רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מבחנים משנה מסכת פסחים
ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
משניות מסכת פסחים

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק א'
1. מהם המקומות הפטורים מבדיקת חמץ?
א. כל מקום שאין מכניסים בו חמץ.
ב. כל מקום הגבוה מד' אמות.
ג. אין מקומות כאלה.
ד. כל מקום שהשמש או קטנים אין נכנסים שם.

2. אדם שלא בדק בליל יד – האם חייב בבדיקה למחרת – לפי חכמים?
א. לא, מעוות לא יוכל לתקון.
ב. כן, ואפילו במועד, ואפילו לאחר המועד.
ג. כן, אך רק עד שעה שישית.
ד. כן, בברכה.

3. עד מתי אפשר לאכול חמץ ביום יד ומתי שריפתו?
א. ר"י - אוכלים כל חמש, ר"מ - אוכלים כל ארבע ותולין כל חמש.
ב. ר"מ - אוכלים כל חמש, ר"י - אוכלים כל ארבע ותולין כל חמש.
ג. תשובה ב' ולכולם שורפים בסוף שש.
ד. תשובה ב' ולכולם שורפים בתחילת שש.

4. מה סמלו חלות התודה שהונחו על גג האצטבא?
א. לפי ר"י החלות סמלו זה שפוסקין לאכול חמץ באותו ביום.
ב. לפי ר"י החלות סמלו את שעת הקרבת הקרבן פסח.
ג. לפי ר"י החלות סמלו את שעות היתר האכילה, התליה והשריפה.
ד. לפי ר"י החלות סמלו שניתן לחזור ולאכול חמץ.

5. מה הייתה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע בעניין שריפת תרומה טמאה?
א. האם שורפים תרומה טמאה עם חמץ ביחד.
ב. האם שורפים תרומה טמאה בפסח.
ג. האם שורפים תרומה טמאה עם התלויה או לא.
ד. האם שורפים תרומה טמאה עם הטהורה או לא.

פרק ב'
6. כיצד מבערים חמץ?
א. מטיל לים.
ב. מפרר וזורה לרוח.
ג. בשריפה.
ד. לרבי יהודה – ג' ולחכמים אף ב' או א'.

7. האם חמץ שעבר עליו הפסח מותר בהנאה?
א. של נכרי - מותר, של ישראל – אסור.
ב. של נכרי – אסור, של ישראל – מותר.
ג. של נכרי – מותר, של כותי – אסור.
ד. של נכרי – אסור, של כותי – מותר.

8. מה דין חמץ שנפלה עליו מפולת?
א. בעל הגל חייב לבערו.
ב. צריך ביעור ברשות שבעה טובי העיר.
ג. כל עוד הכלב לא ימצא אותו - הרי הוא כמבוער.
ד. לפני יד – הרי הוא כמבוער, מיום יד והלאה – צריך לפנות הגל ולבערו.

9. מאילו דגנים ניתן לאפות מצה הכשרה לפסח?
א. חטה, שעורה, אורז ודוחן.
ב. חטה, שעורה, שבולת שועל, קימל ושיפון.
ג. כל הדגנים כשרים.
ד. חטה, שעורה, שיפון, שיבולת שועל וכוסמין.

10. האם ניתן לצאת ידי חובת מצה במצת תרומה?
א. רק בזמן שבית המקדש קיים.
ב. הכהנים יכולים לצאת ידי חובה במצת תרומה.
ג. כל אדם יכול לצאת ידי חובה במצת תרומה.
ד. אין אפשרות לצאת בו וחובה לבערו לפני שיחמיץ.

11. האם ניתן לצאת ידי חובת מרור במינים כבושים או מבושלים?
א. כן.
ב. מחלוקת ר"מ וחכמים.
ג. אין דיון על כך במשנה.
ד. לא.

12. האם יוצאים ידי חובת מרור בכמה ירקות שונים יחד?
א. כן.
ב. מחלוקת ר"מ וחכמים.
ג. אין דיון על כך במשנה.
ד. לא.

13. האם מותר להכין את החרוסת עם קמח?
א. כן.
ב. מחלוקת ר"מ וחכמים.
ג. אין דיון על כך במשנה.
ד. לא, כי הוא מחמיץ.

פרק ג'
14. האם אדם המחזיק בפסח מוצרים המכילים חמץ (כמו שכר המדי) - מתחייב כרת?
א. כן.
ב. לא, אף על פי שחייב לבערן.
ג. לא, ואין חייב לבערן.
ד. כן, אפילו אם לא ידע שהם קיימים ברשותו.

15. מהי כמות החמץ החייבת בביעור?
א. כל שהוא.
ב. כשעורה במקום אחד.
ג. כזית במקום אחד.
ד. כביצה במקום אחד.

16. מה עושים עם בצק שיש חשש שעומד להחמיץ?
א. מכים עליו עם מים צוננים.
ב. שורפים אותו מיד.
ג. אופים אותו ולא חוששים.
ד. מתעסקים איתו תדיר.

17. מה דין אדם האוכל בצק במצב 'סידוק' בפסח?
א. חייב בברכת המזון עם יעלה ויבוא.
ב. חייב כרת.
ג. חייב אשם ודאי.
ד. פטור מכלום.

18. כיצד מבערים חמץ בארבעה עשר שחל בשבת?
א. מבערים לפני שבת.
ב. מבערים בזמנו.
ג. תרומה מבערים לפני יד וחולין בערב פסח.
ד. כל התשובות מופיעות כשיטות שונות במשנה.

19. אדם ההולך בערב פסח למול את בנו ונזכר שיש לו חמץ בביתו – מה יעשה?
א. יחזור לבער ויחזור אחר כך למצווה.
ב. מבטלו בלבו.
ג. אם אינו יכול א' יעשה ב'.
ד. יעשה או א' או ב'.

פרק ד'
20. האם נוהגים לעשות מלאכה בערב פסח עד חצות?
א. תלוי במנהג המקום.
ב. ביהודה התירו ובגליל אסרו.
ג. בעבר הירדן התירו ובבשן אסרו
ד. א' וב' מופיעים בשתי משניות שונות.

21. האם מוכרים בהמה דקה לגויים?
א. כן.
ב. תלוי במנהג המקום.
ג. לא.
ד. מחלוקת.

22. מאז חורבן בית המקדש, האם אוכלים צלי בליל הסדר?
א. כן.
ב. תלוי במנהג המקום.
ג. לא.
ד. מחלוקת.

23. האם תלמידי חכמים עושים מלאכה בתשעה באב?
א. כן.
ב. תלוי במנהג המקום.
ג. לא.
ד. מחלוקת.

24. האם מוליכים ומביאים כלים מבית האומן בערב פסח?
א. כן, אף על פי שאינם לצורך המועד.
ב. כן, רק לצורך המועד.
ג. לא.
ד. תלוי במנהג המקום.

25. מהם שלשת הדברים שעשו אנשי יריחו ולא מיחו בידם?
א. מרכיבים דקלים כל היום, כורכין את שמע וקוצרין וגודשין לפני העומר.
ב. נותנים פאה לירק, כורכין את שמע ואוכלין תחת הנשרים בשבת.
ג. מעשרים את המלח, נושאים נשים לפני ט' באב ונותנים פאה לירק.
ד. נותנים פאה לירק, מתירים גמזיות של הקדש ומאכילין את הנשרים.

26. מה הייתה תגובת חכמים לזה שחזקיהו המלך עיבר ניסן בניסן?
א. שבחוהו.
ב. קבעוהו הלכה לדורות.
ג. שתקו ולא מיחו.
ד. לא הודו לו.

פרק ה'
27. מתי קרב התמיד בערב פסח שחל בשבת?
א. בשמונה ומחצה.
ב. בשמונה.
ג. בשבע ומחצה.
ד. בשבע.

28. מהי שחיטת פסח 'לשמו ושלא לשמו'?
א. בהתחלה כוונתו לשם שלמים ובסוף כוונתו לשם פסח.
ב. בהתחלה כוונתו לשם פסח ובסוף כוונתו לשם שלמים.
ג. אם נשחט הקרבן לשם פסח – זה לשמו ואם לא – לא.
ד. אם נזרק הדם לשם פסח – זה לשמו ואם לא – לא.

29. פסח שנשחט לערלים – מה דינו?
א. כשר, בתנאי שימולו.
ב. כשר, בתנאי שימולו ויטבלו.
ג. פסול, כי ערלים חייבים בפסח שני בלבד.
ד. פסול.

30. פסח שנשחט קודם חצות היום – מה דינו?
א. כשר, רק אם יאכלוהו בערב.
ב. פסול משום שנאמר: "בערב תאכלו אותו".
ג. כשר בכל מקרה.
ד. פסול משום שנאמר: "בין הערביים".

31. פסח שנשחט קודם הקרבת קרבן התמיד – מה דינו?
א. פסול.
ב. מחלוקת מה דינו, ולא הוכרע.
ג. כשר.
ד. מחלוקת מה דינו, והוכרע שפסול.

32. בכמה כתות נשחט הפסח?
א. אחת.
ב. שתיים, שנאמר: "ושחטו" – מיעוט רבים שנים.
ג. שלש, שנאמר: "ושחטו אותו כל".
ד. שלש, שנאמר: "קהל, עדת, ישראל".

33. מדוע בזיכי הדם היו עשויים ללא שוליים?
א. חוק ללא טעם הוא.
ב. מחלוקת.
ג. כדי שלא יניחום ויקרוש הדם.
ד. כדי להקל על הכהנים בהזאת הדם.

34. כמה זריקות נזרק דם הפסח?
א. ארבע, שתים למטה ושתים למעלה.
ב. שתים, אחת למעלה ואחת למטה.
ג. שתים למטה.
ד. אחת כנגד היסוד.

35. מה היו אומרים הלויים אם סיימו לשיר את ההלל פעמיים?
א. היו משלשים – קורים פעם שלישית.
ב. היו אומרים שיר של יום.
ג. היו מנגנים ניגוני החג.
ד. היו מסייעים לכהנים.

36. לחכמים, כיצד היו מפשיטים את העור של הקרבן של מי שאין לו מקום להפשיט?
א. היו ממתינים עד שיתפנה להם מקום.
ב. היו מפשיטים בחדר החליפות.
ג. מקלות דקים וחלקים היו שם ומניח על כתפו וכתף חבירו ותולה ומפשיט.
ד. היו מצטרפים לכת הבאה.

פרק ו'
37. האם צליית הפסח דוחה את השבת?
א. לא.
ב. כן.
ג. מחלוקת.
ד. אין דיון על כך במשנה.

38. מהו הכלל שאמר רבי עקיבא לגבי שחיטה בשבת?
א. כל השחיטות דוחות את השבת.
ב. אין שוחטים בשבת אלא את התמיד.
ג. אין שוחטים בשבת אלא את התמיד ואת המוספין.
ד. שחיטה שאי אפשר לעשותה מערב שבת דוחה את השבת.

39. אימתי מביא חגיגת ארבעה עשר עם קרבן הפסח?
א. תמיד.
ב. בחול, בטהרה ובמועט.
ג. בשבת ובמועט.
ד. בחול, בטהרה וברבים.

40. לכמה זמן ניתן היה לאכול את החגיגה?
א. שני ימים ולילה אחד.
ב. שני ימים ושני לילות.
ג. לילה ויום.
ד. אותו הלילה עד חצות.

41. קרבן פסח שנשחט בשבת ונודע שמתו בעליו – האם חייבים על שחיטתו?
א. כן.
ב. לא, אין זה תלוי בשוחט.
ג. לא, כי שחט ברשות.
ד. מחלוקת.

פרק ז'
42. כיצד צולין את כרעיו ובני מעיו של קרבן הפסח?
א. בתוך הקרבן.
ב. מחוץ לקרבן.
ג. הכל לפי הטעם והמקום.
ד. מחלוקת רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא אם א' או ב'.

43. מה דינו של קרבן פסח שסכו בשמן של תרומה?
א. יאכל רק בחבורה של כהנים.
ב. אם הקרבן עדיין חי – ידיחנו.
ג. אם הקרבן צלוי – יקלף את הקליפה החיצונה של הבשר.
ד. כל התשובות נכונות.

44. מהם חמשת הדברים שבאים בטומאה ואינם נאכלים בטומאה?
א. העומר, שתי הלחם, לחם הפנים, לחמי תודה וקרבן הפסח.
ב. העומר, שתי הלחם, שעירי ראש חודש, זבחי שלמי ציבור ולחם הפנים.
ג. שתי הלחם, לחם הפנים, לחמי תודה, קרבן סוטה וקרבן הפסח.
ד. שעירי ראש חודש, שעירי יום כיפור, קרבן תודה, קרבן הפסח ושתי הלחם.

45. האם קרבן פסח קרב כשהכהנים טמאים?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק בחול.
ד. כל התשובות מופיעות במשנה.

46. כיצד מתכפרים על קרבן פסח שנזרק דמו ואז נודע שהוא טמא?
א. הציץ מרצה.
ב. המעיל מרצה.
ג. הקב"ה אומר: "אתם עושים רצוני, ואני מוחל".
ד. מביאים שוב קרבן בפסח שני.

47. היכן שורפים את הנותר מקרבן הפסח?
א. בבית המוקד.
ב. בהר הזיתים מול בית קדשי הקדשים.
ג. בחצרות, על הגגות או לפני הבירה.
ד. מחוץ לחומת העיר.

48. מתי נשרף קרבן הפסח שנטמאו בעליו?
א. בטז ניסן, שאין שורפים קדשים ביו"ט.
ב. מיד, לפי שאין לו אוכלין.
ג. מחלוקת חכמים ורבי יוחנן בן ברוקה אם א' או ב'.
ד. מחלוקת חכמים ורבי יוחנן בן ברוקה, אך הסברות הם אחרות.

49. מתי נשרפים האיברים הנותרים כשטז ניסן חל בשבת?
א. בשבת.
ב. ביז ניסן.
ג. לאחר המועד.
ד. בטו ניסן.

50. מה עונשו של השובר עצם בפסח הטהור?
א. מביא חטאת.
ב. פטור אבל אסור.
ג. הציץ מרצה.
ד. לוקה ארבעים.

פרק ח'
51. עבד של שני שותפים, מאיזה שותף הוא אוכל כששניהם שחטו עבורו קרבן פסח?
א. איזה שירצה.
ב. אף אחד מהם.
ג. שניהם.
ד. מחלוקת, כל התשובות מופיעות כשיטות במשנה.

52. עד מתי מושכים ידיהם מן חבורה?
א. עד השחיטה.
ב. עד זריקת הדם.
ג. עד כניסת הקרבן לאיסקופת העזרה.
ד. רק תשובות א' וב' נכונות.

53. זב שראה שתי ראיות – מתי מותר לו לאכול קרבן פסח?
א. בשביעי שלו.
ב. בשמיני שלו.
ג. בשלישי שלו.
ד. בכל יום כי הפסח נאכל בטומאה.

54. האם שוחטים פסח על זקן, חולה או אונן?
א. לא.
ב. רק אם הם חבורה ביחד.
ג. כן, אלא אם כן אין יכולים לאכול כזית.
ד. רבי יוסי הגלילי מספר שפסל קרבן של חבורה כזו.

55. האם עושים חבורה של נשים עם עבדים?
א. לא.
ב. בודאי שכן.
ג. תלוי איזה נשים.
ד. רק אם פסח חל בחול.

56. האם גר שנתגייר בערב פסח – שוחטים עליו קרבן פסח?
א. בית שמאי – כן (טובל ואוכל פסחו לערב), בית הלל – לא (חייב בשבעה ימי טהרה כמו על מת).
ב. בית הלל – כן (טובל ואוכל פסחו לערב), בית שמאי – לא (חייב בשבעה ימי טהרה כמו על מת).
ג. כולם סוברים שכן.
ד. כולם סוברים שלא.

פרק ט'
57. אדם ששגג ונתחייב בפסח שני ולא עשאו במזיד – מה דינו?
א. חייב חטאת.
ב. חייב כרת.
ג. פטור מחטאת.
ד. פטור מכרת.

58. מהם ההבדלים שמונה המשנה בין פסח ראשון לשני?
א. אכילתו עם מצה ומרור ומניעה מחמץ.
ב. איסור חמץ ודחיית השבת.
ג. איסור חמץ ואמירת ההלל באכילה.
ד. אמירת ההלל באכילה ודחיית השבת.

59. האם נדה אוכלת מקרבן פסח שבא בטומאה?
א. כן.
ב. רק בחול.
ג. רק בשבת, כיוון דאידחי – אידחי.
ד. לא.

60. מה מיוחד באופן האכילה של פסח מצרים לעומת כל פסח אחר?
א. והיה הדם לכם על המשקוף.
ב. ואכלתם אותו בחיפזון.
ג. על מצות ומרורים יאכלוהו.
ד. צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו.

61. מה דין בהמה - נקבה שהופרשה לקרבן פסח?
א. קריבה, כי אין פוסלים קדשים בידים.
ב. תרעה עד שתסתאב ותמכר ויפלו דמיה לנדבה.
ג. כשרה לחבורה של נשים או קטנים.
ד. תשרף לעולה על המזבח.

62. מה דין זבחים שנתערב בהם קרבן פסח?
א. יקרבו על פיס – כהלכתן.
ב. לאחר בחירת אחד לקרבן פסח - כולם כשרים להקרבה.
ג. כולם לא יקרבו.
ד. לאחר בחירת אחד לקרבן פסח - כולם פסולים להקרבה.

63. כיצד מחליטים למי שייך הקרבן פסח, כשקרבנן של שתי חבורות התבלבל?
א. כל חבורה בוחרת קרבן, מתְנים שהקרבן של חבורה הוא זה שאצלה ואחד מכל חבורה מתחלף.
ב. אין תקנה וירעו עד שיסתאבו.
ג. זה לא משנה, כי שניהם מיועדים לקרבן הפסח.
ד. כל התשובות לא נכונות.

פרק י'
64. כמה כוסות יין צריך לדאוג שיהיה לעני לליל הסדר?
א. 1.
ב. 2.
ג. 3.
ד. 4.

65. האם יש מצוה לאכול חרוסת בליל הסדר?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק טיבול אחד.
ד. מחלוקת אם א' או ב'.

66. מתי הבן שואל?
א. לאחר שתיית כוס שני.
ב. לאחר מזיגת כוס שני.
ג. לאחר הסעודה.
ד. לאחר שתיית כוס שלישי.

67. אלו שלשה דברים אם לא פרש טעמם - לא יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים?
א. קדש, מגיד ושולחן עורך.
ב. עבדים היינו, מה נשתנה, וחד גדיא.
ג. פסח, מצה ומרור.
ד. חרוסת, חזרת, חריין.

68. עד היכן אומרים את ההלל קודם הסעודה?
א. אומרים את כולו.
ב. עד "אם הבנים שמחה".
ג. עד "חלמיש למעיינו מים".
ד. מחלוקת בית שמאי ובית הלל אם ב' או ג'.

69. האם מותר לשתות יין בין כוס שלישית לרביעית?
א. לא.
ב. כן.
ג. רק פחות מרביעית.
ד. רק מלוא לוגמיו.

70. האם ברכת הפסח פוטרת החגיגה או שצריך גם ברכת הזבח עליה?
א. רבי עקיבא סובר שפוטרת ורבי ישמעאל סובר שאינה פוטרת.
ב. רבי ישמעאל סובר שפוטרת ורבי עקיבא סובר שאינה פוטרת.
ג. כולם סוברים שפוטרת.
ד. כולם סוברים שאינה פוטרת.