רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פרק שלישי כתובות

דף כט.
1. קטנה שנאנסה האם יש לה קנס?
2. שיתא קראי כתיבי - מה לומדים מהם?
3. ולו היה לאשה: א. כיצד נדרש פסוק זה לפי שמעון התימני ולפי רש בן מנסיא? ב. מה הנפקמ ביניהם, בהנחה שקידושין תופסים בחייבי לאוין? ג. מה הנפקמ ביניהם לפי רע אליבא דר' סימאי ואליבא דר' ישבב?

דף ל.
4. איזו אשה אינה ראויה לקיימה, ואעפ"כ לכו"ע אין הולד ממזר? מדוע?
5. הבא על יבמתו וחזר ובא אחד מן האחים על צרתה: א. איזה איסור הוא עבר? ב. האם קנאה, ומדוע?
6. כהן גדול שאנס - האם חייב קנס, ומדוע: א. כשאונס בעולה. ב. כשאנס בתולה?
7. היכן מצאנו אשה שאסור לשאתה מן התורה, ואם נשא נשוי וא"צ לגרשה?
8. הבא על הנדה - האם חייב קנס, ומדוע? [לפי מי פטור מקנס, ומדוע?]
9. מהיכן למד ר' נחוניא בן הקנה שחייבי כריתות פטורים מן התשלומים? כתוב את המקור לפי אביי ולפי רבא, ואת הנפק"מ ביניהם!
10. האם בידי אדם להיזהר מאריות, ליסטים, קור, חום?
11. רבי התפלל על אנטונינוס "רחמנא שיזבך מצינתא" ו"תשתזב משרבא" - איזו תפלה גדולה יותר ומדוע?
12. כיצד אדם יכול להציל עצמו מן החום?
13. א. האם דנו דיני נפשות ב40- שנה שקודם חורבן הבית?
14. ב. האם נהג אז "דין ארבע מיתות" בידי שמים?
15. כיצד יתכן שאנו רואים כמה עבריינים שמתים על מטתם ואים נענשים בדין ארבע מיתות?
16. גונב חלבו של חבירו ואכלו - מה דינו לפי ר' נחוניא בן הקנה, ומדוע?
17. זר שאכל תרומה - באיזה אופן ר' נחוניא בן הקנה סובר שפטור לפי אביי?
18. זר שחבירו תחב לו תרומה לתוך פיו - האם חייב מיתה, והאם חייב לשלם, כאשר תחב לו: א. למקום שיכול להחזיר. ב. למקום שאינו יכול להחזיר. ג. למקום שיכול להחזיר ע"י הדחק.
19. היכן מצאנו חייבי מיתות בידי שמים שהתורה חייבה אותם בתשלומים, ומה ההסבר לכך לפי ר"נ בן הקנה?
20. זר שאכל תרומה בשוגג - האם כהן יכול למחול לו על קרן וחומש, ומדוע?

דף לא.
21. המדליק גדיש בשבת - מדוע פטור מדין קלב"מ, ואין אומרים דהוי ממון לזה ונפשות לזה? (לפי תוס', ר"י ור"ת).
22. האם יש דין קלב"מ בעדים שהעידו על פלוני שבא על בת פלוני והוזמו, ומדוע? הסבר לפי ר"ת ולפי ריב"א!
23. האם יש דין קלב"מ בשורף גדיש והיה עבדו של ראובן כפות לו וגדיו של שמעון בסמוך לו? נמק לפי ר"ת ולפי ריב"א!
24. מה הדין, ומדוע, ב': א. זורק חץ מתחילת ארבע לסוף ארבע וקרע שיראין בהליכתו? ב. מעביר סכין ברה"ר וקרע שיראין בהליכתו? ג. מנסך יינו של חבירו?
25. מה הוא שיעור הגבהה לענין קנין?
26. דא יבעי גחין ואכיל - כיצד האכילה מתבצעת ללא הגבהה, לפי רשי ולפי רי?
27. הגונב כיס בשבת והגביהו ברשות בעלים - באיזה אופן הבריתא מחייבת אותו בתשלומים?
28. המעביר ארבע אמות ברה"ר - מה דינו לפי בן עזאי, ומדוע?
29. האם משיכה קונה ברה"ר, לפי רב אחא ולפי רבינא?
30. גרר את הכיס לרה"ר - האם יש בזה איסור גניבה מכיון שד' אמות של אדם קונות לו ברה"ר? נמק!

דף לב.
31. הבא על אחותו - באיזה אופן לוקה ובאיזה אופן משלם קנס, לפי עולא (לב.), לפי ר' יוחנן (לב:) ולפי ריש לקיש (לג:)?
32. האונס שוֹטָה - איזה תשלומים אינו משלם, ומדוע?
33. לפי המסקנה - מהיכן למד עולא שכל היכא דאיכא ממון ומלקות משלם ממון ואינו לוקה? [מדוע א"א לפרוק לימוד זה, כפי שפרכנו לעיל - מה לחובל בחבירו שכן חייב ה' דברים]
34. א. מה הוא הצד החמור שהגמ' מצאה בחובל בחבירו, ומהו הצד הקל?
35. ב. מה הוא הצד החמור שהגמ' מצאה בעדים זוממים, ומהו הצד הקל?

דף לג.
36. באיזה אופן אדם מתחייב מלקות על: א. "לא יוסיף... פן יוחיל" ב. "והיה אם בן הכות הרשע"?

דף לד.
37. ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם - כיצד הפסוק נדרש לפי מד מעשה שבת דאוריתא ולפי מד דרבנן?
38. גנב וטבח בשבת - מדוע ר"מ מחייב ומדוע חכמים פוטרים?
39. מה דין הבישול בשבת, לפי ר"מ לפי ר' יהודה ולפי ר' יוחנן הסנדלר?

דף לז.
40. גיורת שנתגיירה, וראתה דם בו ביום - מאיזה שעה נטמאו טהרות שנגעה בהם, ומדוע?
41. האם גיורת צריכה להמתין ג' חדשים מיום שנתגיירה ע"מ לינשא? (בגיורת גדולה, ובגיורת קטנה יתירה מבת ג' שנים).
42. מדוע לדעת ר' יוסי א"צ להמתין ג' חדשי הבחנה ב-: א. גיורת. ב. שבויה. ג. שפחה שנשתחררה. ד. אנוסה ומפותה.
43. מה הדין בשפחה שנשתחררה בשן ועין?
44. א. מדוע העושה חבורה באביו, והגונב נפש מישראל, מוגדרים "כמיתות חמורות". ב. ומדוע עבודת כוכבים, שבת, עריות מוגדרים כ"מיתות קלות"? ג. כיצד מוגדר רוצח, ומדוע?

דף מא:
45. נערה שנתפתתה ולא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב – למי משלם קנס ובושת ופגם, ומדוע?