רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא סוכה שאלות חזרה דפים כט' - מח'
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סוכה דפים כט' - מח' גמ', רש"י ותוס'

דף כט'
1. מדוע לולב היבש פסול, לפי רש"י ולפי תוס'? מה הוא שיעור היבשות?
2. א. "נפרצו עליו" – כמה נפרצו? ב. מה הפירוש של "נפרצו" לפי רש"י ולפי תוס'?
3. א. "נקטם ראשו פסול" – כמה נקטם? ב. "ניטלה התיומת פסול" – כמה ניטל?
4. "לולב הגזול פסול" – כיצד נדייק מן המשנה אם פיסולו הוא ביום ראשון בלבד או גם בשאר הימים?

דף ל'
5. האם מצוה הבאה בעבירה זה פסול דאוריתא? [ד"ה משום, ועי' ט. ד"ה ההוא]
6. מדוע לולב של אשירה אינו נפסל מצד מצוה הבאה בעבירה?
7. האם קרבן גזול פסול להקרבה, ומדוע: א. לפני יאוש? ב. לאחר יאוש?
8. "הא קנייה ביאוש" – האם יאוש לבד קונה? [ד"ה הא]
9. אם האוונכרי גזזו את ההדס, האם הוא נקנה להם, ומדוע, ב: א. יאוש ושינוי רשות? ב. שינוי מעשה? ג. שינוי השם?
10. האם קנין דרבנן מועיל לגבי דינים דאוריתא? תן דוגמא! [ד"ה שינוי]

דף לא'
11. מה הדין לפי ר' אליעזר ולפי חכמים במקרים הבאים: א. תקף את חבירו והוציאו מסוכתו? ב. סוכה שאולה? ג. גזל עצים וסיכך בהם? - נמק!
12. מה הוא האופן שבו חכמים מודים שסוכה גזולה פסולה?

דף לט'
13. כתוב שתי דוגמאות של מצוות שמברכים עליהן לאחר עשייתן כל זמן שהמצוה לא נגמרה!
14. האם חז"ל עשויים לקרוא לעם הארץ "חבירו" של חבר?
15. מדוע אין מוסרים דמי פירות שביעית לעם הארץ?
16. מדוע בשביעית אין קדושת שביעית בלולב? מדוע יש קדושת שביעית באתרוג?
17. מדוע באתרוג הולכים אחר לקיטה לענין כמה דברים?

דף מא'
18. "מקדש העתיד בנוי ומשוכלל יגלה מן השמים" – מה הן שתי הקושיות שרש"י מתרץ על ידי כך?

דף מב'
19. "ההלל והשמחה שמונה": א. במה מתבטאת השמחה? ב. מהיכן למדנו שבזה מתבטאת השמחה? ג. באיזה אופן א"א לבטא בזה את השמחה, וכיצד נוהגים במקרה זה? (ד"ה לולב)

דף מג'
20. שלש מצוות תקנו חכמים שלא לקיימם בשבת "גזירה שמא ילך אצל בקי וכו'" – מה הן?
21. א. מדוע אין נוטלים לולב בשבת? ב. מדוע נוטלים לולב ביו"ט ראשון שחל בשבת? ג. מדוע בבבל אין נוטלים לולב ביו"ט ראשון שחל בשבת?
22. האם נוטלים לולב ביו"ט ראשון שחל בשבת: א. במקדש? ב. בא"י בזמן שביהמ"ק קיים? ג. בא"י לאחר חורבן הבית? ד. בבבל?
23. "ביום ואפ' בשבת" – לשם מה יש צורך בפסוק זה, הרי אין איסור תורה בטלטול לולב בשבת?
24. האם נוטלים ערבה בשבת? האם גזרו על נטילת ערבה בשבת משום דרבה, ומדוע?

דף מד'
25. מה הוא המקור למצוות ערבה, במקדש ובגבולים?
26. מדוע ריב"ז לא תיקן נטילת ערבה כל שבעה, זכר למקדש, כפי שתיקן בלולב?
27. למי אסור להכנס בין האולם ולמזבח, ומה מקור האיסור?
28. האם כהנים בעלי מומים יכולים להשתתף עם שאר כהנים במצות ערבה, ומדוע?
29. "דילכון אמרי דילהון היא" – פרש לפי רש"י ולפי תוס'!
30. מה היא הנפק"מ בין מ"ד ערבה יסוד נביאים או מנהג נביאים?
31. האם מברכים על קריאת ההלל בראש חדש, ומדוע?
32. באיזה אופן מותר לקשקש בזיתים בשביעית, ובאיזה אופן אסור?

דף מה'
33. מדוע ר' יוחנן בן ברוקה סובר שחובטים חריות של דקל?
34. כמה ימים מברכים על מצות לולב? כמה ימים מברכים על מצות סוכה?
35. מתי מברכים על הלולב, ומתי מברכים על הסוכה, ומדוע?

דף מו'
36. העושה לולב לעצמו – איזו ברכה הוא מברך, לפי הבבלי ולפי הירושלמי?
37. העושה לולב לאחר – האם מברך, ומה מברך?
38. האם מברכים שהחיינו על: עשיית סוכה ולולב, עשיית ציצית ותפילין, פדיון הבן, מילה, קריאת מגילה, קריאת הלל? נמק!
39. עשה סוכה לפני החג ובירך שהחיינו – מה הסברא לומר שצריך לחזור ולברך כאשר נכנס לישב בה בליל יו"ט, ומדוע אינו מברך?
40. מי שכבר הניח היום תפלין, וחלצן, האם צריך לברך כאשר מניחן שוב?
41. רבנן דבי רב אשי היו מברכים כאשר היו ממשמשים בתפלין – מה היו מברכים?
42. האם מברכים על מצות לולב כל שבעה, ומדוע?
43. מי שאין לו לולב או סוכה – מדוע אינו מברך כאשר רואה לולב או סוכה של חבירו?
44. מאימתי מותר לאכול את האתרוג, בארץ ישראל ובבבל?
45. "לא ליקני איניש הושענא לינוקא ביומא טבא קמא" – מדוע?

דף מז'
46. שמיני עצרת בבבל: א. האם צריך לשבת בסוכה? ב. האם מברכים על הסוכה? ג. האם בתפילה ובברכת המזון אומרים "את יום השמיני חג העצרת הזה"?
47. באלו דברים שמיני עצרת חלוק מסוכות?
48. האם מקריבים קרבן מוסף בסוכות כאשר אין את מספר הפרים הנדרש בתורה, או את מספר הכבשים, ומדוע?
49. מה הוא השיר שהיו הלוויים אומרים בביהמ"ק בחג הסוכות, ומה ידוע על שיר של שמיני עצרת?
50. א. מהיכן למדנו דין "לינה"? ב. האם יש דין לינה ב: 1. פסח שני? 2. ביכורים? 3. שמיני עצרת?
51. מדוע בבבל אין נוטלים לולב בשמיני ספק שביעי?

דף מח'
52. מה הם פז"ר קש"ב?
53. לענין מה שמיני עצרת נחשב "רגל" בפני עצמו, לפי רש"י לפי ר"ת ולפי רבינו חננאל?
54. לענין מה אמרנו שבשמיני עצרת יש "ברכה בפני עצמו"?
55. האם מצות שמחה נוהגת, ומניין: א. בז' ימי החג? ב. בז' לילות החג? ג. בליל יו"ט האחרון? ד. ביו"ט האחרון?
56. מה היה שיעור המים לניסוך המים?
57. מפני מה היין והמים מגולים פסולים לגבי מזבח?