זכירת מעשה עמלק

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מצות הזכרת מעשיו הרעים של עמלק, שנאמר (דברים כה, יז): "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים", ואמרו חז"ל (תורת כהנים פרשת בחוקותי; מגילה יח, א): "זכור את אשר עשה לך עמלק, יכול בלבבך, כשהוא אומר 'לא תשכח' הרי שכחת הלב אמורה, הא מה אני מקיים 'זכור' שתהא שונה בפיך".


בשבת שלפני פורים, קוראים בתורה את פרשת זכור (דברים כה, יז - יט), שתוכנה הוא זכירת מעשה עמלק (ראה: ארבע פרשיות). יש אומרים שחיוב קריאת פרשת זכור הוא מן התורה, ויש אומרים שהוא מדרבנן.


בטעם הדבר שהצריכו לקרוא פעם אחת בשנה, כתבו האחרונים לפי שנאמר "לא תשכח", "ושכחה היא לאחר שנים עשר חודש" (כמו שאמרו ש"אין המת משתכח מן הלב אלא לאחר שנים עשר חודש").

מצות הזכרת עמלק בכל יום[edit]

לדעת ספר "חרדים" (מ"ע התלויות בפה סימן כא), מצות זכירת מעשה עמלק קיימת בכל יום ויום. וכן משמע מדברי השולחן ערוך הרב שכתב רשימה של מצוות זכירה והוסיף שיש אומרים שאף מצות זכירת שבת היא בכל יום. משמע ששאר המצוות חיובן בכל יום.

המגן אברהם בהלכות קריאת שמע כתב בשם האר"י שמצוות עשה לזכור שש זכירות ואחת מהן היא זכירת עמלק. שש הזכירות הודפסו בסידורים בסוף תפילת שחרית. המגן אברהם ממליץ לחשוב על זכירות אלו בשעת אמירת מילים מסוימות בברכה שלפני קריאת שמע. מדבריו שם יוצא שאין זה חיוב מן התורה כל יום (כמו שדייק כן האגרות משה) אך על כל פנים יוצא שהוא ממליץ לנהוג להזכירם בכל יום.