ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

גמרא-כללי

גודל טקסט

גמרא-כללי
גמרא-כללי באתר ישיבה

ויקישיבה - גמרא-כללי

x
 • עומקה של פרשת המילה - חלק א'
  מההקשה לפסוק ניתן לראות שהברית מתוארת כקשר מתמיד בין האדם לבורא, אך כיון שאין האדם הפרטי יכול לשאת בקשר הגדול הזה לבד, בא הקב"ה ומתאם אותו לאדם - אברהם אבינו.
 • הגדרת קרן – כוונה להזיק או משונה
  סקירת הגמרות מהן עולה לכאורה סתירה אם הגדרת קרן היא "משונה" או "כוונתו להזיק". הרמב"ם והתוס' נחלקו אם נחש שהכיש ברשות הרבים חייב, ולכאורה נחלקו מהי הגדרת קרן. יישובו של אבי העזרי את הסוגיות הסותרות. תליית ההגדרה במחלוקת אם חצי נזק הוא קנס או ממון.
 • חצי נזק – קנס או ממון
  מהו שורש מחלוקת האמוראים אם חצי נזק הינו קנס או ממון – מחלוקת במציאות אם שוורים בני שימור או מחלוקת בהגדרתם ההלכתית או שמא ברמת האחריות המוטלת על האדם. הבנת שיטת הרא"ש שלכאורה תולה במחלוקתם את השאלה אם הנזק בכלבא דאכל אמרי נחשב קרן או שן.
 • פחת נבילה וטורח נבילה
  למה בפחת נבילה לא מחייבים את המזיק מטעם "קרנא דתורך קבירא ביה"? תירוץ התוס' והראב"ד. האם פוטרים את המזיק במקרה שהניזק יכול היה למנוע את הנזק. חקירת האפיקי ים אם המזיק חייב רק את ההפרש בין בהמה לנבילה או שחייב הכל והנבילה נחשבת לפירעון. קודם שנודע לניזק – האם הפחת למזיק משום שהנבילה שלו או משום שהפחת נגרם מחמתו?
 • מצווה זו פקודה או הוראה?
  חז"ל מבינים שכאשר הקב"ה נתן את המצוות, אין הכוונה להוראות ביצוע בלבד? הכוונה היא לתת לעם ישראל רעיון לביצוע, ועם ישראל לדורותיו יפתח אותו בכל דור דור לכדי הוראות מעשיות. כל דור נותן את הבנתו שלו לרעיון האלוקי.
 • מדוע אישה פטורה מלמול את בנה?
  המקור ללימוד חז"ל שאין האישה מחויובת למול את בנה מהפסוק "כאשר צווה אותו אלוקים" - אותו ולא אותה, נראה מאוד לא מובן. אולם כאשר קוראים את הפרשה עצמה לעומק , כמו שקראו רבותינו אפשר להבחין כיצד ה' יתברך בעצמו רומז למה שחכמים פסקו, וכן בכל התורה כולה.
 • יסוד החיוב בממון המזיק
  חקירת האחרונים אם החיוב מטעם פשיעה בשמירה או מטעם בעלות ואחריות. מדוע המפקיר שורו לאחר שבח פטור? מחלוקת ר' שמעון שקופ והגרש"ז אוירבך. כשלא ידוע אם המזיק פשע – על מי חובת הראיה?
 • מקור האיסור להזיק
  האם יש איסור להזיק או שהתורה רק חייבה לשלם על הנזק? באיזה איסור עובר המזיק? הראשונים והאחרונים חיפשו מקורות שונים לכך.
 • חיוב האב למול את בנו
  מדוע החיוב על האב למול את הבן אינו מופיע בפרשת המילה? המקור לכך שהאב מל את בנו אינו מופיע כציווי בפרשת הצווי על המילה, אלא כנתון עובדתי בעת שאברהם מל את בנו. מכאן למדנו שיש מצוות שנלמדות במפורש , ויש מצוות שנלמדות מתוך מסקנות של הנביא עצמו משמיעת ציווי ה'.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;