תבנית:הידעת?/ד' ניסן ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מיץ ענבים[edit]

יש אומרים שלמצות ארבע כוסות בליל הסדר יש להקפיד לשתות דוקא יין ולא מיץ ענבים (הגר"מ פיינשטיין זצ"ל ויבדלטו"א הגרי"ש אלישיב שליט"א), או לפחות לערב מיץ ענבים ביין במידה שיורגש היין. אך יש המקלים לוסוברים יוצאים ידי חובת המצוה גם במיץ ענבים (הליכות שלמה, פסח, עמ' ריז; הגדת הגרש"ז אוירבך עמ' 96 ועוד).

וסיפר הגאון רבי שמואל אהרן יודולביץ זצ"ל:

מעשה בשני בני זוג... שקנו את מצרכי הסדר. והנה בדרך כלל היו שותים מיץ ענבים. אבל הבעל מצא מצא חומרא שיש ענין ב"יין המשמח" (שו"ת מהר"ש הלוי יו"ד סי' יב, והפר"ח סוס"י תפג הביאו וחלק עליו). ופשיטא, שכל שהוא משמח יותר ומשכר יותר - עדיף. קנה יין נושן משופרא דשופרא.
וחומרא נוספת מצא, שלכתחילה אין להסתפק בתשיית רוב רביעית, אלא יש לשתות את הכוס כולה (עי' שו"ע או"ח סי' תעב סע' ט ובמפרשים). סיפר על כך לאשתו.
בליל הסדר עשה קידוש על כוס יין מלא, והוא ואשתו שתו כוסותיהם עד תומם וחגרו צדעיהם מכאב ראשם, והחליטו לנוח מעט עד שיצטלל ראשם וימשיכו בעריכת הסדר כהלכתו, בשמחה ובטוב לבב - וישכימו ממחרת... (מעילו של שמואל,ש.מ. ולך, בני ברק תשנ"ח, עמ' רעו)