גמרא-כללי

גודל טקסט

גמרא-כללי
גמרא-כללי באתר ישיבה
x
 • שופר ולולב הגזול
  הרב הביא מחלוקת רמב"ם ראב"ד מה הטעם שיוצאים יד"ח בשופר גזול מחלוקת נוספת האם פסול לולב הגזול הוא גם בשאר הימים או שלא - הרב העמיד את המחלוקת בתור מחלוקת רב ושמואל השו"ע פוסק כמו הרמב"ם והרמ"א כמו הראב"ד מספר סברות מתי אומרים מצווה הבאה בעבירה ומתי לא.
 • הידור בארבעת המינים
  הרב הסביר את מחלוקת רש"י תוס' מה המקור של הצורך בהדר, הרב חקר אם ההידור הוא חלק מהמצווה ובלעדיו אין מצווה או שבלעדיו המצווה לא שלמה, אך אם אין אפשרות אחרת עדיף ליטול ארבעת המינים ללא הדר, הרב בירר את זה ע''פ מחלוקת ראשונים
 • קדושת עצי סוכה, מהות ישיבה בסוכה
  קדושת עצי סוכה, מה מותר ומה אסור לעשות בסוכה מדין מעילה בקודש, הדמיון לקרבן חגיגה
 • טענת "נזכרתי" בברי ושמא
  בהסבר דברי הטור שאומר ש"ברי ושמא ברי עדיף", ומצריך "מתוך שאינו יכול להישבע משלם" במקרה של טוען "איני יודע אם פרעתיך" וחוזר ואומר "פרעתי". יסוד השיעור: "ברי ושמא ברי עדיף" גם לרבי יוחנן ורב נחמן, וסיבת הפטור ב"איני יודע אם הלויתני" היא שזאת טענת שמא ללא ריעותא.
 • פשיעה בשומרים מדין מזיק
  נחלקו הראשונים האם חייבים בפשיעה בקרקעות, ומחלוקתם היא האם הפושע נחשב כשומר, או שמא לא. ומחלוקת זו משליכה על דין שמירת חמץ בפסח.
 • יסוד דין השבועה בעד אחד ובמודה במקצת
  מהי דעת הרמב"ם בתביעת שמא? יש לכאורה סתירה בדבר - האם צריך תביעת ודאי או לא שני כיוונים בראשונים - המגיד משנה - חילוק בין שבועת עד אחד - שהיא לצורך סילוק העד, ולא על הממון - בה אפשר ע"י טענת שמא לתבוע תביעת ברי, לבין שבועת מודה במקצת - שמהווה בירור על הממון וצריך טענת ברי. ושיטת הטור- חילוק בין טענת שמא ששמעתי מאנשים אחרים מה היה הסיפור, לבין טענת שמא במקרה ששמעתי מהנתבע מה היה הסיפור - שבמקרה זה נחשב כטענת ברי.
 • הריני משלם ואיני נשבע
  אדם החליט שברצונו לוותר, לשלם ולהיפטר משבועה: האם ביכולתו לחזור בו ולהישבע? | חילוקים כשחזר בו תוך כדי דיבור, כשאמר שלא בפני בית דין, ועוד.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;