שלוש ארצות לשביעית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ארץ ישראל מחולקת לשלושה אזורים הנבדלים זה מזה לעניין דיני שביעית.

שלושת האזורים הנבדלים הם:

  1. שטחי ארץ ישראל שנכבשו על ידי עולי בבל ונתקדשו על ידי עזרא ובית דינו.
  2. שטחי ארץ ישראל שנכבשו על ידי עולי מצרים ודוד המלך ולא חזרו להחזיק בהם עולי בבל
  3. חוץ לארץ

בשטחי ארץ ישראל שנכבשו על ידי עולי בבל, נוהגים כל דיני שביעית.

בשטחי ארץ ישראל שנכבשו על ידי עולי מצרים ודוד המלך ולא חזרו להחזיק בהם עולי בבל, נוהגים דיני שביעית בחלקם, כלומר: מה שגדל שם בשביעית מותר באכילה אף לאחר זמן הביעור, או שמותר בכלל לאוכלו ללא קדושת שביעית, או שהספיחים שגדלו שם מותרים באכילה; אבל נאסרה שם, מדרבנן, עבודת הארץ.

בחוץ לארץ - לא נוהגים כלל דיני שביעית.