שאל את הרב

  • הלכה
  • הנחת התפילין

להסיר את הטלית קודם שמניח תפילין

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"א אב תשפ"א
שאלה
שלום וברכה. האם יש קפידא להישאר עם טלית בזמן הנחת התפילין, ומה הדין אם לקחתי תחילה את התפילין. תודה רבה.
תשובה
שלום רב. א. הסדר הנכון הוא, שבעת הנחת התפילין, צריך להיות כבר מעוטף בטלית (ראה טעמים לכך במקורות). ב. לדעת השו"ע יניח תפילין תחילה, והמקובלים חולקים בזה. כדי לצאת ידי כולם, יעזוב את התפילין ויתעסק בדבר אחר ואח"כ יעשה כסדר. ג. כל האמור הוא דוקא כשרוצים לקיים את ב' המצוות יחד, אך אם רוצים כעת רק להניח תפילין, לא שייך בזה "אין מעבירין על המצוות". מקורות: מרן השו"ע (סי' כ"ה א') כתב: "אחר שלבש טלית מציץ - יניח תפילין שמעלין בקודש". ובנימוקי יוסף (הלכות ציצית) כתב עוד טעמים, ששקולה כנגד כל המצות ולכן ראוי להקדימה, ועוד שהיא תדירה יותר, שנוהגת גם בשבת ויו"ט (עיין כה"ח שם). ולדעת רבנו האריז"ל הדבר לעיכובא, שגם אם בטעות נטל את התפילין תחילה, יתעטף קודם בטלית. ואם כן ודאי שיש להזהר בדבר על כל פנים לכתחילה. כמו כן צריך להזהר שלא להעביר על המצוית, וכלשון המחבר (שם) ש"צריכים ליזהר שלא יניחו כיס התפילין למעלה, כדי שלא יפגע בהם תחילה ויצטרך להניחם קודם הטלית כדי שלא יעבור על המצוה". וכל שכן שיש להקל בדבר בפרט אם לבוש בטלית קטן מתחת לבגדיו (ראה הלכה ברורה ח"ב עמ' י"ב ט"ו, ילקו"י כ"ה כ"ז). אולם לדעת המקובלים כאמור בכל עניין יש להקדים את עטיפת הטלית קודם שיניח תפילין כיון שכך הוא סדר הדברים ע"פ סוד (וכ"פ הבא"ח וירא ד', וכה"ח שם סק"ז). וראה באור לציון שכתב (ח"ב עמ' ר"פ שאם רוצה לצאת את כל הדעות, כאשר הוציא בטעות את התפילין תחילה, יעזוב התפילין, וילך להתעסק בדבר אחר כגון שיקא פרשת העקידה וקודם הודו יחזור ויקח הטלית ויתעטף בה, ואח"כ יניח תפילין. כל האמור הוא דוקא שרוצה לקיים את שתי המצוות, אך אם אינו רוצה כעת להתעטף בטלית וכן להיפך (מ"ב כ"ה סק"ג) או שאין לו לעת עתה ציצית וצריך לחכות זמן רב עבור כך, יכול להניח תפילין או טלית בנפרד, לא שייל בזה, אין מעבירין על המצוות. ומעין זה מצינו לגבי דיני קדימה בברכות. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il