שיחה:רב פפא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הערות[edit]

 • הפסקה הראשונה לא מובנת ולא מסודרת ולכן נמחקה זמנית. נא להבהיר כאן ולנסח בצורה ברורה בערך.

להלן הפסקה:

 • רבי זירא אמר במקום מרה לגבי חיסרון בכבד, רב אדא בר אהבה אמר במקום שהיא חיה. אמר רב פפא הלכך בעינן כזית במקום מרה ובעינן כזית במקום שהיא חיה חולין מו..
 • עיבור השנה שלושים יום, רבן שמעון בן גמליאל אומר חודש. אמר רב פפא רצו חודש רצו שלושים יום סנהדרין יא..
 • כנפיו חופין את רובו מסימני החגבים. מאי רובו אמר רב יהודה אמר רב רוב אורכו ואמרי לה רוב היקפו. אמר רב פפא הלכך בעינן רוב אורכו ובעינן רוב היקפו חולין סה..

"דכולי עלמא וכו' והכא בהא קמיפלגי"

 • דכולי עלמא למדים עליון מתחתון והכא בהא קמיפלגי וכו' זבחים מח..
 • דכולי עלמא שיריים אין מעכבין והכא בהא קמיפלגי וכו' זבחים נב..
 • דכולי עלמא גוזרים במקדש והכא בהא קמיפלגי זבחים עט:.
 • דכולי עלמא דון מינה ומינה הוא והיינו טעמא דרבי בתנופת שלמים מנחות סב:.
 • דכולי עלמא כלי שרת מקדשין שלא מדעת והכא בסכין קמיפלגי מנחות עח:.
 • בדהדר עיילינהו כולי עלמא לא פליגי והכא בדאיתנהו אבראי זבחים צ..
 • אי ממנחה מייתי לה רבי דכולי עלמא דון מינה ומינה, אלא רבי מאזרח גמר לה זבחים צא:.
 • מחלוקת ממטה למעלה אבל ממעלה למטה כיוון דבדק ליה עד חוטמו שוב לא צריך יומא פה..
 • אמרוה רבנן קמי דרב פפא הא דלא כרבי מאיר וכו'. אמר להו רב פפא בין לרבנן בין לרבי מאיר חד אפשיטה וחד אלבישה והכא בהא קמיפלגי וכו' יומא לא:.
 • הכל מודים בספק מעשר שפטור מן המתנות בכורות יח:.

"היינו דאמרי אינשי"" מרגליות הים סנהדרין צד. אות יב, ספר ברכת כהן בקונטרס מגילת סתרים

 • היינו דאמרי אינשי תלי ליה קורא לדבר אחר ואיהו דידיה עביד ברכות מג:.
 • היינו דאמרי אינשי כד מפתח וכו' ברכות נט..
 • היינו דאמרי אינשי תרי קבי דחמרא וכו' יומא עט:.
 • היינו דאמרי אינשי כזוזא מלעילא כאיסתרא מלתחת סוכה כב:.
 • היינו דאמרי אינשי חברך מית - תאשר, איתעשר - לא תאשר גיטין ל:.

"בדיק לן רבא" שהרי היה תלמידו.

 • פסחים נה:, מועד קטן יג., נדרים צ:, מנחות צא:, ערובין נא. (ושם נסמנו כל המקומות שהוזכר "בדיק לן", ואת רובן אומר רב פפא על רבא).

כסא דהרסנא דגים מטוגנים בשמן ובקמח אוצר כתבי האדר"ת בקונטרס ענייני ביקורת לסדרי הדורות

 • אפילו דבר מועט ולכבוד שבת עשאו הרי זה עונג. מאי היא, אמר רב פפא כסא דהרסנא שבת קיח:.
 • אע"פ שאמר רבי עקיבא עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, אבל עושה הוא דבר מועט בתוך ביתו. מאי ניהו, אמר רב פפא כסא דהרסנא פסחים קיב..
 • עושה אדם כל צרכי סעודה ומשייר דבר מועט זכר לחורבן. מאי היא, אמר רב פפא כסא דהרסנא בבא בתרא ס:.

בברכת הערם, התורה והארץ, אריאל ביגל נ"י 18:26, 1 באפריל 2012 (IDT)

מה לא מובן? היסודות וחקירות מצטט לשונות ומסקנות הלכתיות דומות שהיו שגורות על פיו של רב פפא. טישיו 20:20, 1 באפריל 2012 (IDT)