רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
פרק שמיני כתובות

דף עח
1. א.מה הדין לפי ב"ה במכירת נכסים שנפלו לארוסה לפני האירוסין? ב.מה הדין לפי ב"ה כשנפלו לה אחר האירוסין? ג. מה סיבת החילוק בין המקרים?
2. מה דין נכסים שנפלו לה קודם אירוסין, ונתארסה ונשאת?
3. מה דעת ב"ש במקרים הבאים? האם דעתם נחשבת "מקולי ב"ש", ומדוע? א. נפלו לה משנתארסה. ב.הפקר לעניים. ג.מדיר את אשתו.
4. על החדשים אנו בושים - מה חכמים אמרו, שר"ג השיב להם כך, לפי ר' יהודה ולפי ר"ח בן עקיבא?
5. ארוסה שנפלו לה נכסים ונשאת - מה דין מכירתה בנכסים?
6. נפלו לה משנשאת ומכרה - מה הבעל מוציא מיד הלקוחות לפי דינא דמתני', ומה אינו מוציא? מה הדין לפי תקנת אושא?
7. נכסים ידועים ו"נכסים שאינם ידועים": א. מה הם? ב. מה דין מכירתם על ידי האשה לפי ר"ש?

דף עט
8. הרוצה להבריח נכסיה מבעלה, קודם נישואין= מה תעשה כדי שלא יזכה בהם מקבל המתנה?
9. כאשר אשה כתבה שטר מברחת, ומקבל המתנה לא זכה בנכסים- האם זכה בהם הבעל, ומדוע?
10. מה הדין בלווה שלא רצה שנכסיו ישתעבדו למלוה וכתבם במתנה לאחר?
11. נפלו לה כספים - האם עדיף לקנות בהם דקלים או גפנים, ומדוע?
12. אבא זרדתא ופירא דכוורי: א.במה מדובר כאן, לפי רש"י ולפי ר"ת? ב.האם גזען מחליף? האם הם מוגדרים כקרנא או כפירא?
13. למי שייכים הדברים הבאים, ומדוע: א.1. ולד שפחת מלוג 2. ולד בהמת מלוג. ב.כפל ולד בהמת מלוג ג. ולד ולד בהמת מלוג. ד.כפל בהמת מלוג.

דף פ.
14. המוציא הוצאות על נכסי אשתו - מה ההבדל בין אשתו גדולה לבין אשתו קטנה, ומה טעם ההבדל?
15. המוציא הוצאות על נכסי אשתו: א. כמה נוטל כאשר גם אכל מהם? ב.מה שיעור "אכל? ג.כמה נוטל כאשר לא אכל?
16. האם מותר ליהנות מזמורות של כלאי הכרם?
17. אכל כלאיים - אימתי זו חזקה ואימתי אינה חזקה, ומדוע?
18. הוציא ולא אכל- מדוע אינו נמנה בין הנשבעים ונוטלים?
19. א. בשעל שהוריד אריסים תחתיו, וגירש את אשתו לאחר שאכל קמעא - האם האריסים נוטלים בשבח, ומדוע? ב. מדוע דינם של האריסים הנ"ל שונה מ דין השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חבירו?
20. בעל שמכר קרקע לפירות: א.נמק את ההלכה לפי אביי ולפי רבא! ב. מה הנפק"מ ביניהם?
21. שומרת יבם שמתה - מי יורש נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל שלה לפי ב"ש ולפי ב"ה?
22. מת בלא בנים - מה יעשו בנכסים: כספים, פירות תלושים, פירות מחוברים לקרקע?

דף פא
23. שומרת יבם שמתה - מי חייב בקבורתה?
24. פרש את הטענה " אח אני יורש את אשתו אין אני קובר", לפי רש"י ולפי תוס'!
25. סוטה שמת בעלה קודם ששתתה: א.מדוע אינה שותה? ב. האם נוטלת כתובה, ומדוע?
26. האשה שבאה ואמרה "מת בעלי" - האם נאמנת לגבות כתובתה, מדוע?
27. ההוא גברא דנפלה ליה יבמה - מדוע אחיו הקטן רצה לפוסלה בגט?
28. הרי שהיה נושה באחיו ומת... לא יאמר הואיל ואני יורש החזקתי...: א.מה טעמה של הלכה זו לפי רב יוסף? ב. מדוע היבם אינו יכול לזכות בחוב על ידי שימחל לעצמו? ג.מדוע לפי אביי זו אינה משנה?

דף פב
29. מי שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשים והיה לו פקדון או מלוה ביד אחרים - האם צריך שם את דינא דר' נתן כדי שהאשה תגבה את הפקדון?
30. יבם שהקנה לאחיו בקנין חלק בנכסי הנפטר, ואמר לו "לכשאכנוס זכה עכשיו" - האם קנה, ומדוע?
31. מה דין קנין הנעשה היום על מנת שיחול בעוד ל' יום: א.בקונה פרה מחבירו במשיכה ב.בקונה קרקע מחבירו בכסף ג. בקונה קרקע מחבירו בשטר.
32. רב דימי אמר ר' יוחנן משוך פרה זו ולא תהיה קנויה לך אלא לאחר ל' יום קנה: א. באיזו לשון צריך לומר לו? ב. היכן עומדת הפרה לאחר ל' יום?
33. מי שמת בלא בנים, והיו בנכסיו פירות מחוברים לקרקע - מה דינם, ומדוע? מה דין כאשר האשה תפסה מטלטלין מנכסיו?
34. המייבם את אשת אחיו: א. האם מותר לו לבא עליה לאחר שקיים מצותו? ב.אם גירשה - מה הס"ד שאסור לו להחזירה? מנין שמותר?
35. מדוע נכסי היבם אינם משתעבדים לכתובה, אלא רק נכסי הראשון?
36. מדוע כאשר אין לראשון נכסים תקנו לה כתובה מנכסי השני?
37. המייחד לאשתו מטלטלין בכתובתה, ואבדו - האם יכולה לגבות משאר נכסיו?