פני יהושע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

פני יהושע הוא פירוש על חלק ממסכתות הש"ס מאת רבי יעקב יהושע פלק. הספר זכה לתפוצה רחבה בקרב לומדי התורה. הפירוש עוסק בהעמקה בפשטי הסוגיות, תוך התמדקות בתירוץ קושיות התוספות על רש"י. כמו כן, מובאים בו גם פירושי אגדות. הפירוש כולל את מסכתות ברכות, שבת, עירובין, פסחים, ראש השנה, יומא, סוכה, ביצה, מגילה, כתובות, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, גיטין, סנהדרין, קידושין, מכות, שבועות, עבודה זרה וחולין. במהדורות החדשות נוספו חידושים בודדים על מסכת יבמות. מקור שם הספר בגמרא[1] "זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה".

מחידושיו[edit]

  • " לאו מלתא פסיקא היא ואגדות חלוקות הן" (לגבי המחלוקת בין הגמרא (בבלי כתובות קיא א) האומרת כי כל מי שלא דר בארץ ישראל דומה כמי שאין לו אלוה" לבין הגמרא (שם) בה מביא רב יהודה את האיסור של שלוש השבועות).
  • הצורך בדרשת הפסוק "אשר יאמר כי הוא זה" בלימוד דין הודאת בעל דין הוא רק כדי שלא יחזור בו ויטען "משטה הייתי בך", אך כשעומד בהודאתו זו סברא [2].

היחס לספר[edit]

הספר תפס מקום מרכזי בעולם לימוד התלמוד, עד שרבי יעקב יוקב עטלינגר כתב בהקדמה לפירושו "ערוך לנר", כי האריך בפירוש מסכת יבמות משום שבעל הפני יהושע לא הספיק לפרשה.

רבי מנחם מנדל מקוצק אמר: "הפליא גדולת הפני יהושע שקודם שהתחיל לחבר ספרו סיים את הש"ס ל"ו פעמים" והוסיף בשם המגיד מקוז'ניץ כי "רוח הקודש הופיעה בבית מדרשו"[3].

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

  1. ב"ב עה.
  2. פני יהושע על קידושין סה: על רש"י ד"ה הודאת
  3. עמוד האמת עמ' רמט