שלום וברכה 

יחסי מסחר ועסקים מבוססים על הזמנות והתחייבויות של קהל הלקוחות מבעלי מלאכה, עסקים ופועלים. בגיליון זה נעמוד על המשמעות הממונית של הזמנת שירות או מוצר, והנגזר מכך בעת ביטול ההזמנה.

בגליון זה נדון במקרה של אדם שהזמין מונית. לאחר המתנה ארוכה מדי לטעמו, הוא עלה על מונית מזדמנת. חברת המוניות ממנה הזמין תובעת ממנו לשלם על ההזמנה על אף שבסופו של דבר לא נסע עימם. 

הנתבע טוען שבמהלך ההמתנה למונית החברה, על אף זמנו הדחוק לא נענה לסימוני מוניות חולפות בשל נאמנותו להזמנה. רק לאחר שעבר זמן רב, מעבר לסביר, ראה עצמו פטור מהתחייבותו להזמנה ואף זעם על סדרן המוניות שהונה אותו באומדן הזמן שיהיה עליו להמתין.

בפסק הדין עמדנו החובה הבסיסית למסחר הגון ולמשא ומתן באמונה. על צדדים השותפים לעסק לנהוג בהתאם לסיכום ולדברים שעמדו ביסוד העיסקה. עליהם לנהוג בשקיפות כלפי הצד השני ולהימנע מלהסב נזקים בגין ביטולים ושינויים פתאומיים. הדברים אמורים על שני הצדדים השותפים בעסקה. בעלי העסקים מצידם נדרשים לדווח ביושרה על מהות המוצר ועל לוח הזמנים הריאלי הרלוונטי. כחלק מיחס זה עליהם להימנע מ'לשמור' לקוחות, באמצעות הבטחות סרק. וקהל הלקוחות מצידו מחוייב להיות נאמן להתחייבויותיו בהזמנות שביצע, ולעמוד מאחורי סיכומים שהגיע והתחייב עליהם.

נדון בגליון זה בגדרי ובדיני פועלים, אימתי הם זכאים לשכרם עפ"י ההזמנה כשביטלו את העסקתם, גם בלא שנכרת חוזה בין הצדדים, ומה גובה השיפוי להם זכאים. ונראה שהתשובה לדין זה תהא תלויה בשני פרמטרים, א. אם היה לשכיר הזמנה אחרת שנשמטה ממנו בשל זו שבוטלה. ב. אם אין ביכולתו למצוא העסקה חלופית, כך שביטול ההזמנה לא הזיק לו מעבר לטירחה למצוא לקוח אחר.

ומכיון שהמונית יצאה לקראתו מכבר, מן הדין לראות שהשירות למענו החל, וכי זכאי הנהג לשכר, וכדין 'פועל בטל', שנבחן מה היקפו.

נברר את גדר החיוב הממונית במציאות שצד אחד גרם לשני להוציא מעות על פיו, ונבחן את היקף החיוב כלפיו.


בפסק דין זה נחייב עקרונית את מזמין השירות, בשל כך שלא המתין זמן חריג מאוד, וכי היה לו להדגיש את נחיצותו הדחופה או להודיע על ביטולו בעוד מועד. ברם כיון שלא הוכח שנגרם מחמתו נזק לנהג, התביעה נדחתה.

לסיום, נדגיש לעצמנו את דברי האליה רבה בסי' קנו בסק"ג: 'שמעתי בשם זקני הגאון מהרא"ש ז"ל דאם אין משא ומתן שלו באמונה, לימודו הוא חילול השם, כדאיתא בסוף יומא [פ"ו ע"א] מה הבריות אומרות עליו אוי לאביו שלמדו תורה'.

בברכת התורה,