קוף (בעל חיים)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
קופם מסוג "שימפנזה"

קוף[1], הוא סוג של בעל חיים, שיש בצורתו החיצונית דמיון מסויים לאדם, ויש בו גם אינטלגנציה[2] יותר משאר בעלי חיים, ומנהגו לחקות את מעשה האדם[3].

מהותו של הקוף[edit]

כתוב בספרי פנימיות (האדמו"ר האמצעי, תורת חיים, בראשית ח"א, פר' בראשית, עה"פ וייצר ה' אלקים, אות לב, דף כד, ב[4]; תורת שמואל, תרלא, ח"א מאמר "כל הנחלים הולכים", עמ' שיב, ד"ה ועניין מומצע; ועוד) שהבריאה מתחלקת למדרגות הדצח"מ (- דומם, צומח, חי ומדבר). בין כל מדריגה למדרגה יש מדרגת ביניים, המראה שיש קישור בין המדרגות השונות (לדוגמא, בין הדומם והצומח - נמצאים האלמוגים). ובין החי והמדבר - נמצא הקוף.


שונות[edit]

קוף שונה מרוב החיות, שהם יפים לחלום (ברכות נו. ושם נז:).

הלכות הנוגעות לקוף[edit]

הקוף מוגדר כחיה לגבי הלכות כלאיים (כלאיים פ"ח מ"ו),

הרואה קוף מברך: "ברוך משנה הבריות" (ברכות נח: שו"ע או"ח סי' רכה סע' ח).

קיום הלכות שונות באמצעות קוף[edit]

פעולות הלכתיות שאין להן צורך בדעת אלא רק בביצוען המעשי - ניתן לקיימת ע"י קוף, לדוגמא, ניתן להוליך את העירוב תבשילין ע"י קוף (תוספתא עירובין פ"ב הי"ב מובא במעילה כא.), ובלבד שיראהו מניחו במקומו[5] (עירובין לא: רמב"ם פ"ו מהל' עירובין הכ"ב ושו"ע או"ח סי' תט סע' ח)[6].

אך בהלכות שלקיומן נצרכת דעת - לא ניתן לקיימן ע"י קוף (ר' יומא כט: וברש"י שם ד"ה נעשה כמו וכו'). לכן,

בנוסף, הלכות שלקיומן נצרך אדם או ישראל - לא ניתן לקיימן ע"י קוף. כלל זה מטבא בהלכות הבאות:

שונות[edit]

עזרא תיקן שתהא אשה חוגרת בסינר בין מלפניה בין מלאחריה, מפני מעשה שאירע באשה שבעלה קוף מכדרכה ושלא כדרכה (ירושלמי מגילה פ"ד סוה"א, דף עד טור ג).

סיפורים ואיזכורים לקוף במקורות[edit]

במקרא מסופר ששלמה המלך היה עשיר מאד: "כִּי אֳנִיּוֹת לַמֶּלֶךְ הֹלְכוֹת תַּרְשִׁישׁ עִם עַבְדֵי חוּרָם. אַחַת לְשָׁלוֹשׁ שָׁנִים תָּבוֹאנָה אֳנִיּוֹת תַּרְשִׁישׁ נֹשְׂאוֹת זָהָב וָכֶסֶף שֶׁנְהַבִּים וְקוֹפִים וְתוּכִּיִּים" (דברי הימים ב פרק ט פס' כא).

זהו המקום היחיד בתנ"ך בו מוזכר הקוף בפירוש[8], אך בדברי חז"ל במקומות רבים מוזכר הקוף:בעלי חיים במקורות שניתן לזהותם כקוף[edit]

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים[edit]

 1. יש לדון בשאלה האם המילה "קוף" במקורות מתייחסת לכל סוגי הקופים המוכרים לנו כיום או לחלק מהם או - בכלל - לבעלי חיים אחרים. לצורך הבחנה זו כדאי לשים לב, שבגמרא (בכורות ח.) ובתוספתא (תוספתא בכורות פ"א ה"י) מבואר שהריון של הקוף אורך שלוש שנים. וראה גם להלן לגבי אדני השה ובהערה.
 2. ר' רש"י (עירובין לא:) שפעמים הקוף והפיל מלומדין.ר' תבנית:הידעת?/כ"ה שבט ה'תשס"ט שהמאירי תבנית:עירובין לא: מביא מהירושלמי שניתן ללמד קוף שבעים לשון.
 3. ור' תבנית:הידעת?/ט"ו שבט ה'תשס"ט בטעם הדבר.
 4. ניתן למצא בספריית חב"ד באינטרנט.
 5. כי אחרת, יש לחשוש שמא לא הוליכו לשם (מ"ב סי' תט הנ"ל ס"ק מז).
 6. ור' מש"כ בזה בשו"ת צמח צדק (אה"ע סי' רעא אות א).
 7. כן הוא פירוש דרשת הפסוק הנ"ל, וע"ש שאף גוי פסול לשחיטה.
 8. וראה להלן בעלי חיים במקורות שניתן לזהותם כקוף.
 9. מוזכר במאמרו של ד"ר שלמה קאפח.
 10. ראה מאמרו של הראל סגל סעיף 37 (בסוף כותר: פירושים נוספים) מופיע גם בקישור.
 11. ר' קהלת רבה (מהד' וילנא, פר' ו אותא [י"א]): "כי יש דברים הרבה מרבים הבל, כגון: מגדלי קופות (- קופים) וחתולות... ואדני שדה..." וכן בספרא (שמיני פרשה ד פרק ו אות ח, - מובאת בילקוט שמעוני עה"ת רמז תקלז' ד"ה כל הולך, וכן בפירוש הריבמ"ץ לכלאיים פ"ח מ"ו): "כל הולך על כפיו - זה הקוף, כל הולך - להביא את הקופד... ואת אבני השדה ואת כלב הים זו חיה טהורה..."