שיחה:איסלם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הוספה[edit]

אפשר להוסיף ע"פ הדברים דלהלן:

"וראיתי להראש"ל נר"ו בשו"ת יביע אומר ח"ז (חיו"ד סימן יב אות ב והלאה) שהאריך בזה, והעלה שהישמעאלים אינם עובדי ע"ז. וחלק ע"ד מהר"י הלברשטאם ז"ל בקו' ישראל סבא (כרך ד גליון מח) שהחמיר בזה [וע"ע בספרו שו"ת דברי יציב (חאו"ח ח"א סימן צ). עש"ב]. והביא גם סיוע לדבריו ממש"כ בשו"ת עין יצחק (חאו"ח סימן יא) [ודלא כמו שכתב הרב יביע אומר נר"ו גופיה (בח"ז חאו"ח סימן יא סוף אות ב) לפקפק ע"ד הרב עין יצחק ז"ל. ודבריו סתראי נינהו]. וכן פסק בשו"ת עשה לך רב ח"א (סימן נט). וע"ע לאאמו"ר נר"ו בס' אוצר פסקי עבודה זרה (סימן כז וסימן לח ובתשובות שבסוה"ס סימן ט וסימן לז). וראיתי בס' עלינו לשבח (בראשית עמ' תמח) שכתב בשם מהרי"ש אלישיב נר"ו (מח"ס קובץ תשובות ועוד) וז"ל: שלפי הדברים האיומים ששומעים באחרונה, ובפרט כאשר המתאבדים משלבים באימוניהם קטעי קוראן, הרי שכלל לא בטוח שהדברים הללו אינם בגדר ע"ז. ע"ש. ודבריו צ"ע, מהיכא תיתי למימר שבגלל קיצוניותם נחשיבם כעובדי ע"ז כל זמן שמאמינים ביחוד ה' ללא דופי. והסכים עמדי אאמו"ר נר"ו.
והנה הרב יביע אומר נר"ו (שם) ואאמו"ר נר"ו (בס' אוצר פסקי ע"ז סימן כז) כ' להקל ליכנס למסגדם. ע"ש. ולכאורה צ"ע דלכאורה למרות שאינם עובדי ע"ז, יש להחשיבם למינים, שאינם מאמינים בתורה, ואומרים שאיננו מחויבים בקיום המצוות. ומאי שנא ממה שהחמירו האחרונים שלא ליכנס לבית הכנסת של הרפורמים (עי' בשו"ת ציץ אליעזר ח"ה בפתיחה פ"ב). והשיבני אאמו"ר נר"ו דשאני מינות של הרפורמים דמשכי, שכן אלפי רבבות ישראל נמשכו אחריהם, משא"כ לגבי האיסלאם, שמעטים הם מבני ישראל הנמשכים אחריהם."

אשמח אם תוכלו למזג בין הנ"ל לערך.212.76.122.218(שכח/ה לחתום) שיחה

תיקון[edit]

הציטוט של דברי הרמב"ם על היחס לאיסלם ושהיא לא עבודה זרה היא ממקור מוטעה. המקור הנכון הוא תשובה תמח ולא תשובת שסט כמו שנכתב. תיקנתי ואשמח שתוסיפו גם קישור.31.44.131.6(שכח/ה לחתום) שיחה

בקשת הסבר לעריכה[edit]

אבקש מחכם 'טישיו' המוערך לבאר את תיקוניו לעריכת האלמוני שביקש לסגנן את הערך בסגנון יותר אנציקלופדי. (ואף שהשמיט כמה דברים שיש לשלבם בגוף הערך, ואולי אף בפתיח, אך בנוסח מוצלח יותר לענ"ד). בברכה! למאי נ"מ? 14:23, 10 באוקטובר 2012 (IST)

היתה טעות טכנית, החזרתי. טישיו * שיחה 14:51, 10 באוקטובר 2012 (IST)