כי עיילית להתם שאיל בשלמא דרב ברונא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מעשה ברבי אלעא שאמר לעולא שכאשר יעלה מבבל לארץ ישראל, ישאל בשלומו של רב ברונא אחיו של רבי אילעא, במעמד כל בני החבורה, משום שרבי ברונא אדם גדול הוא ושמח במצוות. כדוגמה לכך הביא רבי אילעא מעשה שהיה שפעם אחת הצליח רבי ברונא לסמוך גאולה לתפילה, וכל כך שמח בדבר, שלא פסק שחוק מפיו כל היום כולו.

מקור[edit]

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ט/ב

אמר ליה רבי אלעא לעולא כי עיילת להתם שאיל בשלמא דרב ברונא אחי במעמד כל החבורה דאדם גדול הוא ושמח במצות זימנא חדא סמך גאולה לתפלה ולא פסיק חוכא מפומיה כוליה יומא

ראה גם[edit]