ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מפיצים תורה בקליק - הצטרפו אלינו!
שאל את הרב הלכה תפילין בזמנים שונים

הנחת תפילין לצורך לימוד

שאלה
הרב נשאל , בעניין מדידת תפילין בלילה וענה: שמותר ואין לברך על התפילין. הבירור הזה חשוב לי, כי היה לי מקרה דומה לזה. הרי יש מחלוקת האם מותר להניח תפילין בלילה, כאשר הבית יוסף [סימן ל] פסק שלעניין הלכה אין להניח תפילין בתחילה בלילה, והכי נקטינן. כעת, משמע מפסיקת ההלכה שאסור אפילו להניח תפילין על מנת ללמוד, שכן, ממה נפשך, לא הברכה הופכת את ההנחה להנחה, וגם אם נאמר שהוא מניח לא לשם הנחת תפילין, הרי זה בדיוק המקרה שדיברו עליו הבית יוסף והגמרא, שלהניח תפילין לשם שמירתם אסור. המשנה ברורה בסימן ל’, סעיף קטן ט’ כתב "אבל להניחם לכתחלה אסור בשביל השמירה, ויש מקלין בזה". ובסוגריים כתב שהמקור לכך הוא העולת תמיד והגר"א. לאחר עיון בעולת תמיד בסעיף קטן ג’ מוכח שהוא סובר שהמחבר פסק כדעת הרא"ש, שהרי ברור שהוא פוסק שלילה זמן תפילין, וכל האיסור להניח תפילין הוא שמא יישן בהם, ולכן מותר להניח תפילין בלילה לשם שמירתם [וניתן גם לומר לשם לימוד]. והביאור הלכה בדיבור המתחיל "מתר ומורין כן" כתב שנראה לו פשוט שמותר אפילו לכון לשם מצוה, אך על כל פנים לא יברך אז על התפילין. האם זה המקור לפסיקתו של הרב? כי אני התקשיתי להבין מה ההלכה על פי המשנה ברורה שהביא את שתי השיטות בלי לפסוק.
תשובה
לכתחילה אין מניחים תפילין בלילה שמא יישן בהם, אך גם השולחן ערוך מודה שאם הניחם קודם יכול להשאירם עליו רק אין מורין כן, ואם הסיבה היא שמירה אז מותר להשאירם עליו ומורין כן ולא הצריכו לחלצן. המחלוקת שהביא המשנה ברורה על פניו עוסקת בשמירה דומיא דהנחה, שהזכיר השולחן ערוך, שפירושה לזמן בלתי מוגבל, ואף הזכיר שהטעם מפני הרואים שילמדו לעשות כן לכתחילה. בזמן מועט של מדידה שלא קיים חשש זה שכולם רואים שמודד ועוד שבדרך כלל עושה זאת בינו לבין עצמו אין לחשוש. יוצא שיש לנו שתי סיבות להקל גם לדעה המחמירה ומכל מקום יש גם את דעת המקילה. הרב רואי מרגלית
עוד בנושא תפילין בזמנים שונים
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il