ארבעה צומות

מתוך ויקישיבה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ארבעה צומות (או צומות החורבן) הינם צומות שנקבעו על ידי הנביאים כזכרון לחורבן בית המקדש. צומות אלו כוללים את צום גדליה, צום עשרה בטבת, צום שבעה עשר בתמוז וצום תשעה באב.

מקור[עריכה]

נאמר בזכריה (ח, יט): "כה אמר ה' צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי...", וקיבלו חז"ל כי "צום הרביעי", זה שבעה עשר בתמוז, שהוא חל בחודש הרביעי למניין החודשים; "וצום החמישי", זה תשעה באב, שהוא חל בחודש החמישי; "וצום השביעי", זה צום גדליה, שהוא חל בחודש השביעי; "וצום העשירי", זה עשרה בטבת, שהוא חל בחודש העשירי.

ימים אלו נקבעו לימי תענית בשל מאורעות מצערים שאירעו בתאריכים אלו לעם ישראל:

בשלושה בתשרי מתענים על הריגתו של גדליה בן אחיקם ועל הצרות שאירעו לעם ישראל בעקבות הריגתו. הוא הופקד על ידי מלך בבל על שארית הפליטה של העם בארץ לאחר חורבן בית המקדש הראשון. לאחר הריגתו גלו כולם ונהרגו אלפים מישראל.

בעשרה בטבת מתענים על כי ביום זה החל המצור על ירושלים על ידי צבא נבוכדנאצר מלך בבל. מצור זה היה תחילתה של הפורענות שבסופה היו חורבן בית המקדש הראשון וגלות בבל.

בשבעה עשר בתמוז מתענים על כי ארעו בו צרות רבות לעם ישראל: נשברו הלוחות לאחר מעמד הר סיני, בטל קרבן התמיד לפני חורבן בית המקדש, הובקעה חומת ירושלים על ידי האויבים, נשרפה התורה על ידי אפוסטומוס הרשע והועמד צלם בהיכל על ידי רשעי ישראל.

בתשעה באב מתענים על כי ביום זה נחרב בית המקדש הראשון והשני, נגזר על אבותינו - יוצאי מצרים - שלא יכנסו לארץ, נלכדה ביתר ונחרשה ירושלים.

מהות הצומות[עריכה]

ימי צום אלו מיוחדים הם לעשיית תשובה, לעריכת חשבון נפש ולתקון המעשים. החורבן, הגלויות והצרות שאירעו לאבותינו בעבר, מעוררים אותנו לשוב אל ה'. בכוחה של ההליכה בדרך ה' למנוע את המשך הפורענות.

וכך כותב הרמב"ם בהלכות תענית (פרק ה'~ הלכה א'): "יש ימים שכל ישראל מתענים בהם, מפני הצרות שאירעו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי תשובה. ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר: והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם".

על תשובתם של אנשי העיר נינוה נאמר בנביא (יונה ג, י): "וירא האלקים את מעשיהם". חז"ל אמרו על פסוק זה: "וירא את שקם ואת תעניתם לא נאמר, אלא וירא האלקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה" (תענית טז, א). עיקרה של התענית הוא שיפור המעשים ועשיית תשובה שלמה.

החת"ם סופר חלק א רח הוסיף כי הסברו של הרמב"ם איננו ההסבר האינטואיבי, וכי מראש היינו חושבים שאין התעניות נועדו לתשובה אלא עיקרם ביטוי האבל והצער של המאורעות הקשים שהתרחשו בחורבן.

אכילה לילה קודם התענית[עריכה]

בגמרא תענית יב א מובאת מחלוקת לגבי הזמן האחרון בו ניתן לאכול קודם התענית: "עד מתי הוא אוכל ושותה? עד שיעלה עמוד השחר דברי רבי. רבי אליעזר בר שמעון אומר עד קרות הגבר". הגמרא מסכמת שכל המחלוקת היא רק לגבי מי שהיה בדעתו לאכול עד זמן זה, אך "גמר סעודתו- אינו אוכל... איכא דאמרי, אמר רבא לא שנו אלא כשלא ישן, אבל ישן - אינו אוכל.".

הר"ן[1] כותב שדין זה הוא ייחודי לתעניות המתחילות ביום. לדבריו, מעיקר הדין התענית היתה אמורה להתחיל מהלילה, אלא שהקלו והתחילו אותה רק מהיום, אך מי שהסיח דעתו מאכילה בלילה הרי שכבר הכניס עצמו לזמן התענית המקורי ואסור לו לאכול. באותו אופן כותב גם הרמב"ן[2] שאין דין של תוספת על הצום בצומות שמתחילים מהלילה וכל הדין הוא רק בצומות שזמנם מתחיל מהלילה אף שלמעשה הצום בפועל מתחיל מהיום. מנגד, הרי"ף[3] כותב שגם בצומות המתחילים מהלילה ניתן להוסיף על התענית מבעוד יום כשם שמוסיפים מקודש על החול.

השו"ע פסק אורח חיים תקסד א פוסק כשיטה השניה בגמרא שניתן לאכול ולשתות עד עמוד השחר כל זמן שלא ישן שנת קבע אלא אם כן התנה מראש שבכוונתו לאכול ולשתות. הרמ"א חולק ופוסק שאין צורך להתנות על שתייה שמן הסתם דעתו של אדם לשתות במידה ויתעורר במהלך הלילה ונחשב כאילו התנה.

קטנים שלא הגיעו למצוות[עריכה]

קטנים שלא הגיעו לגיל מצוות פטורים מן הצומות שתקנו חכמים, וגם אין מצווה לחנכם לצום. רק ביום הכיפורים שהצום מהתורה, יש מצווה לחנכם להתרגל לצום בתחילה מספר שעות ואח"כ צום מלא. אבל בשאר הצומות אין מצווה לחנכם, אבל נוהגים להאכיל אותם מאכלים פשוטים כדי לחנכם להתאבל עם הציבור (מ"ב תקן, ה). ואם הילדים הגדולים והבריאים רוצים להתענות עד הצהרים, מנהג יפה בידם, אבל לא יתענו כל היום.

צום נדחה[עריכה]

בגמרא מגילה ה א נאמר כי רבי רצה לבטל תשעה באב שחל להיות בשבת, משום שישנו חיוב עונג שבת ולא ניתן לצום ביום זה, ולא הודו לו חכמים אלא פסקו שיידחה הצום לאחר השבת. השולחן ערוך פסק דין זה להלכה אורח חיים תקנ ג וקבע כי "כל הצומות הללו אם חלו להיות בשבת נידחין לאחר השבת".

הגמרא מסבירה כי הצום נדחה לאחר השבת ולא מוקדם ליום שישי משום שאקדומי פורענותא לא מקדמינן, כלומר אין מקדימים פורענות אלא רק מאחרים אותה.

מדוע הצום נדחה ולא השבת[עריכה]

המנחת חינוך הקשה מדוע מצוות עונג שבת דוחה את הצום. הוא מסביר כי כאשר הצום חל בשבת מתנגשות שתי מצוות מדברי נביאים- המצווה לצום והמצווה להתענג בשבת. אם כן, היה עלינו לדון את המקרה כ"שב ואל תעשה" ולא לפעול כנגד אחת מהמצוות וממילא ולצום בשבת?

הוא מתרץ את דבריו כשיטת התשב"ץ כי "ארבע צומות הללו מדברי קבלה אין נקבע להם יום מיוחד... רק הדברי קבלה הוא על אלו החדשים". לשיטתו, חכמים לא תיקנו לצום ביום ספציפי אלא תיקנו את הצום בחודש מסוים ("צום הרביעי וצום החמישי"), ונתנו כוח בידי בי"ד לקבוע כל פעם באיזה יום בחודש יחול הצום. ממילא, מכיוון שעיקר תקנת הנביאים בצום לא היתה על יום הצום אלא על החודש- חיוב הצום בתאריך המסוים, הוא חיוב דרבנן הפחות ממצוות עונג שבת, ולכן גם דוחה אותו.

מנגד, ניתן לתרץ שמתחילת התקנה חכמים קבעו שאין הצום דוחה את השבת. כלומר, שמאחר וכל חיוב הצום הוא מדברי חכמים, הם תיקנו לצום והם גם תיקנו שכאשר הצום יחול בשבת- הוא ידחה. ממילא, אין כאן התנגשות בין החיוב לצום ומצוות עונג שבת, אלא מלכתחילה אין בכלל חיוב לצום מנחת אשר מועדים.

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

  1. דף יג:
  2. מלחמות ה' ג,א בדפי הרי"ף
  3. דף ג,ב