ייעץ לרמות מה דינו?

אדם יעץ לחבירו וולונטרית דרך קלוקלת להערים ולדווח שלא כדין ולקבל כספים והנחה מהרשויות שלא כדין, החבר אכן נהג על פי עצתו...האם מחוייב להשיב את הממון שנגזל בהתאם לעיצתו?

חופשי

לקראתימי הדין, בימים שהכל מפשפשים במעשיהם ומדקדקים בהנהגותיהם, התקבלה שאלה מאדםשייעץ והדריך חבר לגזול ממון - בהקשר להליך תשובתו.

 

בגליוןזה נדון בחבר שייעץ לידיד באופן וולונטרי לדווח במרמה ולקבל הנחה וכספים שלא כדיןולא כ'דרגה' וכפרמטרים שבו מצוי. לאחר זמן הרהר החבר הרהורי תשובה, וביקש לדעת אםמוטל עליו חיוב ממוני מחמת אותה עיצה שהסיבה נזק ממוני.

 

בתחילתהדברים נביא את מקורות האיסור לייעץ עיצה שאינה הוגנת, כולל זו שיש בה כדי להדיחולהביא לידי איסור ועבירה, ונראה שיש בכך גם ארור ונידוי. וכי על מייעץ רעה זולשוב בתשובה ולקבל על עצמו לבל יעשה כן בעתיד.

 

באשרלחיוב המייעץ בפיצוי ממוני הכרוך בכך, נדון בגדרי מידת מחוייבותו של המשלח חבירולבצע איסור ועבירה, ונחלק בין משלח ששילם ושכר את שירות השליח לבין זה המבקשמהשליח בלבד לעשות שליחותו. כן יהא נכון להקיש וללמוד לדיננו, ולפטור את המייעץשפעל ללא זיקה המחייבת את השליח.

 

נבחןגם את מידת חיוב המייעץ במקרים שלא הוגדר מראש, כי פועל האדם על סמך דבריו, ומידתהצורך להזהיר את המייעץ כי פועל על סמך חוות דעתו.

 

לסיום,נציין לעצמנו את דברי הגר"א שהביא הגר"ח וולוז'ין בנפש החיים מהדו'ב"ב תשמט עמ' תלד: 'הגר"א אמר שעיקר העמל של אדם צריך להיות על עבירותשבין אדם לחבירו בכל הדקדוקים'.

 

לקראת פסק הדין לחצו כאן

פסקהדין מתפרסם בסיוע מכון פסקים.

בברכתהתורה,

                          


חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il