בעקבות התאונה הנוראה בכביש 90 שגבתה את חייה של משפחה שלימה, יצא הבוקר הרב ד"ר רצון ערוסי רבה של קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית, בקריאה ייחודית לאחדות למען חינוך דור העתיד לערך חיי אדם והתחייבות לשמירה על חוקי התנועה יותר מחוקי התורה.

אחיי ורעיי די בכל אתר ואתר, ה׳ עלינו - נחיה!
קל שבקלים אנכי כדי שאצא בקריאת קודש לרגל השפך דמים האיום והנורא המתחולל יום יום בארצנו הקדושה בגין התאונות בדרכים.
אבל חבריי ביקשוני וכיצד ניתן לסרב, כי שמא ה׳ יהא בעזרי ודבריי, היוצאים מלב שותת דם, יחדרו ללבות רבים, ונקבל על עצמנו תשובה ותפילה, והוא רחום יכפר עוון.

אחיי ורעיי,
יום יום משפחות רבות בישראל מתאמללות בגין התאונות בדרכים. רבים רבים מתייתמים, רבים רבים מתאלמנים, רבים רבים עלמי חמד ועלמות חמודות נגדעים בדמי ימיהם. ולצערנו הרב, ובעוונותינו המרובים, רבו חללי התאונות מחללי חרב, וכאילו לא די לנו בחללי חרב מלחמות טרור, נוספים עלינו במספרים נוראים גם חללי התאונות.
ובעניין חללי התאונות לא נוכל לומר שידינו לא שפכו את הדם הזה, שהרי רבים מאתנו מדברים בטלפונים הניידים בעת הנהיגה. יש הנוהגים אחרי שתיית אלכוהול, או גם בזמן עייפות גדולה. רבים נוהגים או נוסעים בלתי חגורים, רבים מזלזלים בחוקי התעבורה, שכל חוק מהם, הוא חוק שמירת החיים. רבים נוהגים במהירות מופרזת, רבים נוהגים בכלי רכב בלתי תקינים, רבים מאתנו הולכים בדרכים שלא במעברי חצייה, או במקומות מסוכנים, או ברשלנות ובחוסר זהירות. הרבה רשויות אינן מתקנות את הדרכים, מי בחוסר תאורה, מי בכבישים קלוקלים, מי בחוסר תמרורים, מי בחוסר גשרים או רמזורים, וכן כהנה וכהנה פשעים של יחידים ושל רבים.

ומעל הכל, חטאנו עווינו פשענו על שחדלנו לחנך את עצמנו ואת בנינו ובנותינו שהחיים הם קדושים, והם פיקדון בידינו מאבינו שבשמים, אבי החיים, ועוון גדול מנשוא לפגוע בחיים. ולארץ לא יכופר בדם אשר שופך בה, וקול דמי אחינו זועקים אלינו מן האדמה. דמיהם ודמי זרעיהם עד עולם.

ואם לא נשוב בתשובה שלמה מכל חטאינו ופשעינו האמורים, כיצד נפנה בתפילה לה׳ שיחוס וירחם עלינו. כלל גדול הוא, שאין מרחמים למי שאינו מרחם על עצמו ועל אחרים.

ואם כל אחד ואחד מאתנו יקבל על עצמו לשמור על קדושת החיים מכל משמר, ויקפיד על כללי התעבורה בדרכים, הרבה יותר ממה שהוא נזהר באיסורים, כי חמירתא סכנתא מאיסורא, ואם כל אחד מאתנו יקבל על עצמו לחנך את בניו ואת בנותיו לילך בדרך החיים, או אז נהיה בנים אהובים ורחומים ורצויים לפני אבינו שבשמים, אב החיים והרחמים. והוא יפרוש עלינו את משמרת החיים.

רק במצב דברים זה נוכל לפנות לגדולי רבנינו שיקראו לעצרות תשובה ותפילה בעניין חשוב זה, רק במצב דברים זה נוכל לזעוק מקירות לבותינו לכל הרשויות המקומיות והארציות, לתקן כל התשתיות בדרכים, להגביר את הפיקוח בדרכים, להעניש עונשים הראויים להורגי נפשות בדרכים, לא ע״י מאסר בלבד, אלא עבודת חובה בת שנים רבות בבתי חולים ובבתי שיקום לנכים, ובלוויות ובקבורה של החללים בדרכים, ומעל לכל, לחייב הוראה חינוכית בכל מוסדות החינוך מן הגיל הרך ועד הבוגרים ועד בכלל, על קדושת החיים ועל הזהירות בדרכים.

רק כך קולותינו אפשר שיתקבלו ברצון אצל האחראים, ורק כך נהיה ראויים לחיים טובים וארוכים, בעולם הזה ובעולם הבא.

ואנא אחיי ורעיי, הפיצו איגרת זו בכל אמצעי התקשורת, ומיד ליד, לכל אחד, במסיבות ובדרכים, בכל עצרת ובכל התקהלות. וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תגן בעדו ובעד בני ביתו עדי עד.

החותם בתפילה ובדמע שנזכה לחיים טובים וארוכים
רצון ב״ר יוסף ערוסי הלוי