רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות תפילה מקום התפילה, החזן וקדיש של אבלים
ממוצע הציונים עד כה: 65%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פניני הלכה הלכות תפילה פרקים ג-ד:
מקום התפילה
החזן
דיני קדיש יתום

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם עדיף להתפלל בקביעות באותו בית כנסת?
א. כן, משום "הקובע מקום לתפילתו".
ב. עדיף להתפלל בכמה בתי כנסת, כדי להיות קשור לכל הקהל.
ג. לדעת השו"ע - א, לדעת הרמ"א - ב.
ד. לדעת הרמ"א - א, לדעת השו"ע - ב.

2. האם עדיף להתפלל בבית כנסת או בבית מדרש?
א. בבית כנסת.
ב. בבית מדרש.
ג. יש צדדים לכאן ולכאן, והבוחר יבחר.
ד. אין לכך עדיפות.

3. האם עדיף להתפלל בבית כנסת שיש בו הרבה מתפללים או מעט?
א. עדיף בבית כנסת גדול, משום "ברוב עם הדרת מלך".
ב. עדיף בבית כנסת קטן, מחשש שהמנין יתפרק.
ג. יש צדדים לכאן ולכאן, והבוחר יבחר.
ד. אין לכך עדיפות.

4. אם יש שני בתי כנסת שוים במעלתם, קרוב ורחוק, האם יש להעדיף את הרחוק?
א. כן.
ב. לא.
ג. מחלוקת הפוסקים.
ד. אין עדיפות, אבל מי שהולך לרחוק זוכה בשכר פסיעות.

5. איזו הלכה נלמדה מהפסוק "ממעמקים קראתיך ה'"?
א. יש להתפלל מעומק הלב.
ב. יש להתפלל מתוך יראה.
ג. תשובות א' וב' נכונות.
ד. אין להתפלל כשעומדים במקום גבוה.

6. מה פירוש "לעולם יכנס אדם שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל"?
א. יש להיכנס לתוך בית הכנסת לכל הפחות שיעור רוחב שני פתחים.
ב. לא ישב סמוך לפתח, כדי שלא יביט החוצה ויסיח דעתו מהתפילה.
ג. הבא להתפלל ישהה כמה שניות, כשיעור כניסה בשני פתחים, כדי שיכוון דעתו לתפילה.
ד. כל התשובות הן פירושים שהתקבלו להלכה.

7. האם אסור או ראוי להתפלל ליד רבו המובהק?
א. אסור, משום שבכך המתפלל מראה את עצמו כשווה לרבו.
ב. ראוי, משום שבכך המתפלל מתמלא ביראת שמים.
ג. יש צדדים לכאן ולכאן, והבוחר יבחר.
ד. בקביעות - אסור, מידי פעם - ראוי.

8. האם מותר להתפלל בשטח פתוח?
א. אין בכך שום בעיה.
ב. רק להולכי דרכים.
ג. רק אם לא קוראים בתורה.
ד. מחלוקת הפוסקים.

9. היכן אסור להתפלל?
א. בחדר שינה.
ב. במקום שיש בו ספרי חול.
ג. במקום שיש בו ריח רע.
ד. כל התשובות נכונות.

10. האם ראוי שחזן יסלסל בקולו?
א. רק אם כוונתו לשם שמים.
ב. רק אם אינו מטריח את הציבור.
ג. רק אם אינו כופל את מילות הברכות.
ד. כל התשובות נכונות.

11. האם יש בעיה בשימוש במנגינות שבמקורן היו של שירים עם תוכן מכוער?
א. מחלוקת הפוסקים, ולמעשה אם השיר המקורי אינו מוכר לקהל נוהגים להקל.
ב. כן, משום שזה ביזוי לתפילה.
ג. להיפך, ראוי להשתמש במנגינות אלו כדי לקדש את החול.
ד. יש צדדים לכאן ולכאן, והבוחר יבחר.

12. כיצד יש להתייחס לחזן שעלה בניגוד לרצון הציבור?
א. כמו אל חזן רגיל.
ב. לצאת מבית הכנסת.
ג. לא לענות אחריו אמן.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

13. מהו 'פוחח' שאיו למנותו לחזן?
א. מי שמחלל שבת בפרהסיא.
ב. מי שלא הגיע לגיל מצוות.
ג. מי שאינו לבוש בצורה מכובדת.
ד. כל התשובות נכונות.

14. אחרי איזה אדם שנפטר אומרים קדיש?
א. כל אדם, חוץ מי שנהרג על קידוש ה' שזוכה לעולם הבא מיד.
ב. כל אדם, חוץ ממי שאיבד עצמו לדעת.
ג. תשובות א' וב' נכונות.
ד. כל אדם.

15. כמה אנשים יכולים לומר קדיש יחד?
א. אחד בלבד.
ב. אין בכך הגבלה.
ג. שנים.
ד. אין בכך הגבלה ובלבד שיהיו שנים עונים.

16. האם מותר לגר צדק לומר קדיש על הוריו הגוים?
א. אסור
ב. מותר.
ג. רצוי.
ד. מחלוקת אם מותר או אסור.