רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

ממוצע הציונים עד כה: 91%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת כתובות דפים ב-טו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. הגיע זמן ולא נישאו בגלל שחלה הבעל או פירסה נדה, האם חייב במזונותיה? (ב.)
א. חייב במזונותיה.
ב. אינו חייב במזונותיה.
ג. פירסה נדה בשעת וסתה אינו חייב, ושלא בשעת וסתה ובחלה לל"ק אינו חייב ולל"ב איבעא דלא אפשיטא.
ד. בחלה הבעל אינו חייב ובפירסה נדה חייב.

2. תינח קדיש בכספא וכו' מאיזה סברא יש לחלק בין קידושי כסף לקידושי ביאה לענין זה? (ג. רשי דה תינח)
א. דרק בכסף מקדש אדעתא דרבנן ולא בביאה.
ב. בכסף יכולים להפקיר ממונו ולהופכו למתנה משא"כ בביאה, וי"מ משום דכסף הוי רק קידושין דרבנן.
ג. דבכסף אמרינן דאפקעינהו רבנן לקידושין משא"כ בביאה.
ד. דבכסף אפשר לבטל הקידושין אבל בביאה קיי"ל אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות.

3. ובשני לא יכנוס ואם מחמת האונס מותר, באיזה אונס מדובר? (ג:)
א. בתולה הנשאת ביום ד', גזרו הגוים שתבעל להגמון תחילה.
ב. אונס מיתה.
ג. אונס ממון.
ד. ששר צבא בא לעיר ויחטפו צרכי סעודה, א"נ שמת אביו של חתן או אמה של כלה.

4. אר חסדא לא שנו אלא שנתן מים עג בשר וכו', באיזה מקום שייך דין זה? (ד.)
א. במתא מחסיא שגדול מכפר וקטן מכרך.
ב. בנהרדעא שדינו ככרך.
ג. בפומבדיתא שדינו ככפר.
ד. במתא מחסיא שדינו ככפר.

5. איזה יום נקבע לנושואי אדם בטל ואלמנה? (ה. ברש"י ד"ה אדם)
א. נבעלת בחמישי משום ברכה דדגים.
ב. נבעלת באיזה יום שירצו.
ג. נבעלת בששי משום ברכה דאדם.
ד. למ"ד משום שקדו נבעלת בחמישי למ"ד משום ברכה דאדם אף זו תבעל בששי.

6. מאיזה סברה יש לומר דהבועל את הבתולה "מקלקל הוא אצל הפתח"? (ה: רש"י ד"ה ואת"ל הלכה)
א. שהבתולה חשובה מן הבעולה.
ב. כיון שיש לה צער.
ג. כיון שאינו מתכוין להוציא דם.
ד. דאיכא מ"ד דס"ל מקלקל בחבורה חייב.

7. מאיזה טעם פסק רב שמותר לבעול בתולה בתחילה בשבת - למסקנא? (ו.)
א. דדבר שאינו מתכוין מותר.
ב. משום דלא הוי פסיק רישא ולא ימות.
ג. משום דס"ל מקלקל הוא אצל הפתח, א"נ דס"ל מקלקל בחבורה הוא.
ד. משום ביטול מצות פרו ורבו.

8. כמה ימים נוהגים ברכה ושמחה באלמון או בחור שנשאו אלמנה? (ז.)
א. באלמון ואלמנה ג' לברכה ולשמחה, ובבחור ז' לברכה ולשמחה.
ב. באלמון ואלמנה אחד לברכה ולשמחה ובבחור ג' לברכה וז' לשמחה.
ג. באלמון ואלמנה ג' לברכה ואחד לשמחה ובבחור ז' לברכה ולשמחה.
ד. באלמון ואלמנה אחד לברכה, ג' לשמחה ובבחור לת"א ז' לברכה ולשמחה, ולת"א רק ג' לשמחה.

9. האם מברכים ברכת חתנים (שבע ברכות) בבית האירוסין? (ז:)
א. כשעושים שם סעודה לכבוד חתן וכלה מברכים.
ב. אין מברכים, חוץ מביהודה שמתייחדים בשעת אירוסין מברכים.
ג. מברכים.
ד. אין מברכים.

10. למה חותמין ברכה חמישית "משמח חתן וכלה" ולא "עם הכלה"? (ח. רש"י ד"ה משמח)
א. כי עדיין לא התייחד עמה.
ב. ב כי השמחה מקפת את כל המשתתפים ולא רק את החתן.
ג. כי אנו מתפללים שהקב"ה ישמח את שניהם בהצלחה כל ימיהם ובסיפוק מזונות וכל טוב.
ד. כי הברכה מתייחסת לשמחת אדם וחוה בגן עדן ולא בחתן וכלה שלפנינו.

11. האם אבלים מן המנין, לר' יוחנן, בהני דלהלן: בשורה, בברכת רחבה, בברכת המזון? (ח:)
א. בשורה מן המנין, ובברכת המזון ורחבה אינו מן המנין.
ב. בברכת המזון מן המנין, בשורה ובברכת רחבה אינו מן המנין.
ג. בברכת רחבה מן המנין, בשורה ובברכת המזון אינו מן המנין.
ד. בשלשתן אין האבלים מן המנין.

12. הטוען פתח פתוח מצאתי האם נאסרה עליו אשתו? (ט.)
א. דוקא באשת ישראל אבל באשת כהן אינו נאמן לאוסרה עליו.
ב. בכל הנשים נאסרה אשתו עליו.
ג. אינו נאמן לאוסרה עליו אבל נאמן הוא להפסידה כתובתה.
ד. באשת כהן או בנתקדשה פחותה מבת ג' נאסרת, אבל שאר נשים מותרות משום ספק ספיקא.

13. מהיכן ידעינן - למסקנא - דס"ל לרבן שמעון בן גמליאל כתובה דאורייתא? (י.)
א. דפסק בנשא אשה בקפוטקיא וגירשה בארץ ישראל שנותן לה ממעות קפוטקיא.
ב. דפסק בנשא אשה בארץ ישראל וגירשה בקפוטקיא נותן לה ממעות קפוטקיא.
ג. דפסק בנשא אשה בקפוטקיא וגירשה בארץ ישראל נותן לה ממעות ארץ ישראל.
ד. מדסמכו ענין הכתובה ממ"ש "כמוהר הבתולות" משמע דס"ל כתובה דאורייתא.

14. האם שייך "זכין לאדם שלא בפניו" בגירות? (יא.)
א. לא שייך, דחוב הוא לו משום דבהפקירא ניחא ליה.
ב. שייך, דזכות הוא לו ליכנס תחת כנפי השכינה.
ג. בגר קטן שייך, דזכות היא לו, בגדול דטעם כבר טעם חטא, לא שייך, דבהפקירא ניחא ליה.
ד. בשחרור עבד לא שייך, דבהפקירא ניחא ליה, בגר שייך, דזכות היא לו.

15. מה היא שיטת רבא למסקנא, במי שכנס אשתו בחזקת בתולה ונמצאת מוכת עץ? (יא:)
א. הוי מקח טעות ואין לה כלום.
ב. יש לה כתובה מנה.
ג. לר' מאיר יש לה כתובה מאתים, לרבנן אין לה כלום.
ד. לר' מאיר יש לה כתובה מאתים, לרבנן יש לה כתובה מנה.

16. איזה סכום היו בי"ד של כהנים גובים לכתובה של אלמנת כהנים? (יב.)
א. מנה.
ב. מאתים.
ג. ד' מאות זוז.
ד. ב' תקנות היו, בתחלה תקנו מנה, ואח"כ מאתים, ולבסוף חזרו ותקנו לה מנה.

17. למה אין סתירה מדברי רבן גמליאל דס"ל נאמנת, למ"ד ברי ושמא לאו ברי עדיף? (יב:)
א. דרק היכא דאיכא מגו נאמנת, א"נ משום דיש לה חזקה שנבעלה אחר האירוסין.
ב. דס"ל נאמנת רק לענין איסור אבל לענין ממון אינה נאמנת.
ג. דרק היכא דיש לה עד אחד נאמנת.
ד. דמשום הכי נאמנת משום חזקה דאין אדם טורח בסעודה ומפסידה.

18. למה נחשב אלמנת עיסה ספק ספיקא? (רש"י ד"ה תרי)
א. כיון שהיתה ספק מקודשת לחלל וגם בעלה היה ספק חלל.
ב. דאם בעלה היתה ספק חללה ובנה בא מחמתה א"נ שאמו נתגרשה מספק והבן נולד ספק מבעל הראשון או מן האחרון.
ג. דאמו היתה אלמנה לכה"ג והבן נולד ספק בן ט' לראשון או בן ז' לאחרון.
ד. דאמו היתה אלמנה של ספק ממזר, וממזר ודאי אסר רחמנא ולא ממזר ספק.

19. "א"ר יוחנן ממזר צווח וחלל שותק איכא בינייהו" - מה הם שיטות התנאים בזה? (יד:)
א. לת"ק כשר בכל גוונא, אע"ג דשתיק, לר' מאיר אם שותק סימן שמודה ופסול, ובצווח אינו פסול.
ב. לת"ק בחלל שותק פסול, וממזר שותק אינו פסול, לר' מאיר אם שותק פסול בכל גוונא.
ג. לת"ק בשותק פסול בכל גוונא, לר' מאיר (לת"ק) בחלל ושותק כשר ולר' מאיר (לרשב"א) בממזר ושותק כשר.
ד. לת"ק בשותק פסול בכל גוונא, לר' מאיר אע"ג דשתיק כשר בכל גוונא.

20. תינוק שנמצא בעיר שרובו עכו"ם מה דינו לענין להחיותו ופקוח נפש? (טו:)
א. אין חייבים להחיותו אבל מחללים עליו שבת משום פקוח נפש.
ב. אין חייבים להחיותו וכן אסור לחלל שבת בשבילו, דינו כגוי.
ג. חייבים להחיותו ולחלל שבת בשבילו.
ד. חייבים להחיותו אבל אסור לחלל שבת עבורו.

שאלות על תוס'
21. למה תקנו חז"ל שבתולה נשאת ליום הרביעי, הלא זנות לא שכיח? (ב. ד"ה שאם)
א. זנות דעריות לא שכיח אבל זנות דאשת איש שכיח.
ב. זנות דעדים והתראה לא שכיח אבל סתם זנות שכיח, א"נ אפ"ה חששו מחשש שלא ישב עמה באיסור כל ימיו.
ג. סוגיה דידן ס"ל זנות שכיח.
ד. אע"ג דלא שכיח מ"מ משום פגם יוחסין חיישינן.

22. גוי שבא על ישראלית אשת איש ונתגייר האם היא אסורה לו? (ג: ד"ה ולדרוש)
א. מה"ת מותר אבל מדרבנן אסור גזירה אטו ישראל.
ב. באונס מותר ובמזיד אסור.
ג. לר"ת מותרת לו דרחמנא אפקירה זרעו, לריב"ם אסורה לו כמו שנאסרת על בעלה.
ד. לר"ת מותרת לו מה"ת ומדרבנן אסורה לו, ולריב"ם מותרת לו אפי' מדרבנן.

23. האם אסור לסחוט בגד בשבת כשספוג בשאר משקין חוץ ממים? (ו. ד"ה האי)
א. אסור גזירה שמא יסחוט גם במים.
ב. לר"ת אסור דוקא כשאינו הולך לאיבוד, אבל ליבון לא שייך במשקין, לר"י שייך ליבון אף בשאר משקין.
ג. מותר, אף כשצריך למשקה הנסחט.
ד. לר"ת מותר בכל גוונא, לר"י אם צריך למשקה אסור, וכשהמשקה הולך לאיבוד מותר.

24. מהיכן גובין לכתובת אשה, עידית, בינונית או זיבורית? (ו. ד"ה הואיל)
א. למ"ד כתובה דאורייתא, בינונית, למ"ד כתובה דרבנן, זיבורית.
ב. לכו"ע תקנו זיבורית כדי שיקפצו עליה בני אדם.
ג. לכו"ע מבינונית משום חינא.
ד. למ"ד כתובה דאורייתא, עידית, למ"ד כתובה דרבנן, בינונית.

25. "אין אוסרין על הייחוד" - מה הכוונה לזעירי? (קיג. ד"ה מעלה)
א. אין אשה נאסרת לכהונה אם נתייחדה באיש שאין מכירין אותה.
ב. אשת כהן שנתייחדה אינה נאסרת על בעלה.
ג. אשת איש אינה נאסרת ע"י ייחוד אפי' אם היתה לה קינוי וסתירה.
ד. לר"ת אשת איש אינה נאסרת על בעלה בייחוד גרידא, לר' יוסף איירי בפנויה ואינה נאסרת על בנו משום אנוסת אביו.