רבי חייא בריה דרבה בר נחמני

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי חייא בריה דרבה בר נחמני הוא אמורא בדור הרביעי לאמוראי בבל.

תורתו[edit]

פוסק כאיזה תנא ההלכה בשם רב חסדא בשם רב וכו' ספר ברכת כהן בקונטרס מגילת סתרים

  • אמר רבי חייא בריה דאבא בר נחמני אמר רב חסדא אמר רב, ואמרי לה אמר רב חסדא אמר זעירי הלכה כרבי שמעון. איכא דאמרי אמר רב חסדא אמר לי אבא בר חנן הכי אמר זעירי הלכה כרבי שמעון עבודה זרה ס:.
  • אמר רבי חייא בריה דרבה בר נחמני אמר רב חסדא אמר זעירי הלכה כרבי אליעזר. איכא דאמרי אמר רב חסדא אמר לי אבא בר רב חסדא הכי אמר זעירי הלכה כרבי אליעזר עבודה זרה מט:.
  • אמר רבי חייא בריה דרבי חייא בר נחמני אמר רב חסדא אמר רב, ואמרי לה אמר רב חסדא אמר לי אבא בר חמא הכי אמר זעירי הלכה כרבי אליעזר עבודה זרה לא..
  • מעין זה - אמר רבי חייא בריה דאבא בר נחמני אמר רב חסדא אמר רב, ואמרי לה ואמרי לה אמר רב חסדא אמר זעירי כל המוגמרות מברכין עליהן בורא עצי בשמים ברכות מג..