בית המדרש

  • אישות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יוסף בן גרסיה

גרושה שנישאה שנית ורוצה לחזור לבעלה הראשון

undefined

הרב ניר אביב

תמוז תשע"א
3 דק' קריאה
אחותי התגרשה מבעלה לפני 14 שנים והתחתנה עם גבר אחר בערך לפני 10 שנים. עכשיו הם רוצים לחזור אחד לשני, כמובן לאחר גירושין. מה ההלכה בקשר לנישואים שלהם. הם מאוד סובלים מהחיים הנוכחיים. האם הם יכולים להתחתן ותהיה מנוחה לנפשם?

תשובה:
כתוב בתורה בספר דברים פרק כ"ד פסוקים א'-ד' כך:
"כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו: ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר: ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאשה: לא יוכל בעלה הראשון אשר ש לחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה הוא לפני ה' ולא תחטיא את הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך נחלה".
לכן, כל עוד לא נישאה לבעל שני, ישנה מצוה להחזירה לבעלה הראשון, אך משנישאה לאחר והתגרשה ממנו אינה יכולה לחזור להינשא לבעלה הראשון, וזהו איסור לאו.
הדברים הובאו להלכה בשולחן ערוך (אבן העזר י', א'):
"המגרש את אשתו, ואחר כך זינתה, מותרת לחזור לבעלה. אבל אם נתקדשה לאחר וגירשה, או מת, אסורה לחזור לראשון".
בשולי התשובה:
לכאורה היה ניתן לפתור את הבעיה באחד מב' דרכים:
א. הפקעת הקידושין הראשונים או השניים.
ב. פסילת אחד מעדי הקידושין.
אך למעשה דרכים אלה אינן מהוות פיתרון:
א. בעניין הפקעת הקידושין העלה בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ה סי' כ"ב) שאנו לא משתמשים בזה משתי סיבות עיקריות, המוזכרות בגדולי הראשונים והאחרונים:
1. "יש לחוש שמא בעינן בי דינא דאלימא לאפקועי כבי דינא דר' אמי ורב אסי".
2. "יש להוסיף בזה עוד, שאפילו אלו הנוטין לומר שגם בידינו יש לדון דין אפקעינהו, המדובר הוא דווקא שנדון דין אפקעינהו שכבר הוזכר בש"ס, אבל לא שנבוא אנו לחדש אופנים חדשים של אפקעינהו בדימוי מילתא למילתא" 1 .
ומסיים שם וכותב "הדבר מבואר בהרבה פוסקים וכן כתב הפרי חדש ה' גיטין סי' קכ"ה ד"ה וראיתי והחכם צבי סי' קכ"ד ועוד הרבה פוסקים, ואין לנו לדון בדורות שלפנינו דין אפקעינהו עיין שם".
ב. פסילת אחד מעדי הקידושין נעשית רק לצורך גדול במקום חשש קילקול, כגון חשש עיגון או ממזרות, אך לא כדי להתיר איסור לכתחילה, כגון גרושה שנישאת לאחר ורוצה לחזור לבעלה הראשון.
ויש לדעת שמי שאינו שומר תורה ומצוות הגם שהוא תינוק שנשבה, הוא עד פסול לקידושין. כך כתב הרב משה פיינשטיין (אגרות משה אבה"ע ח"ד סי' נ"ט):
"ומה שכתב כבוד תורתו שידיד החתן בנישואין ראשונים אפשר לא נפסל משום שהוא כתינוק שנשבה, הנה בתשובתי שם כתבתי בפשיטות שפסולין לעדות דאף דלא גרעי מעכו"ם אבל גם לא עדיפי מעכו"ם לענין עדות. ורק שלעניין שמעלין מסתבר שעדיפי מעכו"ם שראוי להחזירן לתשובה ולמשכן בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה מה שליכא זה בעכו"ם, אבל לענין עדות כל זמן שלא חזרו בתשובה והם בטעותם לא עדיפי מעכו"ם, מאחר דחזינן דכפירה מחשיבה ליצא מכלל ישראל משום שאינו מחזיק בדת ישראל, לכן כל זמן שטועה אינו בכלל ישראל עיי"ש. וגם בלא זה כיון שעל כל פנים אינם מאמינים בתורה ובשכר ועונש שאם כן ליכא כלל דבר האסור ויענשו כשיעשה דבר רע שאם כן ליכא שום איסור מלהעיד שקר ולא יהיה על זה שום עונש לא שייך להכשירו, וכן ברור שמי שאינו יודע שאיכא איסור להעיד שקר ואף אם יודע שאסור אבל אינו יודע שייענש על עבירת עדות שקר הוא פסול לעדות".^ 1.ועל דבריו ניתן להוסיף, שישנה דעה בראשונים (הראב"ן גיטין ל"ב ע"א) לפיה מה שאומרת הגמרא דין אפקעינהו הוא אינו אליבא דהלכתא, משום שזה נאמר בגמרא (גיטין ל"ג ע"א) כדי ליישב דעת רשב"ג, ולהלכה נפסק כדעת רבי החולק עליו. לדעה זו נקודת המח' בין רבי לרשב"ג היא האם אמרינן דין אפקעינהו או שאין דבר כזה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il