בית המדרש

x
 • אודיו
סינון על פי אורך שיעור
174 שיעורים
  undefined
  1:05
  יבמות

  "דחויה" או "הותרה" ביבום ובכלל

  שני ציוויים של התורה מתנגשים. מתי אומרים 'הותרה' ומתי 'דחויה'? ומה יהיה הדין ביבום? מרש"י נראה לחלק בין התנגשות מובנית, כמו קרבנות היום בשבת, שזה היתר מוחלט, ובין התנגשות מקרית כמו טומאה שהותרה בציבור, שזו דחיה בעלמא. בפיקוח נפש ניתן להתלבט עד כמה הוא מקרי. אך יבום בפשטות צריך להיות 'הותרה' לחלוטין. איך נבין א"כ את התוס'? ואיך את המשנה של אבא שאול? ומה הקשר בין כוונה ביבום לכוונה בקדשים?

  הרב ראם הכהן | ה' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  1:07
  יבמות

  מתי "דרכיה דרכי נועם" פוטר מיבום?

  עיון לשיעור ב מסכת יבמות

  לפי התוס' דרכי נועם קיים גם כאשר עדין זקוקה לשאר האחים. דעת הרשב"א ושיטת רעק"א.

  הרב חיים כץ | ו' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  1:05
  יבמות

  יבום וחליצה בנידה

  עיון לשיעור ב מסכת יבמות

  לפי תוס' ניתן ליביים נידה כשתיטהר, לפי הרא"ש אפשר גם לחלוץ לה לפי שתיטהר.

  הרב חיים כץ | כ"ט אדר א' תשע"ט
  undefined
  1:01
  יבמות

  אינו מתכוון בכלאיים

  שיעור כללי

  האם מותר ללבוש בגד שעטנז שלא לשם הנאה מהבגד? יש בדין זה מחלוקת וקושיות וסתירות, את כולן ניתן להסביר ביסוד אחד מבריק, אבל הוא אליבא דאביי ואנו פוסקים כרבאץ לכן אנו נדרשים לבאר מהו בעצם דין אינו מתכוון, ומתוך כך מתיישב הכל.

  הרב חיים כץ | כ"ח אדר א תשע"ט
  undefined
  45 דק'
  יבמות

  היתר כלאיים בציצית

  שיעור כללי- יבמות ד:

  מותר לשים פתילי ציצית מצמר על בגד פשתן, כי 'עשה' של ציצית דוחה 'לא תעשה' של שעטנז. ואומר הרמב"ם שמותר ללכת עם בגד כזה רק בשעת חיוב ציצית - ביום ולא בלילה. אך ר"ת סובר שכיוון שהבגד מחוייב בציצית מותר ללכת איתו תמיד, גם כשלא מקיימים מצווה. ונראה ששורש מחלוקתם בהבנת גדר מצוות ציצית, האם היא מצווה על הגברא או על החפצא. מתוך מחלוקת זו יוצאת גם נפק"מ לאדם שנקרעה לו הציצית ולא יכול לתקנה - האם יש עניין להוריד את הבגד?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א אדר א' תשע"ט
  undefined
  31 דק'
  יבמות

  נאמנות עד אחד במיתה ובאיסורים

  שיטת רש"י תוס' ורמב"ם במקור לנאמנות עד אחד במיתה. מחלוקת רש"י ותוס' לגבי המקור לנאמנות עד אחד באיסורים. מחלוקת רש"י תוס' ורשב"א האם נידה היא ערווה.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י"ז אדר א' תשע"ט
  undefined
  40 דק'
  יבמות

  גיור לכתחילה ובדיעבד - מהי מהות הגיור?

  שיעור כללי- יבמות מה:, מז.

  גיור חייב להיעשות בפני בי"ד. ונחלקו הראשונים מה דין מי שהתגייר שלא בפני בית הדין, בדיעבד. מה עניין בית הדין בגיור? מדוע אדם שמקבל עליו עול מלכות שמים לא הופך לגר מייד? עיקר הגיור הוא להצטרף לעם ישראל, ומתוך כך מחוייבים במצוות. מי שמקיים מצוות אך אינו חלק מהעם, הוא "שאינו מצווה ועושה", אינו יהודי. ובשביל להצטרף לעם צריך את בי"ד. אם כך, מה קורה כשאדם רוצה להצטרף לעם ישראל, אך לא מקבל עליו את המצוות?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' אדר א' תשע"ט
  undefined
  1:08
  יבמות

  פטור צרת ערווה - קושיית הרע"א

  עיון לשיעור ב מסכת יבמות

  עיון לשיעור ב מסכת יבמות

  הרב חיים כץ | ח' אדר א' תשע"ט
  undefined
  38 דק'
  יבמות

  עד אחד באיסורים

  מחלוקת רש"י ותוס' לגבי המקור לנמנות עד באיסורים. האם נידה היא דבר שבערווה? דעת הרמב"ן שנידה נאמנת מדין "הפה שאסר".

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ג' אדר א' תשע"ט
  undefined
  1:02
  יבמות

  איסור אשת אח במקום יבום

  עיון לשיעור ב מסכת יבמות

  מדברי הרמב"ם נראה שהיאור פוקע, וכך נראה גם מרש"י. אולם מתוס' נראהשהאיסור קיים אך נדחה.

  הרב חיים כץ | א' אדר א' תשע"ט
  undefined
  43 דק'
  יבמות

  גר שמל ולא טבל

  שיעור כללי- יבמות מו.

  מעשה בגר שהספיק לעשות ברית מילה אך לא הספיק לטבול, ונכנסה שבת. תהליך הגיור עוד לא נגמר. האם זה אומר שהוא צריך לחלל שבת? לגוי אסור לשמור שבת, אך מה דין מצב הביניים הזה? ומה לגבי צירוף למניין או דיני פיקוח נפש? יש מחלוקת ראשונים האם אפשר לעשות את הטבילה לפני המילה, ונראה שחולקים במהות תפקיד המילה לגר - האם היא רק סילוק הערלה שמפריעה להיכנס ליהדות, או שהמילה היא חלק מהכניסה לברית. מתוך כך ניתן לענות על השאלות הנ"ל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג שבט תשע"ט
  undefined
  1:40
  יבמות

  שומרת יבם שזינתה האם נאסרה על בעלה?

  עיון לשיעור ב מסכת יבמות

  מהגמרא במסכת סוטה מדייק תוס' שרב המנונא מדבר בשיטת חכמים. קושית הבית הלוי כדעת הרמב"ם . הבדל בין זנוח לבין קינוי וסתירה.

  הרב חיים כץ | יז שבט תשע"ט
  undefined
  56 דק'
  יבמות

  במי שממית עצמו עליה

  שיעור כללי

  אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה - במי ש'ממית' את העצמיות שלו, לא מתייחס לעצמו כלל, אלא מבין שהתורה היא החיים. זהו סודם של מלאכי השרת, ששליחותם היא מהותם, ואת הסוד הזה גילו ישראל ב"נעשה ונשמע". מתוך כך ניתן להבין את המעשה בצדוקי וברבא, שלמד ולא שם לב לכך שנפצע, וכן את סיפורו המופלא של התקרבותו של ר' אליעזר בן הורקנוס.

  הרב חיים כץ | ט"ז שבט תשע"ט
  undefined
  43 דק'
  יבמות

  איגלאי מילתא למפרע

  שיעור כללי- יבמות לה

  עד כמה העתיד משפיע על ההווה? ריש לקיש אומר שמעוברת שחלצו לה ואח"כ הפילה, צריכה ייבום כיוון שבשעת החליצה היא עוד היתה מעוברת ולא אומרים שאיגלאי מילתא למפרע שהיא ראויה לייבום. ואומר מהרי"ט אלגאזי שזה יסוד כללי בש"ס – לא מסבירים את העבר ע"פ מה שמתברר אח"כ. אך הרב מקשה עליו, ולכן מחלק שאנו כן מבררים למפרע מה היתה המציאות, אך לעניין החלת חלות לא עוזר הבירור למפרע. הרב מראה את היסוד הזה במקומות רבים בש"ס וברמב"ם, אך לבסוף חוזר בו בעקבות קושיא ומסביר את הכל מחדש ע"פ שיטת הריטב"א בסוגיא.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' שבט תשע"ט
  undefined
  1:05
  יבמות

  סדין בציצית שב ואל תעשה?

  יבמות -"כולהו נמי"- לשיעור ד'

  קושית השאגת אריה על התוס' . תירוץ ר' אלחנן, שלוש חקירות בשב ואל תעשה.

  הרב חיים כץ | ג שבט תשע"ט
  undefined
  56 דק'
  יבמות

  'מעכשיו' בדבר שלא בא לעולם

  שיעור כללי י יבמות פב.

  ישנן שלוש שיטות בראשונים מה מועילה לר' מאיר אמירת 'מעכשיו' כשמקנים דבר שלא בא לעולם: שיטת התוס' שמעשה הקניין נעשה עכשיו והחלות נעשית לאחר זמן, שיטת הרמב"ן שה'מעכשיו' מגדיר את הקניין והכל נעשה עכשיו, ושיטת הרשב"א שדרושה ביאור. הרב נושא ונותן בביאור שיטת הרשב"א, ומחדד את ההבדלים והנפק"מ בין שלוש השיטות.

  הרב חיים כץ | ב שבט תשע"ט
  undefined
  51 דק'
  יבמות

  חובת לימוד התורה והנחלתה

  שיעור כללי במסכת יבמות

  חובת לימוד התורה, לכלל ישראל בכל גיל. עונש המונע מתלמידי הלכה. מחלוקת ראשונים בסוגיא.

  הרב יהושע שמידט | כו טבת תשע"ט
  undefined
  1:05
  יבמות

  קטן האוכל נבלות-חלק ב'

  שיעורים במסכת יבמות - שיעור ד'

  היחס בין איסורי שבת לשאר איסורים. למה צריך פסוק מיוחד לשבת, באיסורי דרבנן? טעם האיסור, איסורי לאו הבא מכלל עשה.

  הרב חיים כץ | כה טבת תשע"ט
  undefined
  51 דק'
  יבמות

  נאמנות עד מיתה

  שיטת רש"י, תוס' והרמב"ם בטעם נאמנות עד מיתה, יישוב הסתירה ברמב"ם, ביאור שיטת רש"י ע"פ חידושי הרי"ם , דין 'אפקעינהו' במקומות נוספים בש"ס.

  הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | כ טבת תשע"ט
  undefined
  1:05
  יבמות

  קטן האוכל נבלות-חלק א'

  שיעורים במסכת יבמות - שיעור ד'

  האם קטן האוכל נבלות בי"ד מצווים להפרישו מה המסקנה? מה הדין באיסורים דרבנן? שיטת הרשב"א שיטת תוס' . דין חינוך.

  הרב חיים כץ | יח טבת תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il