רב שמואל בריה דרב אבהו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רב שמואל בריה דרב אבהו היה מראשוני הסבוראים, בדור המעבר שבין האמוראים לסבוראים.

אביו, רב אבהו, היה מראשי ה"כלה" בישיבתו של רפרם בפומבדיתא (בבלי חולין מט א; ב ק קיז א). באגרת רב שרירא גאון מתואר כי נפטר בשנת תתי"ח לשטרות, היא שנת ד'רס"ו, וב"ספר הקבלה" לרבי אברהם אבן דאוד נכתב כי נפטר בשנת ד'רע"ח.

לפי התארוך המופיע ב"ספר הקבלה", המקדים את תחילת תקופת הסבוראים, כיהן רב שמואל בר אבהו כראש ישיבה רק בתקופת הסבוראים, למשך שלוש שנים. חברו ובן מחלוקתו היה רב אחאי.

מופיע בתלמוד הבבלי מספר פעמים. בחולין נט ב מובאת מחלוקת אודות מין עז שהיתה בביתו של ראש הגולה בשם "עיזר כרכוזא", שהסתפקו האם היא מוגדרת כבהמה או חיה, וכתוצאה מכך האם חלבה אסור (כחלב בהמה) או מותר (כחלב חיה). רב אחאי סבר שהחלב אסור, ורב שמואל התיר את החלב ואף אכל ממנו. השאלה נשלחה לכחמי ארץ ישראל שהכריעו כרב שמואל, אך הזהירו: "היזהרו ברבינו אחאי, שמאיר עיני גולה הוא".

במסכת חולין מט א מביא בשם אביו רב אבהו, כי נקב שנמצא בריאת בהמה במקום שבו אחזו ידי השוחט איננו מטריף את הבמה, מום שניתן לתלות את קיומו בציפורניו של השוחט.

על פי חלק מהנוסחאות, במסכת ע"ז סט א סובר רב שמואל כי עכבר שנפל לחבית שכר מתבטל בשישים. בנוסחאות התלמוד שלנו נכתב "רב שמואל בריה דרב איקא", אולם בחלק מן הראשונים ובספר "דקדוקי סופרים" נכתב "רב שמרל בריה דרב אבהו".