תרי"ג

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תרי"ג המצוות הוא מנין 613 (בגימטרייה: תרי"ג) מצוות המפורשות בתורה: 365 "מצוות לא תעשה" ו-248 "מצוות עשה".

מספר זה של מצוות נזכר לראשונה בתלמוד הבבלי מסכת מכות ומיוחס לאמורא, חכם התלמוד, ר' שמלאי, שאף חילק את המצוות לחלוקת משנה וכך נאמר:" שס"ה לאוין כמנין ימות החמה ורמ"ח עשה כנגד אבריו של אדם." [1]

פירוט תרי"ג מצוות התפרסם לראשונה בספרו של רס"ג – רב סעדיה גאון, ופייטנים דוגמת רבי שלמה אבן גבירול אשר כתבו פיוטים המבוססים על פירוט זה של המצוות.

במהלך ימי הביניים נכתבו ספרי מצוות. "אף על פי שיש הסכמה כמעט כללית בנוגע למספר תרי"ג" - אין הסכמה לגבי פירוט המצוות הכלולות במספר זה. רמב"ם "דחה בתקיפות" הגדרות של קודמיו וטען כי הם "טעו טעויות גסות, מפני שלא הייתה בידם שיטה וגישה מנחה".

חילוק המצוות[edit]

קיימות מספר שיטות לחילוק המצוות:

המצוות[edit]

בספר החינוך מונה את תרי"ג המצוות לפי פרשיות התורה, ואלו הם:

לא גמור!! נא להוסיף ולשפר!!

ספר בראשית[edit]

פרשת בראשית[edit]

א מצוות פרייה ורבייה, עשה ריב

פרשת לך לך[edit]

ב מצוות ברית מילה, עשה רטו

פרשת וישלח[edit]

ג איסור אכילת גיד הנשה, לאו קפג

ספר שמות[edit]

פרשת בֹא[edit]

ד מצוות קידוש חודשים ועיבור שנים, עשה קנג
ה מצוות שחיטת הפסח קרבן פסח, עשה נה
ו מצוות אכילת הפסח על מצות ומרורים , עשה נו
ז איסור אכילת הפסח נא ומבושל , לאו קכה
ח איסור הותרה מבשר הפסח, לאו קיז
ט מצוות השבתת חמץ, עשה קנו
י מצוות אכילת מצה, עשה קנח
יא איסור המצאות חמץ ברשות האדם בפסח (בל יימצא), לאו רא
יב איסור אכילת חמץ ותערובתו, לאו קצח
יג איסור האכלת הפסח לעובד עבודה זרה, לאו קכח
יד איסור האכלת הפסח לתושב ולשכיר, לאו קכו
טו איסור הוצאת בשר הפסח מן החבורה , לאו קכג
טז איסור שבירת עצם הפסח, לאו קכא
יז איסור האכלת הפסח לערל, לאו קכז
יח מצוות קידוש בכורות, עשה עט
יט איסור אכילת חמץ בפסח, לאו קצז
כ איסור אכילת תערובת חמץ בפסח, לאו ר
כא מצוות סיפור יציאת מצרים סיפור, עשה קנז
כב מצוות פדיית פטר חמור, עשה ח
כג מצוות עריפת פטר חמור , עשה פב

פרשת בשלח[edit]

כד איסור היציאה מתחום שב, לאו שכא

פרשת יתרו[edit]

כה מצוות ידיעת ה' | מצוות ההאמנה בה' | מצוות אמונה באלוהים, עשה א
כו איסור עבודה זרה עבודה זרה, עבודת אלילי, לאו א
כז איסור עשיית פסל לאדם (ואפילו על ידי אחרי, לאו ב
כח איסור השתחוויה לעבודה זרה איסור עבודה זרה, לאו ה
כט איסור עבודה זרה בדרך עבודתה המקובלת, לאו ו
ל איסור שבועת שווא שבועת שווא ושבועת שק, לאו סב
לא מצוות קידוש השבת בדברים, עשה קנה
לב איסור עשיית מלאכה בשבת, לאו שכ
לג מצוות כיבוד הורים, עשה רי
לד איסור רצח, לאו רפט
לה איסור ניאוף , לאו שמז
לו איסור גניבת אדם , לאו רמג
לז איסור עדות שקר , לאו רפה
לח איסור חמידה (לא תחמוד) , לאו רסה
לט איסור עשיית צורת אדם איסור עשיית פסל , לאו ד
מ איסור בניית המזבח באבנים מסותתות (גזית) , לאו עט
מא איסור עלייה למזבח במדרגות לאו פ

פרשת משפטים[edit]

מב דיני עבד עברי , עשה רלב
מג מצוות ייעוד אמה עברייה , עשה רלג
מד מצוות פדיון אמה עברייה , עשה רלד
מה איסור מכירת אמה עברייה , לאו רסא
מו איסור גריעת שאר, כסות ועונה , לאו רסב
מז מצוות בית דין,חנק, עשה רכז
מח איסור הכאת הורים , לאו שיט
מט דיני קנסות, עשה רלו
נ מצוות בית דין, מיתת סייף , עשה רכו
נא דין נזקי שור תם ושור מועד ארבעה אבות נזיקין, עשה רלז
נב איסור אכילת שור הנסקל , לאו קפח
נג דין נזקי בור , עשה רלח
נד דיני גנב ,עשה רלט
נה דין נזקי שן ורגל ארבעה אבות נזיקין , עשה רמ
נו דין נזקי אש , עשה יא
נז דין שומר חינם , עשה יב
נח דין טוען ונטען, עשה רמו
נט דין שוכר , עשה רמג
ס דין שואל , עשה רמד
סא דין מפתה , עשה רכ
סב איסור החייאת מכשפה כישוף , לאו שי
סג איסור הונאת גר בדברים , לאו רנב
סד איסור הונאת גר בממון, לאו רנג
סה איסור עינוי אלמנה ויתום אלמנה ויתום לא תענון לאו רנו
סו מצוות הלוואה לעני , עשה קצז
סז איסור תביעת חוב כשאין ללווה מה לשלם לא תהיה לו כנושה, לאו רלד
סח איסור התעסקות בעסקי ריבית ,לאו רלז
סט איסור קללת דיין , לאו שטז
ע איסור קללת אלהים, לאו ס
עא איסור קללת נשיא, לאו שטז
עב איסור שינוי סדר התרומות והמעשרות , לאו קנד
עג איסור אכילת טריפה , לאו קפא
עד איסור לשון הרע , לאו רפא
עה איסור עדות , לאו רפו
עו איסור השתתפות עם עושי רע / דין הטיה לכף זכות בדיני , לאו רפב
עז איסור הסמכות על דיין אחר בדיני נפשות / סדרי הדין בדיני נפשות , לאו רפג
עח מצוות פסיקת הדין אחר רוב הדיינים אחרי רבים להטות , עשה קעה
עט איסור רחמים על עני בדין איסורי הטיית משפט, לאו רעז
פ מצוות עזרה להרמת משא ופריקתו עזוב תעזוב עמו , עשה רב
פא איסור עיוות משפטו של אדם רשע , לאו רעח
פב איסור פסיקת דין על פי השערות , לאו רצ
פג איסור לקיחת שוחד לא תיקח שוחד (שוחד) , לאו רעד
פד מצוות שמיטת קרקעות שמיטה, עשה קלד
פה מצוות שביתה בשבת מצוות שביתה בשבת, עשה קנד
פו איסור שבועה באלהים אחרים עבודה זרה, לאו יד
פז איסור הדחת אנשים לעבוד עבודה זרה מסית ומדיח לאו טו
פח מצוות עלייה לרגל , עשה נב
פט איסור שחיטת הפסח כשיש חמץ ברשות האדם , לאו קטו
צ איסור הלנת אימורי הפסח , לאו קטז
צא מצוות הבאת ביכורים ביכורים , עשה קכה
צב איסור בישול בשר בחלב בשר בחלב ,לאו קפז
צג איסור כריתת ברית עם שבעת עמי כנען ועם עובדי עבודה זרה , לאו מח
צד איסור ישיבת עובדי עבודה זרה בארץ ישראל לא תחנם, לאו נא

פרשת תרומה[edit]

צה מצוות בניין בית המקדש , עשה כ
צו איסור הסרת בדי הארון , לאו פו
צז מצוות סידור לחם הפנים , עשה כז

פרשת תצוה[edit]

צח מצוות נרות המקדש (עריכתם והדלקתם) , עשה כה
צט מצוות הכהנים ללבוש בגדי כהונה , עשה לג
ק איסור הסרת החושן מהאפוד , לאו פז
קא איסור קריעת מעילו של הכהן הגדול , לאו פח
קב מצוות אכילת קודשי קודשים, עשה פט
קב2 [1] איסור אכילת קודשי קדשים לזר, לאו קמט
קג מצוות הקטרת הקטורת קטורת , עשה כח
קד איסור הקטרת דברים מלבד הקטורת על מזבח הזהב מזבח הזהב , לאו פב

פרשת כי תשא[edit]

קה מצוות נתינת מחצית השקל , עשה קעא
קו מצוות קידוש ידיים ורגליים , עשה כד
קז מצוות משיחת כהן גדול בשמן המשחה ,עשה לה
קח איסור סיכה בשמן המשחה לזר , לאו פד
קט איסור עשיית שמן המשחה לשימוש אישי , לאו פג
קי איסור עשיית קטורת לשימוש אישי קטורת , לאו פה
קיא איסור הנאה מתקרובת עבודה זרה ,לאו קצד
קיב מצוות שביתה מעבודת קרקע בשנת השמיטה ,עשה קלה
קיג איסור אכילת בשר בחלב , לאו קפז
קיד איסור בית דין, דיני נפשות בשבת , לאו שכב

ספר ויקרא[edit]

פרשת ויקרא[edit]

קטו מצוות הקרבת עולה כדיניה , עשה סג
קטז מצוות הקרבת מנחה כדיניה , עשה סז
קיז איסור הקרבת שאור או דבש ,לאו צח
קיח איסור הקרבת קורבן ללא מלח ,לאו צט
קיט מצוות הקרבת מלח עם כל קורבן , עשה סב
קכ מצוות בית דין להקריב חטאת אם טעו, עשה סח
קכא מצוות הקרבת חטאת קבועה כשצריך קורבן חטאת, עשה סט
קכב מצוות העדת עדות , עשה קעח
קכג מצוות הקרבת חטאת עולה ויורדת כשצריך קורבן ,עשה עב
קכד איסור הפרדת הראש מהגוף בחטאת העוף , לאו קיב
קכה איסור נתינת שמן זית במנחת חוטא , לאו קב
קכו איסור נתינת לבונה במנחת חוטא , לאו קג
קכז מצוות הקרבת אשם ותשלום חומש במעילה בהקדש הקדש, , עשה קיח
קכח מצוות הקרבת אשם תלוי במצב של ספק חטא , עשה ע
קכט מצוות הקרבת אשם ודאי , עשה עא
קל מצוות השבת גזל , עשה קצד

פרשת צו[edit]

קלא מצוות תרומת הדשן , עשה ל
קלב מצוות הדלקת אש על המזבח , עשה כט
קלג איסור כיבוי אש על המזבח , לאו פא
קלד מצוות אכילת שיירי המנחה , עשה פח
קלה איסור החמצת שיירי המנחה , לאו קכד
קלו מצוות הקרבת מנחת חביתי כהן גדול בכל יום ,עשה מ
קלז איסור אכילה ממנחת כהן , לאו קלח
קלח מצוות הקרבת חטאת כדיניה , עשה סד
קלט איסור אכילת חטאות פנימיות , לאו קלט
קמ מצוות הקרבת חטאת כדיניו , עשה סה
קמא מצוות הקרבת קורבן שלמים כדיניו , עשה סו
קמב איסור הותרת בשר קורבנות מעבר לזמן אכילתם, לאו קכ
קמג מצוות שריפת קודשים שנפסלו , עשה צא
קמד איסור אכילת פיגול , לאו קלב
קמה איסור אכילת בשר קודשים שנטמאו, לאו קל
קמו מצוות שריפת בשר קודשים שנטמאו, עשה צ
קמז איסור אכילת חלב , לאו קפה
קמח איסור אכילת דם, לאו קפד

פרשת שמיני[edit]

קמט איסור כניסת כהן למקדש בראש פרוע ,לאו קסג
קנ איסור כניסת כהן למקדש בבגדים קרועים, לאו קסד
קנא איסור יציאת כהן מהמקדש בשעת העבודה , לאו קסה
קנב איסור כניסה למקדש שתוי , לאו עג
קנג מצוות בדיקת סימני בהמה ,עשה קמט
קנד איסור אכילת בהמה וחיה , לאו קעב
קנה מצוות בדיקת סימני דגים , עשה קנב
קנו איסור אכילת דג שאיננו כשר , לאו קעג
קנז איסור אכילת עוף שאיננו כשר , לאו קעד
קנח מצוות בדיקת סימני חגבים , עשה קנא
קנט דיני טומאת שמונה שרצים , עשה צז
קס דיני טומאת אוכלים, עשה צח
קסא דיני טומאת נבלה , עשה צו
קסב איסור אכילת שרץ הארץ איסור אכילת חיות טמאות , לאו קעו
קסג איסור אכילת רמשי פירות , לאו קעח
קסד איסור אכילת כל שרץ שהוא, לאו קעט
קסה איסור אכילת שרץ העיפוש , לאו קעז

פרשת תזריע[edit]

קסו דיני טומאת יולדת , עשה ק
קסז איסור אכילת טמא , לאו קכט
קסח מצוות הקרבת קורבן יולדת קורבן יולדת עשה עו
קסט מצוות עשה - שיהא המצורע טמא ומטמא
קע מצוות לא תעשה - שלא לגלח הנתק
קעא מצוות עשה - מצוות פריעה ופרימה במצורע
קעב מצוות עשה - לדון דין טומאת צרעת בגדים

פרשת מצורע[edit]

קעג מצוות עשה - מצוות טהרת מצורע
קעד מצוות עשה - שיגלח המצורע כשיטהר
קעה מצוות עשה - מצוות קרבן מצורע כשיטהר
קעו מצוות עשה - שיטבול טמא במי מקוה
קעז מצוות עשה - טומאת נגעי בתים
קעח מצוות עשה - מצוות טומאת הזב
קעט מצוות עשה - שיקריב הזב קרבן כשיטהר
קפ מצוות עשה - שיהא שכבת זרע טמא ומטמא
קפא מצוות עשה - שתהא נדה טמאה ומטמאה
קפב מצוות עשה - שתא זבה טמאה ומטמאה
קפג מצוות עשה - שתקריב זבה קרבן כשתטהר

פרשת אחרי מות[edit]

קפד מצוות לא תעשה - שלא יכנסו כהנים בכל עת למקדש
קפה מצוות עשה - שיעשה כהן גדול עבודת יום כפור
קפו מצוות לא תעשה - שלא לשחוט קרבן חוץ לעזרה
קפז מצוות עשה - לכסות דם שחיטת חיה ועוף
קפח מצוות לא תעשה - שלא ליקרב לעריות אפילו בלא ביאה
קפט מצוות לא תעשה - שלא לגלות ערות אביו
קצ מצוות לא תעשה - שלא לבא על אמו
קצא מצוות לא תעשה - שלא לבא על אשת אביו
קצב מצוות לא תעשה - שלא לבא על אחותו ואפילו מאנוסת אביו
קצג מצוות לא תעשה - שלא לבא על בת בנו
קצד מצוות לא תעשה - שלא לבא על בת בתו
קצה מצוות לא תעשה - שלא לבא על בתו מק"ו
קצו מצוות לא תעשה - שלא לבא על אחותו מנשואת אביו
קצז מצוות לא תעשה - שלא לבא על אחות אביו
קצח מצוות לא תעשה - שלא לבא על אחות אמו
קצט מצוות לא תעשה - שלא לגלות ערות אחי אביו
ר מצוות לא תעשה - שלא לבא על אשת אחי אביו
רא מצוות לא תעשה - שלא לבא על אשת בנו
רב מצוות לא תעשה - שלא לבא על אשת אחיו
רג מצוות לא תעשה - שלא לישא אשה ובתה
רד מצוות לא תעשה - שלא לישא אשה ובת בנה
רה מצוות לא תעשה - שלא לישא אשה ובת בתה
רו מצוות לא תעשה - שלא לבא על אחות אשתו בחיי אשתו
רז מצוות לא תעשה - שלא לבא על נדה
רח מצוות לא תעשה - שלא ליתן מזרעו למולך
רט מצוות לא תעשה - שלא לבא על הזכר
רי מצוות לא תעשה - שלא לבא על בהמה
ריא מצוות לא תעשה - שלא תביא אשה בהמה עליה

פרשת קדֹשים[edit]

ריב: מצוות עשה - איש אמו ואביו תיראו
ריג: מצוות לא תעשה - שלא לפנות אחר עבודה זרה
ריד: מצוות לא תעשה - שלא לעשות עבודה זרה לעבדה
רטו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול נותר
רטז: מצוות לא תעשה - שלא לכלות פאת השדה
ריז: מצוות עשה - לעזוב פאה בשדה לעניים
ריח: מצוות לא תעשה - שלא ילקוט בעל הבית לקט
ריט: מצוות עשה - לעזוב הלקט לעניים
רכ: מצוות לא תעשה - שלא יקלוט בעל הבית עוללות
רכא: מצוות עשה - לעזוב העוללות לעניים
רכב: מצוות לא תעשה - שלא ילקוט בעל הבית פרט הכרם
רכג: מצוות עשה - לעזוב הפרט לעניים
רכד: מצוות לא תעשה - שלא לגנוב שום חפץ או ממון
רכה: מצוות לא תעשה - שלא לכפור בפקדון
רכו: מצוות לא תעשה - שלא לישבע שקר על כפירת ממון
רכז: מצוות לא תעשה - שלא לישבע שקר בשביעת ביטוי
רכח: מצוות לא תעשה - שלא לעשוק
רכט: מצוות לא תעשה - שלא לגזול
רל: מצוות לא תעשה - שלא לאחר שכר שכיר
רלא: מצוות לא תעשה - שלא לקלל ישראל אפילו חרש
רלב: מצוות לא תעשה - שלא להכשיל תם בעצה
רלג: מצוות לא תעשה - שלא לעשות עוול במשפט
רלד: מצוות לא תעשה - שלא להדר גדול בדין
רלה: מצוות עשה - לשפוט בצדק
רלו: מצוות לא תעשה - שלא ילך רכיל
רלז: מצוות לא תעשה - שלא למנוע מלהציל חברו
רלח: מצוות לא תעשה - שלא לשנוא את חברו
רלט מצוות עשה - להוכיח את החוטא
רמ: מצוות לא תעשה - שלא לבייש אדם מישראל
רמא: מצוות לא תעשה - שלא לנקום בחברו
רמב: מצוות לא תעשה - שלא לנטור
רמג: מצוות עשה - לאהוב כל אדם מישראל
רמד: מצוות לא תעשה - שלא להרביע בהמה כלאים
רמה: מצוות לא תעשה - שלא לזרוע כלאי זרעים
רמו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול ערלה
רמז: מצוות עשה - להיות נטע רבעי קודש
רמח: מצוות לא תעשה - שלא להיות זולל וסובא
רמט: מצוות לא תעשה - שלא לנחש
רנ: מצוות לא תעשה - שלא לעונן
רנב: מצוות לא תעשה - שלא להקיף פאות הראש
רנג: מצוות לא תעשה - שלא להשחית פאות הזקן
רנד: מצוות לא תעשה - שלא לכתוב קעקע בבשרו
רנה: מצוות עשה - לירא מן המקדש
רנו: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מעשה אוב
רנז: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מעשה ידעוני
רנח: מצוות עשה - לכבד לומדי תורה וזקן
רנט: מצוות לא תעשה - שלא לעשות עול במדה ובמשקל
רס: מצוות עשה - לצדק מאזנים ומשקולות ומדות
רסא: מצוות לא תעשה - שלא לקלל אב ואם
רסב: מצוות עשה - לדון בשריפה למחויב
רסג: מצוות לא תעשה - שלא ללכת בחוקות הגויים

פרשת אמור[edit]

רסד: מצוות לא תעשה - שלא יטמא כהן למת
רסה: מצוות עשה - שיטמא כהן הדיוט לקרובים ולהתאבל על קרובים
רסו: מצוות לא תעשה - שלא יעבד טבול יום במקדש
רסז: מצוות לא תעשה - שלא ישא כהן זונה
רסח: מצוות לא תעשה - שלא ישא כהן חללה
רסט: מצוות לא תעשה - שלא ישא כהן גרושה
רע: מצוות עשה - לקדש כהנים ולחלוק להם כבוד
רעא: מצוות לא תעשה - שלא יכנס כהן גדול לאוהל המת
רעב: מצוות לא תעשה - שלא יטמא כהן גדול אפילו לקרובים
רעג: מצוות עשה - שישא כהן גדול בתולה בנערותה
רעד: מצוות לא תעשה - שלא יקח כהן גדול אלמנה
רעה: מצוות לא תעשה - שלא יבעול כהן גדול אלמנה
רעו: מצוות לא תעשה - שלא יעבוד במקדש כהן בעל מום קבוע
רעז: מצוות לא תעשה - שלא יעבוד כהן בעל מום עובר
רעח: מצוות לא תעשה - שלא יכנס בעל מום למקדש
רעט: מצוות לא תעשה - שלא יעבוד כהן טמא
רפ: מצוות לא תעשה - שלא יאכל כהן טמא תרומה
רפא: מצוות לא תעשה - שלא יאכל זר תרומה
רפב: מצוות לא תעשה - שלא יאכל תושב כהן ושכירו תרומה
רפג: מצוות לא תעשה - שלא יאכל כהן ערל תרומה וקודש
רפד: מצוות לא תעשה - שלא תאכל חללה ונשואה לזר תרומה
מצוה רפה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול טבל אפילו כהן
רפו: מצוות עשה - שיהיה כל קורבן תמים
רפז: מצוות לא תעשה - שלא להקדיש בעל מום למזבח
רפח: שלא להטיל מום בקודשים
רפט: מצוות לא תעשה - שלא לשחוט בעל מום לקורבן
רצ: מצוות לא תעשה - שלא להקטיר אימורי בעל מום
רצא: מצוות לא תעשה - שלא לזרוק דם בעל מום
רצג: מצוות לא תעשה - שלא להקריב בעל מום אפילו מגוי
רצד: מצוות עשה - שיהיה כל קורבן בן שמונה ימים
רצה: מצוות לא תעשה - שלא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד
רצו: מצוות לא תעשה - ולא תחללו את שם קודשי
רצז: מצוות עשה - ונקדשתי בתוך בני ישראל
רצח: מצוות עשה - לשבות ביום ראשון של פסח
רצט: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח
ש: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בשבעת ימי הפסח
שא: מצוות עשה - לשבות ביום השביעי של פסח
שב: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בשביעי של פסח
שג: מצוות עשה - להקריב מנחת עומר בט"ז בניסן
שד: מצוות לא תעשה - שלא לאכול לחם מתבואה חדשה קודם לעומר
שה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול קלי מתבואה חדשה קודם לעומר
שו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול כרמל מתבואה חדשה קודם לעומר
שז: מצוות עשה - לספור ספירת העומר ז' שבועות
שח: מצוות עשה - להביא שתי הלחם בעצרת
שט: מצוות עשה - לשבות ממלאכה בעצרת
שי: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בעצרת
שיא: מצוות עשה - לשבות ממלאכה בראש השנה
שיב: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בראש השנה
שיג: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בראש השנה
שיד: מצוות עשה - להתענות ביום הכיפורים
שטו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול ולשתות ביום הכיפורים
שטז: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה ביום הכיפורים
שיז: מצוות עשה - לשבות ממלאכה ביום הכיפורים
שיח: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף ביום כפור
שיט: מצוות עשה - לשבות ממלאכה ביום ראשון של סוכות
שכ: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של סוכות
שכא: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בשבעת ימי הסוכות
שכב: מצוות עשה - לשבות ממלאכה בשמיני עצרת
שכג: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בשמיני עצרת
שכד: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בשמיני עצרת
שכה: מצוות עשה - ליטול ארבע מינים בסוכות
שכו: מצוות עשה - לישב בסוכות בשבעת ימי הסוכות

פרשת בהר סיני[edit]

שכז: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד אדמה בשביעית
שכח: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד עבודת אילן בשביעית
שכט: מצוות לא תעשה - שלא לקצור ספיחים בשביעית
של: מצוות לא תעשה - שלא לבצור ענבים בשביעית
שלא: מצוות עשה - לספור שנות יובל ז' שמיטות
שלב: מצוות עשה - לתקוע בשופר ביום כיפור בשנת היובל
שלג: מצוות עשה - לקדש שנת החמישים
שלד: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד אדמה ביובל
שלה: מצוות לא תעשה - שלא לקצור ספיחים ביובל
שלו: מצוות לא תעשה - שלא לבצור ענבים ביובל
שלז: מצוות עשה - לדון דין מקח וממכר
שלח: מצוות לא תעשה - שלא להונות במקח וממכר
שלט: מצוות לא תעשה - שלא להונות חברו בדברים
שמ: מצוות לא תעשה - שלא תמכר הארץ לצמיתות
שמא: מצוות עשה - להשיב קרקעות לבעלים ביובל
שמב: מצוות עשה - לגאול בתי ערי חומה עד שנה
שמג: מצוות לא תעשה - שלא לשנות לעשות עיר מגרש ולא מגרש עיר ולא שדה מגרש ולא מגרש שדה
שמד: מצוות לא תעשה - שלא להלוות בריבית
שמה: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד בעבר עברי בבזיון
שמו: מצוות לא תעשה - שלא למכור עבד עברי בבזיון
שמז: מצות לא תעשה שלא לעבוד בעבד עברי בפרך
שמח: מצוות לא תעשה - שלא להניח לגר תושב לעבוד בעבד עברי בפרך
שמט: מצוות עשה - לעבוד בעבד כנעני לעולם
שנ: מצוות לא תעשה - שלא להשתחות על אבן משכית

פרשת בחֻקֹתי[edit]

שנא: מצוות עשה - לדון דין ערכי אדם
שנא: מצוות לא תעשה - שלא להמיר בהמת קודשים
שנב: מצוות עשה - להיות התמורה קודש
שנג: מצוות עשה - לדון דין ערכי בהמה
שנד: מצוות עשה - לדון ערכי בתים
שנה: מצוות עשה - לדון דין ערכי שדות
שנו: מצוות לא תעשה - שלא לשנות מקורבן לקורבן
שנז: מצוות עשה - לדון דין מחרים נכסיו
שנח: מצוות לא תעשה - שלא ימכור שדה החרם
שנט: מצוות לא תעשה - שלא יגאל שדה החרם
שס: מצוות עשה - להפריש מעשר בהמה
שסא: מצוות לא תעשה - שלא ימכר מעשר בהמה

ספר במדבר[edit]

פרשת נשא[edit]

שסב: מצוות עשה - לשלח טמאים מן המחנה
שסג: מצוות לא תעשה - שלא יכנס טמא למקדש
שסד: מצוות עשה - לשוב מהעונות ולהתודות
שסה: מצוות עשה - לעשות לסוטה כמשפט הכתוב
שסו: מצוות לא תעשה - שלא ליתן שמן במנחת חוטא
שסז: מצוות לא תעשה - שלא ליתן לבונה במנחת חוטא
שסח: מצוות לא תעשה - שלא ישתה נזיר יין או כל מיני שכר
שסט: מצוות לא תעשה - שלא יאכל נזיר עבנים לחים
שע: מצוות לא תעשה - שלא יאכל נזיר ענבים יבשים
שעא: מצוות לא תעשה - שלא יאכל נזיר חרצנים
שעב: מצוות לא תעשה - שלא יאכל נזיר זגים
שעג: מצוות לא תעשה - שלא יגלח נזיר שערו
שעד: מצוות עשה - שיגדל נזיר שערו
שעה: מצוות לא תעשה - שלא יכנס נזיר לאהל מת
שעו: מצוות לא תעשה - שלא יטמא נזיר למת
שעז: מצוות עשה - שיגלח הנזיר ויביא קרבנותיו אם נטמא ויגלח ויביא קרבנות במלוי נזירותיו
שעח: מצוות עשה - שיברכו כהנים את ישראל
שעט: מצוות עשה - לשאת הארון בכתף

פרשת בהעלותך[edit]

שפ: מצוות עשה - לשחוט פסח שני בי"ד באייר
שפא: מצוות עשה - לאכול פסח שני ליל טו' באייר
שפב: מצוות לא תעשה - שלא להותיר מפסח שני עד בוקר
שפג: מצוות לא תעשה - שלא לשבור עצם מפסח שני
שפד: מצוות עשה - לתקוע בחצוצרות במקדש ולהתענות על כל צרה שלא תבוא

פרשת שלח[edit]

שפה: מצוות עשה - להפריש חלה וליתנה לכהן
שפו: מצוות עשה - לעשות ציצית על כנפי הבגד
שפז: מצוות לא תעשה - שלא לתור אחרי מחשבת הלב וראיית עיניים

פרשת קרח[edit]

שפח: מצוות עשה - לשמור המקדש
שפט: מצוות לא תעשה - שלא לבטל שמירה מן המקדש
שצ: מצוות לא תעשה - שלא יתעסקו כהנים ולויים אלו בעבודות אלו
שצא: מצוות לא תעשה - שלא יעבוד זר עבודה במקדש
שצב: מצוות עשה - לפדות בכור אדם וליתן פדיונו לכהן
שצג: מצוות לא תעשה - שלא לפדות בכור בהמה טהורה
שצד: מצוות עשה - שהלויים יעבדו במקדש
שצה: מצוות עשה - להפריש מעשר ראשון וליתנו ללוי
שצו: מצוות עשה - שהלויים יפרישו תרומת מעשר וליתן לכהן

פרשת חקת[edit]

שצז: מצוות עשה - לעשות מעשה פרה אדומה
שצח: מצוות עשה - טומאת מת
שצט: מצוות עשה - שיהא מ' חטאת טמאים ומטמאים

פרשת פינחס[edit]

ת: מצוות עשה - לדון דין סדר נחלאות
תא: מצוות עשה - להקריב שני קורבנות תמיד בכל יום
תב: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בשבת
תג: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בראש חודש
תד: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בעצרת
תה: מצוות עשה - לשמוע קול שופר בראש השנה

פרשת מטות[edit]

תו: מצוות עשה - לדון דין הפרת נדרים
תז: מצוות לא תעשה - שלא יחל דברו שנדר

פרשת מסעי[edit]

תח: מצוות עשה - לתת ללויים ערים לשבת
תט: מצוות לא תעשה - שלא להמית וצח עד עמדו לדין
תי: מצוות עשה - להגלות הורג נפש בשגגה
תיא: מצוות לא תעשה - שלא יורה עד אחד בדיני נפשות
תיב: מצוות לא תעשה - שלא לקחת כופר להציל רוצח ממוות
תיג: מצוות לא תעשה - שלא לקחת כופר ממחוייב גלות

ספר דברים[edit]

פרשת דברים[edit]

תיד: מצוות לא תעשה - שלא למנות דיין שאינו הגון
תטו: מצוות לא תעשה - שלא יירא הדיין מבעל דין

פרשת ואתחנן[edit]

תטז: מצוות לא תעשה - שלא להתאות בלב דבר של חברו
תיז: מצוות עשה - ליחד השי"ת ולהאמין בו שהוא אחד
תיח: מצוות עשה - לאהוב השית' בכל לב
תיט: מצוות עשה - ללמוד תורה וללמדה
תכ: מצוות עשה - לקרות קריאת שמע שחרית וערבית
תכא: מצוות עשה - לקשור תפילין על היד
תכב: מצוות עשה - להניח תפילין על הראש
תכג: מצוות עשה - לקבוע מזוזה בשערים
תכד: מצוות לא תעשה - שלא לנסות השי' ולנביא אמת
תכה: מצוות עשה - להחריב שבעה אומות
תכו: מצוות לא תעשה - שלא לחון עכו"ם
תכז: מצוות לא תעשה - שלא להתחתן עם עכו"ם

פרשת עקב[edit]

תכח: מצוות לא תעשה - שלא להנות מציפוי ע"ז
תכט: מצוות לא תעשה - שלא להנות מתקרובת ע"ז
תל: מצוות עשה - לברך ברכת המזון
תלא: מצוות עשה - לאהוב את הגר
תלב: מצוות עשה - לירא את ה'
תלג: מצוות עשה - להתפלל בכל יום להשית'
תלד: מצוות עשה - להתדבק בתלמידי חכמים
תלה: מצוות עשה - לישבע באמת בשמו יתברך

פרשת ראה[edit]

תלו: מצוות עשה - לאבד ע"ז ומשמשיה
תלז: מצוות לא תעשה - שלא לאבד דבר שנקרא שם יתברך עליו
תלח: מצוות עשה - להביא כל הקורבנות ברגל ראשון לבית המקדש
תלט: מצוות לא תעשה - שלא להעלות שוב קורבן חוץ לעזרה
תמ: מצוות עשה - להקריב כל הקורבנות בבית המקדש
תמא: מצוות עשה - לפדות קודשים שנפל בהם מום
תמב: מצוות לא תעשה - שלא לאכול דגן מעשר שני חוץ לירושלים
תמג: מצוות לא תעשה - שלא לשתות תירוש מעשר שני חוץ לירושלים
תמד: מצוות לא תעשה - שלא לאכול יצהר מעשר שני חוץ לירושלים
תמה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול בכור תם חוץ לירושלים
תמו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול ק"ק חוץ לירושלים
תמז: מצוות לא תעשה - שלא לאכול בשר עולה
תמח: מצוות לא תעשה - שלא לאכול בשר קודשים קודם זריקת דמים
תמט: מצוות לא תעשה - שלא לאכול ביכורים חוץ לירושלים
תנ: מצוות לא תעשה - שלא לעזוב הלוים
תנא: מצוות עשה - מצוות שחיטה
תנב: מצוות לא תעשה - שלא לאכול אבר מן החי
תנג: מצוות עשה - להטפל להביא קורבנות חוץ לארץ למקדש
תנד: מצוות לא תעשה - שלא להוסיף על מצוות התורה
תנה: מצוות לא תעשה - שלא לגרוע ממצוות התורה
תנו: מצוות לא תעשה - שלא לשמוע למתנבא בשם עבודה זרה
תנז: מצוות לא תעשה - שלא להסית יחיד מישראל לעבודה זרה
תנח: מצוות לא תעשה - שלא לאהוב את המסית
תנט: מצוות לא תעשה - שלא לעזור השנאה מן המסית
תס: מצוות לא תעשה - שלא להציל את המסית
תסא: מצוות לא תעשה - שלא ללמד זכות על המסית
תסב: מצוות לא תעשה - שלא למנוע מללמד חובה על המסית
תסג: מצוות עשה - לדרוש ולחקור העדים היטב
תסד: מצוות עשה - לשרוף עיר הנדחת
תסה: מצוות לא תעשה - שלא לבנות עיר הנדחת
תסו: מצוות לא תעשה - שלא להנות מכל ממונה של עיר הנדחת
תסז: מצוות לא תעשה - שלא להתגודד על המת
תסח: מצוות לא תעשה - שלא לקרוע שער ראשו על המת
תסט: מצוות לא תעשה - שלא לאכול פסולי המוקדשין
תע: מצוות עשה - לבדוק בסימני העוף
תעא: מצוות לא תעשה - שלא לאכול שרץ העוף
תעב: מצוות לא תעשה - שלא לאכול נבלה
תעג: מצוות עשה - להפריש מעשר שני
תעד: מצוות עשה - להפריש מעשר שני וליתן לעניים
תעה: מצוות עשה - להשמיט הלואה בשמיטה
תעו: מצוות לא תעשה - שלא לתבוע חוב שעבר עליו שמיטה
תעז: מצוות עשה - לנגוש את הנכרי
תעח: מצוות לא תעשה - שלא לאמץ לב מליתן צדקה
תעט: מצוות עשה - ליתן צדקה כפי יכולתו
תפ: מצוות לא תעשה - שלא למנוע מלהלוות מפחד השמיטה
תפא: מצוות לא תעשה - שלא לשלוח עבד עברי ריקם
תפב: מצוות עשה - להעניק לעבד עברי בצאתו לחפשי
תפג: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד בבהמת קודשים
תפד: מצוות לא תעשה - שלא לגזוז צאן קודשים
תפה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול חמץ ערב פסח עד חצות
תפו: מצוות לא תעשה - שלא להותיר מקורבן חגיגה עד יום השלישי
תפז: מצוות לא תעשה - שלא להקריב קרבן פסח בבמת יחיד
תפח: מצוות עשה - לשמוח ברגלים
תפט: מצוות עשה - להראות בעזרה ברגלים
תצ: מצוות לא תעשה - שלא להראות בלא קורבן

פרשת שופטים[edit]

תצא: מצוות עשה - למנות שופטים ושוטרים
תצב: מצוות לא תעשה - שלא ליטע אשרה
תצג: מצוות לא תעשה - שלא להקים מצבה
תצד: מצוות לא תעשה - שלא להקריב בעל מום עובר
תצו: מצוות לא תעשה - שלא לסור מדברי בית דין הגדול
תצז: מצוות עשה - למנות עלינו מלך
תצח: מצוות לא תעשה - שלא למנות מלך נכרי
תצט: מצוות לא תעשה - שלא ירבה לו המלך סוסים
תק: מצוות לא תעשה - שלא ירבה לו המלך נשים
תקא: מצוות לא תעשה - שלא ירבה לו המלך כסף וזהב
תקב: מצוות עשה - שיכתוב לו המלך ספר תורה
תקג: מצוות לא תעשה - שלא לשכון בארץ מצרים
תקד: מצוות לא תעשה - שלא יטול שבט לוי חלק בביזה
תקה: מצוות לא תעשה - שלא ינחל שבט לוי בארץ ישראל
תקו: מצוות עשה - לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה
תקז: מצוות עשה - להפריש תרומה גדולה וליתנה לכהן
תקח: מצוות עשה - לתת לכהן ראשית הגז
תקט: מצוות עשה - שיהיו כל המשמרות שוות ברגלים במקדש
תקי: מצוות לא תעשה - שלא לקסום
תקיא: מצוות לא תעשה - שלא לכשף
תקיב: מצוות לא תעשה - שלא לחבור חבר
תקיג: מצוות לא תעשה - שלא לשאול באוב
תקיד: מצוות לא תעשה - שלא לשאול בידעוני
תקטו: מצוות לא תעשה - שלא לדרוש אל המתים
תקטז: מצוות עשה - להשמיע לנביא אמת
תקיז: מצוות לא תעשה - שלא להתנבא שקר בשם ה'
תקיח: מצוות לא תעשה - שלא להתנבא בשם ע"ז
תקיט: מצוות לא תעשה - שלא לירא מהרוג נביא שקר
תקכ: מצוות עשה - להפריש ערי מקלט
תקכא: מצוות לא תעשה - שלא לחוס על רוצח
תקכב: מצוות לא תעשה - שלא להשיג גבול
תקכג: מצוות לא תעשה - שלא יקום דבר על פי עד אחד
תקכד: מצוות עשה - לעשות לעדים הזוממים כאשר זממו
תקכה: מצוות לא תעשה - שלא לירא מפני עכו"ם במלחמה
תקכו: מצוות עשה - למשוח כהן למלחמה
תקכז: מצוות עשה - לקרוא שלום לעיר שנלחמים עליה
תקכח: מצוות לא תעשה - שלא להחיות נשמה משבע אומות
תקכט: מצוות לא תעשה - שלא להשחית אילן מאכל
תקל: מצוות עשה - לערוף עגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא נודע מי הכהו
תקלא: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד ולזרוע על נחל שנערפה שם העגלה

פרשת כי תצא[edit]

תקלב: מצוות עשה - מצוות יפת תואר במלחמה
תקלג: מצוות לא תעשה - שלא למכור יפת תואר
תקלד: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד ביפת תואר אחר שבעלה
תקלה: מצוות עשה - לתלות מגדל ועובד עבודה זרה
תקלו: מצוות לא תעשה - שלא להלין תלוי ושאר מתים
תקלז: מצוות עשה - לקבור בו ביום הרוג ביד' ושאר מתים
תקלח: מצוות עשה - להשיב אבדה לישראל
תקלט: מצוות לא תעשה - שלא להעלים עינו מהאבידה
תקמ: מצוות לא תעשה - שלא להניח בהמת חברו תחת משאה
תקמא: מצוות עשה - לטעון משא על בהמה שנפלה
תקמב: מצוות לא תעשה - שלא יהיה כלי גבר על אשה
תקמג: מצוות לא תעשה - שלא ילבש גבר שמלת אשה
תקמד: מצוות לא תעשה - שלא ליקח אם על בנים
תקמה: מצוות עשה - לשלח האם וליקח הבנים
תקמו: מצוות עשה - לעשות מעקה לגגו
תקמז: מצוות לא תעשה - שלא להניח מכשול בביתו
תקמח: מצוות לא תעשה - שלא לזרוע כלאים בכרם
תקנ: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בשני מיני בהמות
תקנא: מצוות לא תעשה - שלא ללבוש שעטנז
תקנב: מצוות עשה - לישא אשה בקידושין
תקנג: מצוות עשה - שתשא אשת מוציא שם רע תחתיו
תקנד: מצוות לא תעשה - שלא יגרש מוציא שם רע את אשתו
תקנה: מצוות עשה - לשקול המחויב סקילה
תקנו: מצוות לא תעשה - שלא לענוש לאנוס
תקנז: מצוות עשה - שישא המאנס את אנוסתו
תקנח: מצוות לא תעשה - שלא יגרש האונס את אנוסתו
תקנט: מצוות לא תעשה - שלא ישא פצוע דכא בת ישראל
תקס: מצוות לא תעשה - שלא ישא ממזר בת ישראל
תקסא: מצוות לא תעשה - שלא יביא עמוני ומואבי בקהל ישראל
תקסב: מצוות לא תעשה - שלא לדרוש שלום עמון ומואב
תקסג: מצוות לא תעשה - שלא להרחיק אדומי שלישי
תקסד: מצוות לא תעשה - שלא להרחיק מצרי
תקסה: מצוות לא תעשה - שלא יכנס טמא להר הבית
תקסו: מצוות עשה - לתקן במלחמה מקום מיוחד לבית הכסא
תקסז: מצוות עשה - לתקן יד לחפור לכסות צואתו
תקסח: מצוות לא תעשה - שלא להסגיר עבד
תקסט: מצוות לא תעשה - שלא להונות בדברים עבד
תקע: מצוות לא תעשה - שלא לבא על קדשה בלא קידושין
תקעא: מצוות לא תעשה - שלא להקריב אתנן זונה
תקעב: מצוות לא תעשה - שלא יתן הלווה ריבית לישראל
תקעג: מצוות עשה - ליקח ריבית מעכו"ם
תקעד: מצוות לא תעשה - שלא לאחר נדר אחר ג' רגלים
תקעה: מצוות עשה - לקיים מוצא שפתיו בנדר
תקעו: מצוות עשה - להניח השכיר לאכול
תקעז: מצוות לא תעשה - שלא אכל הפועל בשעת מלאכה
תקעח: מצוות לא תעשה - שלא יקח הפועל יותר מאכילתו
תקעט: מצוות עשה - הרוצה לגרש את אשתו יגרשנה בשטר
תקפ: מצוות לא תעשה - שלא יחזיר גרושתו משנשאת לאחר
תקפא: מצוות עשה - שלא יצא חתן למלחמה ולא לשום דבר שנה תמימה
תקפב: מצוות עשה - שישמח החתן עם אשתו
תקפג: מצוות לא תעשה - שלא לחבול כלים שעושין בהן אוכל נפש
תקפד: מצוות לא תעשה - שלא לתלוש סימני צרעת
תקפה: מצוות לא תעשה - שלא למשכן בעל חוב בזרוע
תקפו: מצוות לא תעשה - שלא למנוע משכון מבעליו
תקפז: מצוות עשה - להחזיר משכון בזמן שצריך לו
תקפח: מצוות עשה - ליתן שכר שכיר ביומו
תקפט: מצוות לא תעשה - שלא יעיד קרוב
תקצ: מצוות לא תעשה - שלא להטות משפט גר ויתום
תקצא: מצוות לא תעשה - שלא למשכן בגד אלמנה
תקצב: מצוות לא תעשה - שלא לשוב ליקח עומר השכחה
תקצג: מצוות עשה - להניח עומר השכחה לעניים
תקצד: מצוות עשה - להלקות המחוייב מלקות
תקצה: מצוות לא תעשה - שלא להוסיף על ל"ט מלקות
תקצו: מצוות לא תעשה - שלא לחסום בהמה בשעת מלאכה
תקצז: מצוות לא תעשה - שלא תנשא יבמה לשוק
תקצח: מצוות עשה - ליבם אשת אח שמת בלא בנים
תקצט: מצוות עשה - מצוות חליצה
תר: מצוות עשה - להציל נרדף אפילו בנפש הרודף
תרא: מצוות לא תעשה - שלא לחוס על הרודף
תרב: מצוות לא תעשה - שלא להשהות מדה ומשקל חסר
תרג: מצוות עשה - לזכור את אשר עשה לך עמלק
תרד: מצוות עשה - להכרית זרעו של עמלק
תרה: מצוות לא תעשה - שלא לשכוח מעשה עמלק

פרשת כי תבֹא[edit]

תרו: מצוות עשה - לקרא פרשת ביכורים
תרז: מצוות עשה - להתודות ודוי מעשר
תרח: מצוות לא תעשה - שלא לאכול מעשר שני באנינות
תרט: מצוות לא תעשה - שלא לאכול מעשר שני בטומאה
תרי: מצוות לא תעשה - שלא להוציא דמי מעשר שני בדברים שאינם מאכילה ושתיה
תריא: מצוות עשה - ללכת בדרכי ה' יתברך

פרשת וילך[edit]

תריב: מצוות עשה - להקהיל כל ישראל בסוכות של שנה ח' לשמוע תורה מפי המלך
תריג: מצוות עשה - שיכתוב כל אחד מישראל ספר תורה לעצמו

הערות שוליים[edit]

ראו גם[edit]