שן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אחת מ"אבות נזיקין": נזקים שהבהמה נהנית מהם.


בהמה שאכלה מאכלים הראויים לה ונהנתה מהם, בעליה חייב לשלם נזק שלם. גם במקרה שהבהמה לא כילתה באכילתה את המאכלים, אלא רק גרמה להם הפסד על ידי האכילה, בעליה חייב לשלם נזק שלם.


אם הבהמה אכלה מאכלים שאינם ראויים לה, כגון בגדים או כלים, בעליה חייב לשלם רק חצי נזק, כדין קרן.


נזקים אחרים שהבהמה נהנית מהם, נחשבים כתולדותיה של "שן", ודינם כדין "שן". לדוגמא: בהמה שנתחככה בכותל להנאתה והכותל נפל, או בהמה שהתגלגלה להנאתה על פירות או על כלים וטינפה אותם, או בהמה שדרסה על נוד מלא שמן ונהנתה מן הסיכה - הרי אלו תולדות של "שן" ודינם כדין "שן".


על "שן" ותולדותיה הבעלים חייבים רק כאשר הן הזיקו ברשות הניזק, אך אם הן הזיקו ברשות הרבים, הבעלים פטורים מתשלומי הנזק.


בהמה שאכלה ברשות הרבים, למרות שהבעלים פטורים מלשלם את נזקיה, מכל מקום חייבים הם לשלם את מה שנהנית. רואים את מה שהבהמה אכלה כאילו הוא תבן - ולדעה אחרת: לפי דמי שעורים בזול - והבעלים משלמים לפי השיווי של הכמות שאכלה.


אם הבהמה אכלה מאכלים שהם רעים לה, כגון שאכלה חיטים, הואיל והיא לא נהנית, הבעלים פטורים מתשלומי הנזק.