ספר הצבא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ספר הצבא, דפוס שקלוב

ספר הצבא הוא חיבור של רבינו זרחיה הלוי (בעל המאור) העוסק ב-13 צורות לימוד התלמוד שעלולות להוביל לידי טעות ומטרת החיבור להעיר ולהזהיר שלא להכשל בהם. ספר הצבא הוא למעשה תוספת לספר המאור הכוללת רק את ראשי הדברים ופעמים מספר מעיר הרז"ה "וכבר פירשנוהו יפה במקומו" (בספר המאור על אותו מקום שציטט).

הספר הודפס בסוף פירוש הר"ן על הרי"ף לפרק ראשית הגז במסכת חולין, כנספח לספר "תמים דעים" (סי' רכה-רכו) ובחלק מהמהדורות הספר מודפס כנספח לחידושי הרמב"ן על הש"ס.

פירושים[edit]

 • השגות הרמב"ן על ספר הצבא

מבנה הספר[edit]

הספר כולל הקדמה ושלש עשרה פרקים שנקראים "מדות"

נושאי הפרקים הם:

 • הקדמה - הסבר מטרת החיבור: לבאר טעויות אפשריות ודיוקים.
 • מדה ראשונה - תחילת הדבר על שם סופו.
 • מדה שניה - לעיתים הגמרא משתמשת בלשון אחד לבאר שני עניינים שונים ואין להשוות ביניהם.
 • מדה שלישית - איבעית אימא.
 • מדה רביעית - סברוה שאינו סברא הנדחית אלא סברא הקיימת.
 • מדה חמישית - אי הכי פעמים לשון קושיא פעמים לשון סיוע.
 • מדה שישית - דבר הנראה כמדרש ואינו מדרש.
 • מדה שביעית - פעמים שהתנא מפרש או מוסיף ולא חולק.
 • מדה שמינית - אם למסורת.
 • מדה תשיעית - חוששין לרוב לחומרא ופעמים שחוששין לקולא.
 • מדה עשירית - פעמים ש"אמר פלוני" אינו ראיה גמורה.
 • מדה אחת עשרה - ביאור המונח "שאין".
 • מדה שתים עשרה - חדא ועוד.
 • מדה שלש עשרה - תרתי דסתרי.

קישורים חיצוניים[edit]