תבנית:הידעת?/כ"ז אייר ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קדושת ירושלים


כתב הרמב"ם (פ"ו מהל' בית הבחירה הט"ז):

ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר ארץ ישראל לענין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא?
לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה, והרי הוא אומר 'והשמותי את מקדשיכם' (ויקרא כו, לא), ואמרו חכמים: אע"פ ששמומין בקדושתן הן עומדים (עי' מגילה פ"ג מ"ג דף כח.).
אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים, וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית שהרי אינה מן ארץ ישראל, וכיון שעלה עזרא וקדשה - לא קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה ולפיכך כל מקום שהחזיקו בה עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרא השנייה הוא מקודש היום ואע"פ שנלקח הארץ ממנו וחייב בשביעית ובמעשרות..."

עפ"י האמור מקבלים מושג על מה שמובא בשם הגדולים להחיד"א ז"ל ערך מוהר"ר אברהם הלוי ברוכים ז"ל, שהוא הקדוש שראה השכינה עין בעין בהקיץ בכותל המערבי (שו"ת ציץ אליעזר ח"י סי' א ריש ס"ק פב).