תורה מן השמים

מתוך ויקישיבה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

משה רבינו לימד את כל עם ישראל שיש חמישים סוגים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הסוג הראשון של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האמהות הסוג השני של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הבנות הסוג השלישי של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הבנות של הבנות הסוג הרביעי של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הבנות של הבנים הסוג החמישי של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות מצד האבות הסוג השישי של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות מצד האמהות הסוג השביעי של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות גם מצד האמהות וגם מצד האבות הסוג השמיני של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות של האבות מצד האבות הסוג התשיעי של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות של האבות מצד האמהות הסוג העשירי של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות של האבות גם מצד האמהות וגם מצד האבות הסוג האחד עשרה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות של האמהות מצד האמהות הסוג השתיים עשרה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות של האמהות מצד האבות הסוג השלוש עשרה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות של האמהות גם מצד האבות וגם מצד האמהות הסוג הארבע עשרה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים של האבות הסוג החמש עשרה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים של הבנים הסוג השש עשרה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים של האחים של האבות מצד האבות הסוג השבע עשרה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים של האחים של האבות גם מצד האבות וגם מצד האמהות הסוג השמונה עשרה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים של האחים מצד האמהות הסוג התשע עשרה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים של האחים מצד האבות הסוג העשרים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים של האחים גם מצד האבות וגם מצד האמהות הסוג העשרים ואחד של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האמהות של הנשים שלנו הסוג העשרים ושתיים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האמהות של האמהות של הנשים שלנו הסוג העשרים ושלוש של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האמהות של האבות של הנשים שלנו הסוג העשרים וארבע של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הבנות של הנשים שלנו הסוג העשרים וחמש של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הבנות של הבנות של הנשים שלנו הסוג העשרים ושש של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הבנות של הבנים של הנשים שלנו הסוג העשרים ושבע של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות של הנשים שלנו מצד האבות הסוג העשרים ושמונה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות של הנשים שלנו מצד האמהות הסוג העשרים ותשע של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם האחיות של הנשים שלנו גם מצד האבות וגם מצד האמהות הסוג השלושים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים שהם מאורסות הסוג השלושים ואחד של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים שהם נשואות הסוג השלושים ושתיים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים שטמאות בטומאת נידה הסוג השלושים ושלוש של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים שטמאות בטומאת זיבה הסוג השלושים וארבע של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים שטמאות בטומאת יולדת הסוג השלושים וחמש של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים שהם ממזרות מצד האבא הסוג השלושים ושש של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים שהם ממזרות מצד האמא הסוג השלושים ושבע של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים שהם ממזרות גם מצד האבא וגם מצד האמא הסוג השלושים ושמונה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים שהם ממזרות שהם תוצאה של גילוי עריות הסוג השלושים ותשע של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים שאסורות על הבעלים הקודמים שלהם הסוג הארבעים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים שנאמר עליהם בתורה לא תהיה קדשה מבנות ישראל הסוג הארבעים ואחד של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם השפחות שנאמר עליהם בתורה ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע והיא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חופשה לא ניתן לה ביקורת תהיה לא יומתו כי לא חופשה הסוג הארבעים ושתיים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם הנשים שנאמר עליהם בתורה בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל יהוה הסוג הארבעים ושלוש של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים ששייכות לאומה החיתית הסוג הארבעים וארבע של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים ששייכות לאומה הגירגשית הסוג הארבעים וחמש של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים ששייכות לאומה האמורית הסוג הארבעים ושש של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים ששייכות לאומה הכנענית הסוג הארבעים ושבע של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים ששייכות לאומה הפריזית הסוג הארבעים ושמונה של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים ששייכות לאומה החיווית הסוג הארבעים ותשע של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים ששייכות לאומה היבוסית הסוג החמישים והאחרון של נשים שהתורה אסרה להיות איתם הם נשים ששייכות לשאר האומות ואז משה רבינו לימד את כל עם ישראל שיש חמישים סוגים של עבודות זרות הסוג הראשון של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 00:00 עד השעה 00:30 הסוג השני של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 00:30 עד השעה 01:00 הסוג השלישי של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 01:00 עד השעה 01:30 הסוג הרביעי של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 01:30 עד השעה 02:00 הסוג החמישי של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 02:00 עד השעה 02:30 הסוג השישי של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 02:30 עד השעה 03:00 הסוג השביעי של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 03:00 עד השעה 03:30 הסוג השמיני של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 03:30 עד השעה 04:00 הסוג התשיעי של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 04:00 עד השעה 04:30 הסוג העשירי של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 04:30 עד השעה 05:00 הסוג האחד עשרה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 05:00 עד השעה 05:30 הסוג השתיים עשרה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 05:30 עד השעה 06:00 הסוג השלוש עשרה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 06:00 עד השעה 06:30 הסוג הארבע עשרה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 06:30 עד השעה 07:00 הסוג החמש עשרה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 07:00 עד השעה 07:30 הסוג השש עשרה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 07:30 עד השעה 08:00 הסוג השבע עשרה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 08:00 עד השעה 08:30 הסוג השמונה עשרה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 08:30 עד השעה 09:00 הסוג התשע עשרה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 09:00 עד השעה 09:30 הסוג העשרים של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 09:30 עד השעה 10:00 הסוג העשרים ואחד של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 10:00 עד השעה 10:30 הסוג העשרים ושתיים של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 10:30 עד השעה 11:00 הסוג העשרים ושלוש של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 11:00 עד השעה 11:30 הסוג העשרים וארבע של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 11:30 עד השעה 12:00 הסוג העשרים וחמש של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 12:00 עד השעה 12:30 הסוג העשרים ושש של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 12:30 עד השעה 13:00 הסוג העשרים ושבע של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 13:00 עד השעה 13:30 הסוג העשרים ושמונה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 13:30 עד השעה 14:00 הסוג העשרים ותשע של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 14:00 עד השעה 14:30 הסוג השלושים של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 14:30 עד השעה 15:00 הסוג השלושים ואחד של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 15:00 עד השעה 15:30 הסוג השלושים ושתיים של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 15:30 עד השעה 16:00 הסוג השלושים ושלוש של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 16:00 עד השעה 16:30 הסוג השלושים וארבע של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 16:30 עד השעה 17:00 הסוג השלושים וחמש של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 17:00 עד השעה 17:30 הסוג השלושים ושש של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 17:30 עד השעה 18:00 הסוג השלושים ושבע של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 18:00 עד השעה 18:30 הסוג השלושים ושמונה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 18:30 עד השעה 19:00 הסוג השלושים ותשע של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 19:00 עד השעה 19:30 הסוג הארבעים של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 19:30 עד השעה 20:00 הסוג הארבעים ואחד של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 20:00 עד השעה 20:30 הסוג הארבעים ושתיים של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 20:30 עד השעה 21:00 הסוג הארבעים ושלוש של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 21:00 עד השעה 21:30 הסוג הארבעים וארבע של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 21:30 עד השעה 22:00 הסוג הארבעים וחמש של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 22:00 עד השעה 22:30 הסוג הארבעים ושש של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 22:30 עד השעה 23:00 הסוג הארבעים ושבע של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 23:00 עד השעה 23:30 הסוג הארבעים ושמונה של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם מהשעה 23:30 עד השעה 00:00 הסוג הארבעים ותשע של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם 24 שעות ביממה הסוג החמישים והאחרון של עבודות זרות הם עבודות זרות שעובדים אותם רק בשעות מסויימות ואז זמן מה אחרי שמשה רבינו נפטר עם ישראל אמרו לעצמם שמשה רבינו לימד אותם שיש חמישים סוגים של עבודות זרות ויש חמישים סוגים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם אם אנחנו נעבוד עבודה זרה את אותם חמישים סוגים של עבודות זרות ונקיים יחסי אישות עם אותם חמישים סוגים של נשים שהתורה אסרה להיות איתם אז אנחנו נתקן את אותם חמישים שנים שנאמר עליהם בתורה וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזיריה כי יובל היא קודש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו ואז בתקופת בית המקדש השני אנשי כנסת הגדולה לקחו את עשרים וחמישה ספרי התנ"ך שהם ספר בראשית ספר שמות ספר ויקרא ספר במדבר ספר דברים ספר יהושוע ספר שופטים ספר שמואל ספר מלכים ספר ישעיהו ספר ירמיהו ספר יחזקאל ספר תרי עשר ספר איוב ספר משלי ספר תהילים ספר רות ספר שיר השירים ספר קוהלת ספר איכה ספר אסתר ספר דניאל ספר עזרא ספר נחמיה וספר דברי הימים ואז אנשי כנסת הגדולה אמרו לעצמם שעם ישראל חטאו בעבודה זרה ובגילוי עריות רק בשביל לתקן את אותם חמישים שנים שנאמר עליהם בתורה וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזיריה כי יובל היא קודש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו וכל כתבי הקודש המצויים בידינו הם רק עשרים וחמישה ספרים ואז אנשי כנסת הגדולה מצאו פתרון הם תיקנו שכל ספר וספר מאותם עשרים וחמישה ספרי התנ"ך יהיה מחולק לשתי ספרים כך שיהיה חמישים ספרים בתנ"ך במקום עשרים וחמש ואז אנשי כנסת הגדולה אמרו לכל עם ישראל שאם הם ילמדו את חמישים ספרי התנ"ך הם יתקנו את אותם חמישים שנים שנאמר עליהם בתורה וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזיריה כי יובל היא קודש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו ובזכות זה עם ישראל הפסיקו לחטוא בעבודה זרה ובגילוי עריות