רב ביבי בר אביי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
רב ביבי בר אביי
דור דור חמישי לאמוראי בבלי
רבותיו אביי
חבריו רב הונא בריה דרב יהושע, רב פפי
תלמידיו רבה בר עולא

רבי ביבי בר אביי היה אמורא בדור החמישי לאמוראי בבל, בנו של האמורא הידוע אביי שהיה ראש ישיבת פומבדיתא.

הוא דן בהלכה עם רב הונא בריה דרב יהושעבבלי בבא בתרא כט ב ומר זוטרא. ביצע ניסוי בטכניקה רוחנית שעל ידה ניתן לראות את השדים, וניזוק, עד שהתרפא בזכות תפילות החכמיםבבלי ברכות ו א.

כנצר למשפחת עלי הכהן, הוא סבל מהקללה נאמרה לעלי הכהן: "וכל מרבית ביתך ימותו אנשים", קללה שגרמה לבית עלי למות בגיל צעיר (אלא אם כן עמדו להם זכויות מיוחדות של תורה וגמילות חסדים). חכמי בבל סברו, כי גם אי הבנה בתורה, קשורה לעתים לקללה נמרצת זו, ובהתאם לכך, כאשר בני משפחת עלי אמרו סברות שאינם נכונות וחסרה בהם מחשבה, הם אמרו: "מכיוון שממשפחת קטועה אתה, אומר אתה סברות קטועות".

אחד ממקרים אלו התרחש כאשר רב ביבי, חכר שדה מאדם אחר למשך תקופה מסוימת. אביי ורבא נחלקו בנידון, כאשר השוכר מחזיר את השדה לבעליה, ומתברר כי היא הושבחה בכך שצמחו בה צמחים שונים, ללא השקעה, באותו זמן שבה השדה הייתה בשכירות. לפי פסקו של רבא, שכמותו נפסקה ההלכה, אין לשוכר זכות לגבות תלשום כספי עבור עלות הצמחים שעלו בשדה באותה תקופה, אלא אם כן, הצמחים היו על חשבונו, ומנעו מהשוכר להשקיע בשדה לצורכו הוא. רב ביבי, שכר שדה מאדם אחר, וכאשר החזיר אותה לבעליה, הוא גילה כי צמחו בה צמחים שונים, הוא תבע מבעליה את שכרם, ואז אמר לו רב פפי את האמרה הידועה "מכיוון שממשפחת קטועה אתה, אומר אתה סברות קטועות", שהרי אין לך כל נזק מצמחים אלו, ולכן אין לך זכות לתבוע אותם‏[1].

מקרה אחר התרחש, כאשר שכנתו של רב ביבי, שהייתה גם בעליו של עץ שצמח בחצירו, הייתה נכנסת לחצירו כדי לקטוף את הפירות, דבר שגרם לתרעומת קשה מצידו. אותה אשה, שרצתה לרצות את האמורא הקדוש, הקנתה את העץ לרב ביבי, לכל ימי חייו. רב ביבי הקנה את העץ לבנו, כדי שהעץ ישאר ברשותו לנצח, תוך שהוא מסתמך על הלכה דומה, בנוגע לאדם המקנה דבר לשני בקניין עם הגבלה ש"אחריך לפלוני", שאם הלך הלה ומכר את הדבר לאחר, היא מכורה, שכן ההגבלה של "אחריך" אומרת רק שאם ישאר אחרי מיתתו, יעבור החפץ לאדם אחר, אבל לא במקרה כזה שהאדם מכר את החפץ לפני מיתתו. כאן ספג רב ביבי ביקורת מרב הונא בריה דרב יהושע באמירה "מכיוון שממשפחת קטועה אתה, אומר אתה סברות קטועות", שכן יש לחלק בין הקנאה מפורשת עם תנאי של "אחריך" המותירה מקום להקנאה לאדם שלישי מצד מקבל החפץ, לבין "כל ימי חייך" - הקנאה שהיא בפירוש רק לימי חייו של המקבל, ללא אפשרות למכור את החפץבבלי בבא בתרא קלז ב, מקרה דומה בבבלי בבא בתרא קנא א.

הוא היה ידידו של מלאך המוות, וסיפר מקרה שראה: מלאך המוות אמר לאחד משלוחיו, להביא לו את נשמתה של אשה ששמה "מרים מגדלת שער". השליח טעה, ונטל את נשמתה של אשה בשם דומה - "מרים מגדלת תינוקות". כאשר התבררה הטעות, אמר מלאך המוות: כיוון שכבר הבאת אותה לכאן, השאר אותה כאן, ותעלה למניין המתים שעלי להביא היוםבבלי חגיגה ד ב

חברו היה רבה בר עולא, שהיה קורא לו בתואר הכבוד "רבי"‏[2] ויש סוברים שמדובר בגרסה משובשת‏[3].

מאמרותיו[edit]

  • מאי "כְּרֻם זֻלּוּת לִבְנֵי אָדָם"תהילים יב ט , אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלין בהםבבלי ברכות ו ב.

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

  1. בבלי בבא מציעא קט א, וכדומה יבמות עה ב, וכתובות פה א
  2. ראה למשל עירובין ח א, וראה בערכו
  3. הרב אהרן היימן, תולדות תנאים ואמוראים.