משתמש:טישיו/ויקיפדיה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search


ערכים שיצרתי בויקיפדיה (95%) או הרחבתי בצורה משמעותית רובם הועברו לכאן כמו שניתן לראות מהקישורים הכחולים, אך חלק מהקישורים הכחולים כאן מפנים לערכים שאחרים כתבו:

ערכים שונים[edit]

אוהל | אבלות* | אבר היוצא | אבר המדולדל | אבר מן החי* | באין כאחד | בוגרת | ביטול ברוב | בן פקועה* | בעידנא דריתחא* | בריה | בשר מן החי | בתולה | גדול עומד על גביו | גט מקושר | הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה | היתר מצטרף לאיסור | הכנסת ספר תורה | המורה הלכה בפני רבו | הפסק* | שואל | חידוש | חצי שיעור | חציו עבד וחציו בן חורין | ידות | ייעוד | כבוד המת | כלילא | לא יצא ידי חובתו | ליל שישי | מה טובו | מחשבה | מעמד העובר בהלכה | מעמדות | מפרכסת | נערה | נערה המאורסה | סברא | סוריא | סימנים | עדי חתימה כרתי או עדי מסירה כרתי | עובר ירך אמו | עורבא פרח | עירוב* | קדושה אחת | קרוב | קונם | קובץ יסודות וחקירות | קטן | קטנה | *רשע | שחיטה שאינה ראויה | שינוי הדין | שמונה עשר דבר | שני שבילין | שרטוט | תוך כדי דיבור | תיקון עולם | תרומת הלשכה

ערכי המשפט העברי[edit]

| אומדנא* | אי שתקת שתקת | בתר מעיקרא אזלינן או בתר בסוף אזלינן | דיני ממונות | דררא דממונא* | הואיל ויכול לנתקו | הרחקת נזיקין | הרשאה | זכייה | חזקה כל מה שתחת יד אדם הרי הוא שלו | חזקת הגוף | חזקת ממון | חזקת קרקעות | חינא | חיוב מזונות | טביעות עין | טענת ברי | ייאוש | ירושה | כאן נמצאו וכאן היו | כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד | כל הטומאות כשעת מציאתן | מוכח מתוכו‏ | מי שפרע | מזיק וניזק | מיגו | משכון | נכסים מועטים | נסכא דרבי אבא | עדיו בחתומיו זכין לו | ערבות | צאן ברזל | צרורות | קדושה אחת | קובץ יסודות וחקירות | קטן | קטנה | קיום שטרות | קים ליה | רשות | שודא דדייני | שומר שמסר לשומר | שותפות | שטר | שינוי (משפט עברי) | שני שבילין | תוך כדי דיבור | תנאי | תפוסת הבית | תרי ותרי | תשלומים | תשלומי כפל* | תשלומי בושת | זילותא דבי דינא | טוען וחוזר וטוען | טוענין ליורש וטוענין ללוקח | סאה בסאה | פועל | סאה בסאה | ריבית קצוצה | תחילתו בפשיעה וסופו באונס | תרעומת | מתנת שכיב מרע | תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים | רוב וקרוב הלך אחר הרוב | חיישינן למיעוטא | משתרשי ליה | נתקל פושע הוא | שיטה אחרונה | והכול שריר וקיים

דיני משפחה ואישות[edit]

אלמנת עיסה | מעלה עשו ביוחסין | האירוסין והנישואין בזמן המשנה והתלמוד | עדים בצד אסתן ותאסר | שבויה | נדוניה בהלכה | חיוב מזונות | מעשי ידיה | כתובת בנין דכרין | מורדת על בעלה | מסירת האב לשלוחי הבעל | תפיסת קידושין | עוברת על דת | בועל ארמית | רואה מחמת תשמיש | דם חימוד | דם בתולים | אשה שאין לה ווסת | המקשה ללדת | ימי טוהר | הרגשת נידה | שניות לעריות | סתירת שבעה נקיים | פולטת שכבת זרע

ערכי תנאים ואמוראים[edit]

חכמי ארץ ישראל[edit]

רבי מנחם בר יוסי | רבי חנניא בן עקביא | רבי יהודה בן בבא* | רבי יהושע בן לוי (תנא) | רבי אלעזר בר צדוק | רבי שמעון בן חלפתא | רבי צדוק | רבי יוחנן בן גודגדא | רבי יוסי ברבי יהודה | רבי יוחנן בן ברוקא* | יהודית (אשת רבי חייא) | אילפא | רבי שמעון בן אליקים | רבי חנינא בר פפי | רב כהנא (הראשון) | רבי אבין | רבי יוסי ברבי חנינא* | חזקיה (אמורא) | יהודה בריה דרבי חייא | רבי ירמיה (הראשון) | בני רבי חייא | רב חנינא | רבי יעקב בר אידי | רבי יצחק | רב יצחק בר אבדימי | רבי יצחק בר אבא | רבי זריקא | רבי אבא בר ממל | חנינא בר פפא | רב אושעיא | בר פדא | רבי אלעאי (אמורא) | רבי סימון | רבי יהודה בן בתירא* | רבי אלעזר בן דורדיא | רבי יאשיה (אמורא) | רבי יצחק (תנא) | רב יהודה בר שילא

חכמי בבל[edit]

ישיבת נהרדעא | רב גידל | רב חייא בר אבין | רב ספרא | רבא בריה דרבה | רמי בר אבא | רב שיזבי | ילתא* | יצחק בן אלישיב | רב מתנה | רבא בר רב שילא | רב משרשיא | רב חייא בר אשי | רב יצחק בריה דרב יהודה | רב חמא | רב אחא בריה דרבא | רב עוירא | רב אחא בר הונא | רבי יצחק בר אבא | רב הונא בר יהודה | רב עוקבא בר חמא | רמי בר יחזקאל | רב אויא | רב נחמיה בריה דרב יוסף | רב יוסף בריה דרבא | רב יצחק בר אבדימי (השני) | רב סמא בריה דרבא | רב ביבי | רב ביבי בר אביי | רב יוסף בר אמי | רב שימי בר אשי | רב כהנא (הראשון) | רב כהנא (הרביעי) | מרימר | רב אחא בר יוסף | אבימי | רחבא דפומבדיתא | רב יוסף* | זעירי | רב המנונא (השלישי) | רבי ירמיה (השני) | יהודה בר מרימר | רב הונא בריה דרב איקא | בר אלישיב | רבי פרידא | רב אידי בר אבין (השני) | רב חננאל | רב ברונא* | רב חנן בר רבא | רבה בר עולא | רב הונא בר חיננא | רב חנן בר אמי | חייא בר רב | רב פנחס | רב ענן | רב אחדבוי בר אמי | רב אחא בר אביי | רב אחא בר אדא | רב ענן* | רמי בר חמא* | רב הונא* | רב נחמן* | רב קטינא | רב אדא בר אבא | רב דימי מנהרדעא | רבי חנינא מסורא | רב הונא (השני) | רב ייבא סבא | רב יחזקאל | רב יוסף בר אבא | רבי אביתר | רב אחא בר רב איקא | רב הונא בר מנוח | רב דימי בר יוסף | רב דימי | ייבא חמוה דאשיין בר נדבך | רב נחומי בר זכריה

הלכות שבת ויום טוב[edit]

שבות | מוליד | מוקצה מחמת גופו | בסיס לדבר האסור | מחמר | מפרק (שבת) | מוקצה מחמת חיסרון כיס | גוזז | זורה | זורע | חורש | טווה | מלאכת מבעיר | מיסך | מכבה | מכה בפטיש | מנפץ | מלאכת משרטט | מפרק | מרקד | משרטט | סותר | עושה שתי בתי נירין | צובע | צידה | קוצר | קושר | שוחט | שבות | פי תקרה יורד וסותם‏ | הבלעת תחומין | אתו רבים ומבטלי מחיצתא | מבוי סתום | פרוץ כעומד | חילוק רשויות | קרפף יותר מבית סאתיים שלא הוקף לדירה‏ | ביטול רשות מחצר לחצר | עיר של יחיד | כל העיר כולה כארבע אמות | אם כן בטלת תורת עירוב מאותו מבוי‏ | ביטול רשות מבית לבית | מחיצה תלויה | הואיל | גזירת מקח וממכר בשבת וחג | עובדין דחול | טרחא יתירה | אגלי טל | עקירה והנחה | שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול | זיץ | מלאכת תופר | ממצוא חפצך | אמירה לנכרי | יה אכסוף | מלאכה שאינה צריכה לגופה | מלאכת זורה | רפואה בשבת | שכר שבת | תכשיט (שבת) | גזירת סנדל המסומר | כבוד המת בשבת | גוי ששבת חייב מיתה | דרך הוצאה | טלטול על ידי דבר אחר | שיעור הוצאה | ביטול כלי מהיכנו | החי נושא את עצמו | נגישות בשבת | רפואה בשבת | איסורי מלאכה בחול המועד

ערכי טומאה וטהרה[edit]

משקה טופח אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרה | הכשר לקבל טומאה | טבול יום | טבילה במעיין | טומאת אוכלין | טומאת אוהל | טומאת משא | טומאת מגע | יד לטומאה | טומאת משקין | טומאת עבודה זרה | טומאת התהום | יד לטומאה | כל הטומאות כשעת מציאתן | מחוסר כיפורים | סוריא | שומר לטומאה | שני לטומאה* | שלישי ורביעי לטומאה | שמירת קדשים | שני שבילין | חולין על טהרת הקודש | שמירת קדשים | כל הטומאות כשעת מציאתן | כוהנים זריזים הם‏ | ניצוק אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרה | מיתה עושה ניפול | טומאה רצוצה | צמיד פתיל | טומאת קבר | שכונת קברות | מים שאובין | המשכה | טבילה במעיין | השקה | זריעה (מקוואות) | טומאת גולל ודופק | נתן סאה ונטל סאה | תקנת המקוואות של בעל התניא‏ | קטפרס אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרה | בור על גבי בור (מקווה חב"ד) | זוחלין | הוויתו על ידי טהרה | מי גבאים | טומאת כלי מתכת | טומאת כלי עץ | טומאת כלי חרס | תולין את הקלקלה במקולקל | בוהק

ערכי קרבנות[edit]

קרבן חטאת הקהל | קרבן כהן משיח שחטא | קרבן נשיא שחטא | מנחת חוטא | מנחת מרחשת | מנחת מחבת | מנחת מאפה תנור | מנחת חביתין | מנחת סוטה | דם חטאת | קבלה | קורבן מנחה* | קמיצה | הולכה | זריקה | דיחוי | זיקה (קדשים) | מחלוקת בית שמאי ובית הלל בהקרבת קרבנות בחג‏

ערכי ספיקות[edit]

ספק * | ספק ברכות להקל | ספק דאורייתא לחומרא* | ספק כוודאי | ספק ממזר | ספק טומאה

ערכי ברכות הנהנין[edit]

ברכת בורא מיני מזונות | ברכת בורא פרי האדמה | ברכת בורא פרי הגפן | ברכת המוציא לחם מן הארץ | ברכת שהכול נהיה בדברו

כללי הלכה[edit]

אין איסור חל על איסור | אין אפוטרופוס לעריות | אין ספק מוציא מידי ודאי | אין אדם אוסר דבר שאינו שלו | כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו | כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור | כל קבוע כמחצה על מחצה דמי | כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו | מין במינו אינו בטל | שלא יהא חוטא נשכר | אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות | פנים חדשות באו לכאן | כופין על מדת סדום | אין אלו אלא דברי נביאות | דיורי גדולה בקטנה ואין דיורי קטנה בגדולה | כל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו | מסייע אין בו ממש | הווה אמינא | הערמה | פיקוח נפש דוחה שבת | לא מעייל איניש נפשיה לספיקא | אין אדם מוציא דבריו לבטלה | רגליים לדבר | מקצת היום ככולו | מה שקנה עבד קנה רבו | הפורע חובו של חבירו שלא מדעתו

קניינים[edit]

קניין | קניין אותיות | קניין הגבהה | קניין הילוך | קניין משיכה | קניין מסירה | קניין פירות כקניין הגוף | קניין שטר | קנין הגבהה | קניין רכוב | מעמד שלשתן | מעשה קניין | קניין הבטה | סילוק | מחילה (משפט עברי) | קניין חזקה*

ספרי ראשונים ואחרונים[edit]

חידושי הרשב"א על מסכת מנחות | חידושי רבי שמואל | חידושי רבי שמעון יהודה הכהן | חדושי מרן רי"ז הלוי | פרקי דרבי יוסי | תולדות תנאים ואמוראים

ערכי חזקה[edit]

חזקה* | כל הטומאות כשעת מציאתן | חזקת הגוף | חזקת כשרות | חזקה כל מה שתחת יד אדם הרי הוא שלו | חזקת הגוף | חזקת ממון | חזקת קרקעות | חזקת הדין | ריעותא | חזקה שאין עמה טענה

קטגוריות[edit]

קטגוריה:חידוש | קטגוריה:כללי חזקות | קטגוריה:משפט עברי: גניבות וגזילות | קטגוריה:קנייני קידושין | קטגוריה:גילאים בהלכה | קטגוריה:מוקצה | קטגוריה:דרגות הטומאה | קטגוריה:דרכי היטמאות | קטגוריה:הדברים המטמאים | קטגוריה: הדברים הנטמאים ומטמאים | קטגוריה:משפחות תנאים ואמוראים | קטגוריה:משפחת רבי חנינא בן תרדיון | קטגוריה:משפחת רב יהודה | קטגוריה:משפחת רב חסדא | קטגוריה:אמוראים ממשפחת עלי הכהן | קטגוריה:משפחת רבי חלפתא | קטגוריה:משפחת רב יוסף בר חמא | קטגוריה:משפחת רב ירמיה בר אבא | קטגוריה:משפחת רבי אלעאי | קטגוריה:משפחת רבי חייא | קטגוריה:קרבן חטאת | קטגוריה:קרבן מנחה | קרבן עולה | קרבן שלמים | קטגוריה:קרבנות: חגים | קטגוריה:טהרה | קטגוריה:משפחת איגר | קטגוריה:ביטול רשות | קטגוריה:הלכות מלאכת הוצאה | קטגוריה:כללים ועקרונות בהלכות שבת | קטגוריה:בגדי שבת ויום טוב | קטגוריה:ביטול ברוב | קטגוריה:ריבית

ערכים של עזר שהעברתי מארגזי חול למרחב הערכים: קניין שטר | שליח עושה שליח | מבטל כיסו של חבירו | רבי חלקיה | רב אידי בר אבין | רב הונא בר חייא

דפים נוספים שיצרתי או הרחבתי[edit]

אלטער בוחר* | בית הכנסת שומרי שבת | גבריאל ציננער | חסיד | חסידות דעעש | יעקב חנוך סנקביץ' | ישיבת גייטסהד | מלכה רוקח | משה ברנדסדורפר | נפתלי פרנקל | פקק | שקית | חסידות סקולען | קוואטער | שלמה איגר | שמעון דייטש | מקל | שקיות קניות מפלסטיק | ויקיפדיה:אמינות/הנריק בטוטה*

ערכים מומלצים[edit]

ערכים מומלצים שהיה לי חלק בהפכתם למומלצות: טומאה וטהרה - יזמתי את קיצור ותמצות הערך, השתתפתי בעבודה על הקיצור, והצעתי למומלצות. חזקה - כתבתי יחד עם אריאל. ספק - רוב הטקסט שלי. הגימור של ישורון. רב חסדא ורב יהודה - - יזמתי והשתתפתי בעריכת הערכים לערך מומלץ.

ערכים טובים הקרובים למומלצות: רבי יוחנן, רב פפא, רב הונא, רבא

סטטיקת צפיות, ר"ח מרחשוון תשע"ג: 5,862,800