רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פרק שביעי כתובות

דף ע.
1. המדיר את אשתו מליהנות לו – האם הנאת תשמישו נאסרת עליה, ומדוע?
2. המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות – מה כוחו לאסור עליה אכילת פרי?
3. מדוע שנינו ברשימת אלו שכופים אותם להוציא את: א. האומר איני זן ואיני מפרנס ב. באה מחמת טענה. ג. המדיר את אשתו מליהנות לו.
4. מה היא המשמעות המעשית של ההלכה "יוציא ויתן כתובה?
5. קונם שאני עושה לפיך – האם הנדר חל: א. באומרת איני נזונית ואיני עושה. ב. באינה אומרת.
6. מה דין האומר: א. "הנאת שמישך עלי אם אזונך". ב. "הנאת תשמישך עלי מעכשיו אם תיהני ממני".
7. האם הבעל משועבד לאשה לאותם דברים קטנים שהיתה רגילה בהם בבית אביה?
8. א. האם המקדיש מעשה ידי אשתו נעשה כאומר "יקדשו ידייך לעושיהן"? במזונותייך? ב. האם המדיר את אשתו ממזונות נעשה כאומר לה "צאי מעשה ידייך במזונותייך"?
9. מה דין המדיר את ארוסתו ממזונות: א. הדירה קודם שהגיע הזמן ואחר כך הגיע זמן הנשואין. ב. הדירה אחר שהגיע זמן הנשואין.
10. מדוע תקנת פרנס אינה מועילה אלא לל' יום, לפי שתי האוקימתות שבגמ'?
11. האם הלשונות הבאים מהוים מינוי שליחות: א. כל הזן אינו מפסיד ב. כל השומע קולו יכתוב גט לאשתו ג. כל המכבה אינו מפסיד. ד אם תזון לא תפסיד.

דף עא.
12. כמה ימים ב"חודש" לפי לשון תורה ולפי לשון חכמים?
13. שלא תטעום אחד מכל הפירות מה הם שני הפירושים האפשריים לביטוי זה? כאיזה פירוש מכריע התוס', ומדוע?
14. המדיר את אשתו מליהנות לו – מה דינו לפי רב ולפי שמואל, ומדוע?
15. המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות – כיצד הבעל יכול לאסור עליה אכילת פרי זה לפי הס"ד ולפי תירוצו של שמואל?
16. נדרה מאחד מכל הפירות ומקיים לה הוא – א. מדוע יוציא מיד ולא ימתין שמא ימצא פתח לנדרו (לפי שמואל)? ב. כיצד הגירושין יועילו לה שתהיה מותרת במה שנדרה?
17. האם בעל מיפר לאשתו דברים שבינו לבינה?
18. נדרה שלא תתקשט – מה הנפקא מינה אם הבעל מיפר לה משום עינוי נפש או משום דברים שבינו לבינה?
19. מה דין האומר: א. קונם כלי שכני עלי. ב. הנאת תשמישך עלי אם תשאלי כלים משכני.
20. מה הוא ההבדל בין דת משה לבין דת יהודית?
21. א. האם בעל יכול להפר נדרים שאשתו תדור בעתיד? ב. האם בעל יכול להפר נדרים שאשתו נדרה, והוא עדיין לא שמע? ג. האם אפשר להביא ראיה לשאלה ב' מדברי "יקניטנה כדי שתדור בפניו"?
22. מנין שאסור לבת ישראל לצאת בפרוע ראש?
23. מה הם גדרי פרוע ראש: א. ברשות הרבים ב. מחצר לחצר דרך מבוי ג. בחצר.

דף עב.
24. א. המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים – באלו נדרים אמרו שאם נמצאו עליה אינה מקודשת? ב. כנסה סתם – באלו נדרים אמרו שאם נמצאו עליה תצא בלא כתובה?
25. המוציא אשתו משום איילונית – אימתי צריכה גט ואימתי אינה צריכה גט?
26. קידש אשה סתם ונמצא בה סמפון – האם צריכה גט, ומדוע?
27. מה הוא חידושו של אביי (ממה הוא בא להוציא) בהבנת דעת רב, לפי רש"י ולפי רבינו יצחק?
28. קידשה על תנאי וכנסה סתם – מה היא סברת רב לפי אבי ולפי עולא א"ר אלעזר (עד.)?
29. מה סוברים ב"ש וב"ה בענין מיאון בנשואה, ומה טעמיהם?
30. מה הדין לפי רב בקידשה על תנאי וכנסה על תנאי, ומהסברא בכך?
31. כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים: א. הסבר במה מדובר, לי רב ולפי שמואל! ב. הסבר מדוע צריכה גט אך אין לה כתובה!
32. הסבר מה הם: א. טעות שתי נשים ב. טעות אשה אחת כעין שתי נשים ג. טעות אשה אחת.
33. קידשה בפחות משוה פרוטה ובעל – מה טעמו של ת"ק שתקנה, ומה טעמו של ר' ישמעאל שלא קנה? מה יאמרו שניהם בטעות תנאי?
34. הריני בועליך על מנת שירצה אבא = באיזו סברא נחלקו תק ורש?
35. א. קטנה שהשיאה אביה ונתגרש והחזירה ומת בעלה בלא בנים – האם היא מותרת להתייבם, ומדוע? ב. גדולה שנשאת ונתגרשה והחזירה ומת בעלה בלא בנים – האם היא מותרת להתייבם ומדוע?
36. יבם שאמרו לו חלוץ לה ובכך אתה כונסה – האם חליצה זו כשירה, ומדוע?
37. יבם שחלץ על מנת שתיתן לו 200 זוז ולא נתנה – האם החליצה כשירה, ומדוע?

דף עג.
38. המקדש בביאה – האם יכול לקדש על תנאי, ומדוע?
39. מה היא הסברא שמעשה שא,א לקיימו על ידי שליח אי אפשר להטיל בו תנאי?
40. קידשה על מנת שאין עליה נדרים – מה הדין כאשר הלכה אצל חכם והתירה: א. לפני שנודעו לבעל. ב. לאחר שנודעו לבעל?
41. המוציא את אשתו משום שם רע – מדוע לא יחזיר? (ב' טעמים).
42. נדר שידעו בו רבים לא יחזור – הסבר את טעמו של ר' יהודה!
43. נדר שצריך חקירת חכם לא יחזור – הסבר את טעמו של ר' מאיר!
44. לא אסרו צריך אלא מפני שאינו צריך – הסבר את טעמו של ר' אלעזר!
45. המוציא את אשתו משום שם רע – כיצד האיסור להחזירה פותר את החשש שמא יאמר ,אילו הייתי יודע לא הייתי מגרש"?
46. הלכה אצל חכם והתירה אינה מקודשת – הסבר בשני אופנים את טעמה של הברייתא!

דף עד.
47. אבל הוא שהלך אצל חכם להתירו מקודשת – מה טעם הדבר?
48. איזו זיעה פוסלת בכהנים ואיזו זיעה אינה פוסלת אלא בנשים?
49. איזו שומא פוסלת בכהנים ואיזו שומא אינה פוסלת בנשים.
50. מה היא זיעה עוברת, ומדוע אינה מום בכהנים?
51. נמצאו בה מומים – באיזה מקרה נחלקו ר"מ וחכמים?
52. התנה על מנת שאין בה מומים, ונמצאו בה מומים שבגלוי – האם היא מקודשת, ומדוע?

דף עה
53. נדרה בפני רבים: א. כמה הם "רבים"? ב. מנין שאין הפרה לנדר זה?
54. המוציא את אשתו משום נדר - האם יכול להחזירה, ומדוע: א.בנדר שצריך חקירת חכם ב. בשאינו צריך חקירת חכם.

דף עו
55. היכן הטעם כאן נמצא כאן היה עדיף מחזקת הגו, והיכן לא? היכן חזקת אין אדם מתפייס במומין עדיפה מחזקה אין אדם שותה בכוס אא"כ בודקו, והיכן לא?
56. "רישא מנה לאבא בידך" - הסבר נימוק זה לפי רש"י לפי הס"ד של ר' יצחק!
57. "המחליף פרה בחמור...": א.אלו חזקות מסייעות לבעל החמור? ב.מהו טעמו של שמואל (לפי הס"ד) שאעפ"כ בעל החמור צריך להביא ראיה? ג.מוחזק ומרא קמא - איזה מהם עדיף? הוכח!
58. באיזה מום מודה ר"מ שעל האב להביא ראיה אע"פ שנכנסת לרשות הבעל?

דף עז
59. האם כופים את הבעל להוציא: א. כאשר היו בו ומים קודם שנשאה. ב.כאשר נולדו בו מומים לאחר שנשאה.
60. איזה שימוש יש לצואת כלבים?
61. מי שכופים אותו להוציא: א. האם חייב לשלם כתובה? ב.באיזה מקרה, לפי איזו דיעה, יש חשש ערמה בדבר? ומה הדין במקרה זה?
62. מה היא סברת מ"ד שהאיש שהיו בו מומים לכו"ע אין כופין אותו להוציא, ומהי סברת מ"ד שלפי רשב"ג כופים אותו?
63. האומר איני זן ואיני מפרנס - מה דינו לפי רב ולפי שמואל, ומדוע?
64. אימתי נכפה נחשב כמום שבסתר ואימתי הוא מום שבגלוי?