ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים שבת

השכנים עושים על האש בשבת.

הרב יאיר וסרטילה מרחשון תשע"ז
1309
שאלה
אנחנו גרים בבית קרקע במושב והשכנים עושים על האש בשבת. הריח מגיע אלינו הביתה. אי אפשר לדבר איתם כי זו זכותם בביתם. וזה כמה שכנים. האם כשאנו מריחים הריח אנו עוברים על איסור?? צריכים לסגור החלונות? מה הפתרון או הייעוץ? תודה.
תשובה
גם אם הריח טוב ומהנה אינך עובר על איסור ואינך צריך לסגור את החלונות. הרחבה: במסכת עבודה זרה דף סו ע"ב נחלקו האמוראים אם מותר להריח יין נסך דרך נקב החבית. שורש מחלוקתם היא האם "ריחא מילתא", כלומר: יש איסור להנות מיין נסך ולכן אביי אוסר להריח שהרי נהנה מיין נסך, אך רבא סובר שריח אינו דבר ממשי ולכן הריח אינו כלול בהנאות שנאסרו. לעומת זאת, באותה מסכת בדף יב ע"ב נאמר שעיר שיש בה עבודה זרה והחנויות מעוטרות בוורד והדסים אסור להיכנס לחנויות אלו משום שנהנה מהריח. בתוס' שם (ד"ה אלא) מובא דיון כיצד ליישב את הסתירה. רבנו תם משיב שבדבר שמטרתו לריח כמו הדס וורד הריח נחשב להנאה אסורה אך דברים שאין מטרתם לריח מותר להנות מריחם. על פי זה פסק השולחן ערוך (יו"ד סי' קח סע' ה): "מותר לשאוף בפיו ריח יין נסךדרך נקב שבחבית לידע אם הוא טוב". לפי זה ודאי שאין בעיה, ואמנם הש"ך שם (ס"ק כז) מקשה על חילוק זה ומביא שאף התוס' שם למסקנה כתבו לגבי עבודה זרה שאין חילוק, ולכן כותב הש"ך שעל כל פנים באיסור עבודה זרה אין להקל. אם כן לדעת השולחן ערוך ודאי מותר להריח את ריח ה"מנגל", וכן יש להורות לבני ספרד, ולדעת הש"ך עצמו אסור אך להלכה הכריע שדוקא באיסור עבודה זרה אין להקל, ומכל משמע שמהיות טוב לדעתו ראוי לבעל נפש להחמיר גם בשאר איסורים, וכךיש להורות לבני אשכנז. אך במקרה שלפנינו נראה שאף מהיות טוב אין צורך להחמיר משום שהנאה מאיסור שנעשה בשבת היא רק איסור דרבנן ובכך אפשר להקל. סיבה נוספת להקל קיימת במקרה שאינך מתכוון להריח אלא אתה מריח על כרחך, שכן נחלקו הראשונים אם פסיק רישא באיסור הנאה אסור או לא. דעת הר"ן (חולין דף לב ע"א מדפי הרי"ף ד"ה אביי) שבאיסורי הנאה אם אינו מתכוון להנות גם אם ברור שבפועל יהנה לא אומרים שפסיק רישא אסור, ואילו מדברי התוס' (שבת כט ע"ב ד"ה ובלבד) רואים שחולק על כך ואוסר. אסיים בברכה שנזכה בקרוב להתבשם מריח הקטורת, וכמובא במסכת יומא לט ע"ב "עזים שביריחו היו מתעטשות מריח הקטורת, נשים שביריחו אינן צריכות להתבשם מריח קטורת, כלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח קטורת".
עוד בנושא שבת

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il