בית המדרש

x
 • וידאו
סינון על פי אורך שיעור
38 שיעורים
  undefined
  1:15
  פסחים

  האם טובת הנאה נחשבת ממון

  "הואיל ואי בעי מיתשיל עליה ממוניה הוא" - משולב משני שיעורים שנאמרו בביהמ"ד שערי תבונה (רמות) והיכל זרח (ברכפלד).

  הרב שאול אלתר | ניסן תשפ"ב
  undefined
  46 דק'
  פסחים

  קידוש בשבת

  שיעור כללי על מסכת פסחים

  הבנת גדר זמן מצוות קידוש במשך היום. האם זו השלמה או שזמן המצווה הוא גם סיום, ובהבנת הגדר של מהות הקידוש. האם הקידוש זה כדי שבטא את המציאות של קדושת השבת או שזה גם אחריות של בני ישראל בזה שהם יוצרים כך קדושה חדשה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' אדר תשע"ו
  undefined
  42 דק'
  פסחים

  מצוות השבתת חמץ

  תירוץ ר' חיים לקושיא על הרמב"ם לגבי מלקות על "בל יראה", ע"פ חקירה בגדר השבתת חמץ. יישוב קושיות נוספות ע"פ יסוד זה. דיוק בדברי רש"י בעניין ביעור חמץ בשבת.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | כ"ב אדר ב' תשע"ט
  undefined
  41 דק'
  פסחים

  ביטול ברוב

  הלל וחכמים נחלקו האם מותר לאכול פסח מצה ומרור ביחד. להלל מצוות לא מבטלות זו את זו, ולחכמים כן. לפי הר"ן בנדרים שאומר שביטול שייך רק בדברים מנוגדים, הם נחלקו איזו רמת ניגוד צריך בשביל שיהיה ביטול. שיטת רש"י בביטול של מין במינו. הסבר הר"ן באיסור לחם שנאפה עם בשר כשר.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י"ט אדר תשע"ז
  undefined
  48 דק'
  פסחים

  איזה חרש לא יכול להוציא ידי חובה?

  עיון במחלוקת רעק"א וחתם סופר האם אדם שפטור ממצווה מסויימת, יוכל להוציא את הרבים ידי חובתם. שיטת הרמב"ם במלקות לאדם שאופה חמץ בפסח-החובה היא על התוצאה.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י"ד אדר תשע"ז
  undefined
  1:43
  פסחים

  גדר בל יראה ובל ימצא

  ביאור שיטת רש"י לגבי ביטול חמץ על פי היסוד שברוב האיסורים מעשה האיסור תלוי בכוונת האדם, ומתעסק פטור. אבל במאכלות אסורות מעשה האיסור תלוי בעשיה ולא בכוונה משום שנהנה (מתעסק בחלבים ועריות - חייב). אמנם באיסור בל יראה האיסור הוא בכוונת האדם ולכן כאשר האדם לא מחשיב את החמץ, אין כאן איסור.

  הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | א' ניסן התשע"ג
  undefined
  1:10
  פסחים

  מילה, פסח ביעור חמץ וצדקה

  ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו - אם יכול לחזור, לבער, ולחזור למצווה - יחזור. מדוע אין פה דין של עוסק במצוה פטור מן המצוה? דיון בגדר העוסק במצווה פטור מן המצווה

  הרב אריה קורן | כו אדר התשע"ג
  undefined
  1:09
  פסחים

  תוספת שבת ויו"ט, דיון ב"הבערה לחלק יצאת"

  חלק ראשון: חקירה ב"הבערה לחלק יצאת" (פסחים ו.) - האם על כל מלאכה ומלאכה בשבת יש לאו, או שמא באיסור מלאכה בשבת יש לאו אחד ושלושים ותשע דרכים לעבור עליו. חלק שני:על מה חלה תוספת שבת ויו"ט, האם רק לאיסורים או גם לכל הדינים.

  הרה"ג משה דימנטמן | כד' אדר התשע"ג
  undefined
  50 דק'
  פסחים

  שמחת יום טוב

  הסבר דברי הרמב"ם בענין חיוב אכילת בשר ביום טוב. כל אחד מצווה להגיע לשמחה לפי דרכו.

  הרב חיים ירוחם סמוטריץ | כ"ג אדר התשע"ג
  undefined
  43 דק'
  פסחים

  מצוות ביעור חמץ

  מסכת פסחים

  מחלולקת ר' יהודה וחכמים במצוות תשביתו. חקירה במצוות ביעור חמץ - המצווה היא תוצאה שלא יהיה חמץ או מצווה מעשית לביעור חמץ.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י"ט אדר תשע"ג
  undefined
  43 דק'
  פסחים

  כורך

  מסכת פסחים

  ביאור מחלוקת הלל וחכמים בעניין כריכת מצה ומרור.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ה' אדר תשע"ג
  undefined
  47 דק'
  פסחים

  מצוות ד' כוסות

  מסכת פסחים

  חובת ד' כוסות על המשתתפים בסדר. חקירה במצוות ד' כוסות ובענייני שליחות.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | כ"ח שבט תשע"ג
  undefined
  58 דק'
  פסחים

  קריאת הלל בהקרבת קרבן פסח

  בירור שיטות רש"י, תוס' ורמב"ם בהלל הנקרא בשעת הקרבת קרבן פסח - האם כל ישראל קוראים או רק הלויים וחיוב הלל.

  הרב חיים כץ | כ"ו שבט תשע"ג
  undefined
  48 דק'
  פסחים

  אכילת קרבן פסח על השובע

  שיעור כללי על מסכת פסחים - תמיד נשחט (פסחים סג.)

  היחס בין פסח לשאר קדשים במצוותן להאכל על השובע. על מנת להבין את הדין ברמב"ם שאם יש חגיגה ופסח, שיאכל את הפסח בסוף כדי שהוא יאכל על השובע.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח שבט התשע"ג
  undefined
  44 דק'
  פסחים

  הגעלת כלים

  מסכת פסחים

  דרכי פעולת הגעלת כלים וענייני ביטול ברוב

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | כ"א שבט תשע"ג
  undefined
  47 דק'
  פסחים

  משמרת תרומתי

  מסכת פסחים

  הדין שאסור לפסול תרומה - השלכה לגבי פירות שביעית . סחיטת פירות - זיעא בעלמא? ודין יין בענבים.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ז' שבט תשע"ג
  undefined
  51 דק'
  פסחים

  השוחט את הפסח על החמץ

  שיעור כללי על מסכת פסחים - תמיד נשחט (פסחים סג.)

  יש לחקור מיהו העובר על האיסור של "לא תשחט על חמץ וכו", השוחט או מי שיש לו או כל החבורה. מח' רש"י תוס' ורמב"ם. האם האיסור תלוי בשחיטה או בהמצאות החמץ בעת השחיטה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ו טבת התשע"ג
  undefined
  51 דק'
  פסחים

  "האוכל חמץ של הקדש בפסח"

  מסכת פסחים (כ.)

  שני אופנים לביאור דברי רש"י

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | כ"א טבת תשע"ג
  undefined
  1:01
  פסחים

  שחיטת הפסח אחר התמיד

  שני דינים בהקדמת תמיד בפסח ראשון והקדמת תמיד בפסח שני מדין תדירות. הסבר שאר האחרונים בעניין הגמ' בזבחים וההבנה על פי החילוק בנסיבות ההקדמה של התמיד בפסח ראשון.

  הרב חיים כץ | י"א טבת תשע"ג
  undefined
  47 דק'
  פסחים

  עשה דהשלמה

  גמרא פסחים דף נט.

  הסיבה שאם אין תמיד מותר להקריב קרבנות אחרים למרות איסור עשה דהשלמה, קשורה להגדרת המצווה לתת לתמיד את זכות הקרבן הראשון, שלא קיימת כשאין תמיד, ולכן אינו במניין המצוות.

  הרב חיים ירוחם סמוטריץ | י"ט טבת תשע"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il