שלמי שמחה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מצות הבאת קרבנות שלמים בשלושת הרגלים.


מלבד עולת ראייה ושלמי חגיגה, קיימת מצוה להביא בכל רגל גם "שלמי שמחה", לקיים מה שנאמר: "ושמחת לפני ה' אלהיך" וכן: "ושמחת בחגיך", ואין שמחה אלא בבשר, שנאמר: "וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה' אלהיך".


כאשר יש בשר בשפע מקרבנות אחרים שהובאו (כגון מקרבנות שלמים שנדרו ונדבו במשך השנה והובאו ברגל, או ממעשר בהמה שהובא ברגל), אין צריך לזבוח שלמי שמחה מיוחדים.