הושע בן בארי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הושע בן בארי היה נביא מנביאי התרי עשר. נבואותיו מרכיבות את ספר הושע, שהוא הראשון מבין ספרי התרי עשר.

מוצאו, חייו ותקופתו[edit]

הושע הנביא היה משבט ראובן, ואביו בארי הוא בארה נשיא ראובן המוזכר בספר דברי הימים א' (ה, ו), והתנבא נבואה אחת המוזכרת בספר ישעיה (ח יט-כ). במדרש רבה (בראשית רבה פד, יח) מובא: "אמר לו הקב"ה לראובן: אתה פתחת בתשובה תחילה(בענין מכירת יוסף), חייך שבן בנל עומד ופותח בתשובה תחילה, ואי זה? הושע, שנאמר (הושע יד ב) 'שובה ישראל עד ה' אלקיך' ".

הושע קיבל את תורתו מזכריה בן יהוידע (תלמידו של אלישע הנביא). הוא האריך ימיו וכן התנבא תקופה ארוכה, כדברי הפסיקתא (דרוש מקור): "תשעים שנה היה הקב"ה מעיד על ידי הושע". בימיו התנבאו עוד שלושה נביאים גדולים: עמוס, ישעיה, ומיכה, אולם על פי הגמרא (בבלי פסחים פז א), הושע היה הגדול מכולם. מלכי יהודה שמלכו בזמנו הייו עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו.

בתקופתו, המצב הרוחני והמוסרי היה ירוד.

אשת הזנונים[edit]

ה' רמז להושע שיתפלל עבור בני ישראל לאור מצבם הרוחני הירוד, והושע השיב לו כי מוטב להחליפם באומה אחרת. כתגובה לאמירה זו, ה' ציווה על הושע לקחת אשה זונה שתלד לו בני זנונים, שהם ספק שלו ספק של אחרים. הושע לקח את הזונה גומר בת דבלים, שילדה לו מספר ילדים להם קרא בשמות שהורה לו ה' הקשורים למצב עם ישראל בדורו. לאחר מכן, ציווה עליו לגרשם, והושע החל לבקש רחמים על מנת שישארו אצלו. על כך ה' ענה לו כי אשה זו אינה לגמרי של הושע ובניו אינם ודאי שלו, ואף על פי כן הוא חפץ בהם, קל וחומר הקב"ה, שישראל הם אחד הקניינים שקנה בעולמו, לא יחפוץ בהם? משהבין הושע את טעותו, התפלל על עם ישראל.

ישנה מחלוקת האם באמת הושע לקח אשת זנונים או שהיה זה מראה נבואי בחלום. מרבית פרשני המקרא סוברים כי היה זה חלק מחזיון הנבואה או שהיה זה משל, כי לא יתכן שהנביא יקח אשת זנונים. אמנם, הסוברים שאכן הושע נשא אישה זונה, מסבירים כי בכח הנבואה להורות לעבור באופן זמני כהוראת שעה על אחת המצוות, ולכן בהוראת ה' הותר לו לקחת אישה זונה.

נבואותיו[edit]

לאור המצב בעם ישראל בימיו, מרבית נבואותיו מכוונות כלפי מלכות ישראל ושאר העם על התנהגותם הרעה. אחת מנבואותיו המפורסמות היא נבואת "שובה ישראל" החותמת את ספר הושע, הנקראת כהפטרה בשבת שובה.


הקודם:
זכריה בן יהוידע
מעתיקי השמועה הבא:
עמוס הנביא