד) רומיה אמין שתין פתיה אמין שתין

(וכנגד) אלישע שימש לישראל ששים שנה

וכנגד ששים עיר (דברים ג) כל חבל ארגוב

ויצחק בן ששים שנה וכנגד אותיות שבברכת כהנים ששים שנא' (שיר ג) ששים גבורים סביב לה"

– מדרש רבה במדבר פרשה יד פסקה יז

.

התוספות במסכת בבא קמא תבנית:בבלי על הגמרא שיתין רהוטי רהוט ולא מטו לגדבסרא דמצפרא כרך הביאו שיטה שהמספר נבחר בגלל שיש ששים ימים בכל אחת מהתקופות זרע וקציר קור וחום וקיץ וחורף, אבל דחו שזה נמצא בהרבה מקומות ואין קשר דווקא לתקופות.