הלכה יומית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
יש לשכתב ערך זה
הסיבה לכך: סגנון לא מתאים וכן קישוריות לא מדויקות. אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

רעיון לימוד הלכה היומית[edit]

מפעל הלכה יומית כולל לימוד שלוש הלכות מדי יום, מתוך שלחן ערוך חלק אורח חיים עם פירוש משנה ברורה. עשרות אלפי יהודים לומדים מידי יום, את לימוד ההלכה היומית, ופעם בארבע וחצי שנים מסיימים הלומדים את המחזור המלא של לימוד הלכה יומית. במשך ארבע שנים לומדים את שלחן ערוך או"ח, וחצי שנה את קיצור שלחן ערוך. וכך תוך תקופה של ארבע וחצי שנים מקיפים את כל ידע המעשי של ההלכה הנוגעת ליום יום. הלימוד מתנהל בשיעורים בבתי כנסת, ולימוד פרטי של כל אחד לעצמו, כיום ניתן גם להאזין לשיעור להלכה היומית דרך קו הטלפון במסגרת קול הדף.

יוזם לימוד הלכה היומית[edit]

את לימוד ההלכה היומית ייסד הרב יונה שטנצל בנו של "הרב מסוסנוביץ" הרב שלמה שטענצל חבר הנהלת הרבנות תל אביב. המחזור הראשון החל בשנת תשי"ד ומאז ועד תשע"ב כבר סיימו 13 מחזורי לימוד. את סדר הלימוד של ההלכה היומית של שלוש הלכות מידי יום, קבע החזון איש הרב אברהם ישעיהו קרליץ, ליוזם הרעיון הרב יונה שטנצל, מרבני תל אביב שהתייעץ איתו לגבי כל שיטת קביעת הלימוד של ההלכה היומית. על מנת להחדיר את הלימוד של ההלכה המביא לידי מעשה , ולתת לכל יהודי מסגרת קבועה לקניית ידע מעשי בהלכות. במאמר שפרסם בלוח הראשון הרב שטנצל זצל מציין כי "זה שנים רבות שמורגש הצורך לעשות משהו בכדי לקרב את היהודים שומרי תורה ומצוות ללמוד הלכה למעשה. שומה עליהם לדעת פשוט איך מניחים תפילין, מה הדין באם נפסק הרצועה בין של יד לשל ראש, ומה הדין באם הפסיק בינתיים בדיבור, מתי מותר להפסיק בק״ש, טעות בתפילה, טעות ופסול בס״ת איך נוטלים ידיים לסעודה, פרטי דיני שבת, הלכות פסח ועוד ועוד".

רבנים שקראו ללמוד הלכה יומית[edit]

גדולי הדור הקודם והנוכחי הצטרפו ליוזמתו של הרב שטנצל בעידודו של החזון איש, וחתמו על קריאה ללמוד הלכה יומית.

הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, יו"ר מועצת גדולי התורה בארה"ב כותב: בו אלול תשכ"ח:" הנה זה שלושים שנה שהנהיג הצדיק מוהר"ר רבי יונה שטנצל זצ"ל, את מסגרת לימוד משנה יומית בלימוד ב' משניות ליום ע"פ הרע"ב ולימוד ההלכה היומית בלימוד ג' סעיפים ליום ע"פ המשנה ברורה וכבר נתפרסם ונתפשט בבית ישראל באופן גדול. ועכשיו כח הבן הרה"ג מהר"ר שלמה שליטא, להרחיבו למפעל העולמי ללימוד המשנה וההלכה היומית, ואמינא לפעלא טבא יישר, ויזכה לקרב לבבות אחינו בית ישראל, בכל ואתר ואתר ללימוד התורה כאמרם הוה רץ למשנה , וכמאמרם כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. וגם לחזק לימוד המשנה וההלכה בישיבות ומוסדות החינוך בארה"ב כמו שכבר הצליחו בארה"ק וגם ידי תיכון לאשר הסכימו גאוני וצדיקי הדור בשנת תש"ז בא"י ולקבוע בביה"כ ובביהמ"ד סדר בלימוד המשנה וכן בשו"ע או"ח בסדר הכתוב בלוחות המפעל. וכל המוסיף מוסיפין לו ובזכות לימוד התורה ברבים נזכה לביאת גואל צדק בב"א ועז" באעה"ח משה פיינשטיין.

 • הגאון מטעשבין הרב דב בריש וידנפלד כותב בא' ניסן תשי"ד:" אף אני תומך בכל לב להצעה של כבוד ידידי הרב הגאון החו"ב וכו מוה"ר ר' יונה שטנצל שליטא. ללמוד בכל יום הלכה למעשה, וכבר אמרי כל השונה הלכות וכו'. מובטחני כי אחינו בית ישראל יקבלו עליהם עולה של תורת הלכה למעשה ד' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום. הכותב לכבוד התורה ולומדה.
 • מרן הרב עובדיה יוסף: י כסלו תש"ן " עם פתיחת המחזור החדש בשלחן ערוך אורח חיים במסגרת ההלכה היומית, הננו קוראים בזה בקריאה של חיבה, אל אחינו בית ישראל בארץ ישראל, ובכל תפוצות הגולה, לקבוע עיתים בכל יום, כמצווה עלינו, וכפי שהורונו חז"ל ותלמוד תורה כנגד כולם, ובפרט עתה עם הסיום העולמי ללימוד ההלכה היומית ופתיחת המחזור התשיעי ביום חמישי ט"ז כסלו תש"ן ינצל כל יהודי את ההזדמנות הזו, להשתלב בלימוד הלכה למעשה, ע"פ תוכנית הלוח של ההלכה היומית, השווה לכל נפש וכולל לימוד יומיומי של שלושה סעיפים מתוך שלחן ערוך אורח חיים ליום, וכבר הבטיח לנו אליהו הנביא כמובא בסוף מסכת נידה: תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא". בני ישראל הנכבדים וגבאי בתי הכנסת, בישראל ובארצות הגולה, נקראים להקים חוגי לימוד בהלכה יומית בציבור, וכידוע כבר קבעו כל הפוסקים כ ללמוד הלכה המביאה לידי מעשה יש דין קדימה על פני כל לימוד אחר בכוח לימוד קבוע ומסודר ושיטתי זה ליצור מהפך רוחני באורח החיים, לימודה ושמירת מצוות התורה, אשרי חלקו בזה, ובבא של המסייע להקים מקומות לימוד ברבים כי הם חיינו ואורח ימינו .ויהי רצון ויקויים בנו, וכל בנייך לימודי ה', ורב שלום בנייך. וע"ז אנו באנו על החתום. עובדיה יוסף.
 • הרב שמואל הלוי וואזנר: כבוד ידידינו הרב האברך ירא שמיים ר' שלמה שטנצל אחדשה"ט באהבה, הנה כבודו הודיעני כי הגיע בשעה טובה סיום של משנה והלכה יומית מיסודו של אבא הרב הגאון המכובד ר' יונה זיע"ה, הנה אין די באר להלל ולחזק את לימוד ההלכה אשר אין לו להקב"ה מיום שחרב ביהמ"ק מקדש אלא ד' אמות של הלכה כאמרם זל פ"ק דברכות, ואמר ודברה זו הלכה, וכי אפשר לצאת ידי חובתו בעולמו של תורה חיי עוה"ז וחיי עוה"ב בלי לימוד הלכה למעשה , ובפרט בשו"ע אורח חיים אשר היא בית חיינו... על כן ראוי מאוד להחזיק טובה למי שמעורר על דבר לימוד זה דבר יום ביומו, וכל המחזיק בזה אשרי חלקו בזה ובבא.. ע"כ באה"ח מצפה לחסדי ה' שמואל הלוי וואזנר האב"ד דזכרון מאיר דבני ברק. א אדר תשמ"א.
 • רבי אברהם יעקב מסדיגורה (השני) ה"אביר יעקב", כותב בשנת: חודש ניסן תשי"ד:" בימים הקרובים עומד להתפרסם לוח "הלכה יומית" שמטרתו לימוד יומי, של מספר הלכות הנוהגות יום יום. הננו פונים בזה לכל חרד למצוות, לקבל על עצמו כחובה להצטרף ללומדי ההלכה היומית, ולתת ללימוד זה דין קדימה, משאר לימודים, כיוון שלימוד זה נוגע הלכה למעשה. כל יהודי שומר תורה מחוייב לדעת איך להתנהג בקיום מצוות התורה, ולא ייכשל חס ושלום בקיום המצוות, או באיסורים כגון איסורי שבת שיש בהם כרת וסקילה.

כמו כן הננו פונים להנהלות בתי הכנסת, ומקומות לימוד לארגן במקומותיהם, קביעות אשר תלמדנה בצוותה, את ההלכה היומית בחבורה. לפי לוח הלכה יומית. גדול לימוד הלכה המביא לידי מעשה, וזה עיקר לימוד תורתינו הקדושה ובזכות למוד זה, נזכרה לחיי עולה: כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. זכור! למד בתדירות את ההלכה היומית. אברהם יעקב במוהר"ר ישראל מסדיגורה.

 • הרב זלמן סורוצקין יו"ר מועצת גדולי התורה אב"ד אב"ד לוצק ח כסלו תשכ"א:" רחש ליבו של הרב הגאון מוהר"י שטנצל שליטא, להנהיג לימוד הלכה יומית, בקנה מדה עולמי. פעלו זה להוקרה ולהתעניינות, ורבים אשר הצטרפו לרעיון הוגן זה. הרב שטנצל נתן את דעתו, להנהיג את לימוד ההלכה היומית גם בישיבות, ואין ספק כי רצון זה ראוי לתמיכה, בייחוד בישיבות הקטנות, במגמה לחנך את הנוער הרך ע"פ דרך הלכה למעשה, ולהרגילם לשמור ולעשות ולקיים את המצוות המעשיות, שבכל יום ויום, לאור ידיעה ברורה, ובבחינת ושננתם. שיהיו דברי תורה מחודדין בפיך. למוד זה בצוותא ובדיבוק חברים, ובשעה שרבים עוסקים באותה הלכה, תרבה חכמה ודעת, ולפיכך אנו ממליצים על עניין זה בכנות וברצון. בברכת התורה. זלמן סורוצקין אב"ד לוצק. מנהל.
 • הרב זליג ראובן בענגיס,
 • רבי שלמה זלמן אויירבך
 • ראשי העדה החרדית בראשות הרב פנחס אפשטיין גאב"ד העדה החרדית הגאון רבי ישראל יצחק רייזמן, הגאון רבי דוד יונגרייז. קריאת הבד"צ העדה החרדית ט"ז חשוון תשכ"ח ללמוד את ההלכה היומית: אף ידינו תיכון עם הרעיון הנפלא, של קביעת לימוד של הלכה סדורה, דבר יום ביומו. אשרי האיש המצטרף ללימוד זה, לדקדק ללמוד בכל יום ויום, את ההלכה ולהיות חבר עם אלה, את קיימו וקיבלו עליהם, ללמוד לפי הסדר את ההלכה היומית. מה רב צפון ברעיון הזה, ובפרט ללמוד את ההלכה היומית בצוותא, אין ערוך למצווה זו. וכו אנו מעוררים את הקהל להצטרף אל לימוד המשנה היומית ולא להחסיר יום אחד מלימוד זה. וכל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ובזכות המשניות ישראל נושע ב'ה אמן. כעתירת הבד"צ דעיה"ק ירושלים.
 • הרבנים הראשיים לדורותם הראשון לציון לשעבר הרב בן ציון עוזיאל, הרב הראשי לישראל-הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג,
 • הגאון רבי יעקב משה טולידנו-רבה של תל אביב, בקריאה להצטרף ללימוד ההלכה היומית ה' מנחם אב תשי"ד. לכבוד הנהלת בית הכנסת תל אביב יפו. מנהג יפה הוכנס לחיינו, בכל הארץ בזמן האחרון, והוא שעם סיום שחרית, או בין מנחה למעריב, בכל יום נשארים חלק מהקהל בבית הכנסת לקריאת שלוש הלכות לפחות. הנני חושב שראוי שבתי הכנסת של העדה הספרדית ילכו בעקבות המתחילים ויקבעו קריאת שלוש הלכות יום יום, ואין ספק שהקהל יישאר ברצון כמה רגעים נוספים בבית התפילה ללמוד דבר מה. אבקש לאשר מכתב זה. ולהודיעני אם הדבר סודר. בכבוד רב הרב הראשי לתל אביב יפו והמחוז. הרב יעקב משה טולידנו
 • הגאון רבי ראובן כץ-רבה לשעבר של פתח תקוה. על לימוד ההלכה היומית ח' ניסן תשי"ד:

לכבוד ידידי הרה"ג כש"ת מוהר"ר יונה שטנצל שליטא. תל אביב. שלום ורב ברכות! עברתי על ההצעה לקבוע לוח הלכה יומית, לרכז את ההלכות והדינים הנוהגים באותו יום, וכך בכל יום לפי לוח השנה, כדי להקנות את ידיעתם, ועניינם לציבור הגדול. אין ספק כי מעשה זה הוא מעשה גדול, ויביא לידי הגברת הידיעה, של שומרי התורה והמצוות, שאין שעתם ועתותיהם פנויות לחפש אחרי פסק ההלכה במקורות. אני מקווה כי בד בבד, עם קביעת הדף היומי, ולאחר מכן המשנה היומית, הרי קביעת זמן ללימוד בסעיפים השייכים ללוח היומי, יביאו לידי שמירה ועשייה של התורה. אני אומר לכן לפעלו אישר, ויזכהו ה' שיוכל להוציא לפועל את מחשבתו הטובה, להגדיל תורה ולהאדירה. ובזכות קיום התורה לימודה ושמירת מצוותיה, תחזנה עינינו, בקיום הייעוד של " כימי צאתנו מארץ מצריים יראנו נפלאות". בברכת חג כשר ושמח. ראובן כץ הרב הראשי אב"ד ור"מ לפתח תקווה והמחוז.

ציטוטים מהמקורות על לימוד ההלכה היומית[edit]

 • כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא.
 • אין לו להקב״ה בעולמו אלא ד׳ אמות של הלכה בלבד״. (ברכות ח׳)
 • ״אהב ה׳ שערי ציון שערים המצויינים בהלכה״ (ברכות ח׳)
 • אין עומדין להתפלל אלא מתור הלכה פסוקה״. (ברכות ל״א)
 • ״גדול למוד שמביא לידי מעשה״


ארגון ההלכה היומית מנוהל על ידי הרב שלמה שטנצל, בנו של המייסד, מבני ברק וחתנו הרב ישעיהו המאירי.

קישורים חיצוניים[edit]

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94_%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA

en:Halacha Yomis