שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • פירות שביעית

מהי שיטת הגר"א שפירא בענין אוצר בי"ד?

undefined

מכון התורה והארץ

ט אייר תשע"ה
שאלה
בתורה שבע"פ חלק כח הוא מנמק גבי היתר המכירה, אך דעתו בשאר העניינים גבי אוצר הארץ ואוצר בי"ד עלומה ולא מפורטת כלל, לפחות לא מצאתי כזאת. אשמח לדעת מה היתה שיטתו ומה ההסברים שנימק, אשמח להפניות למקורות ששם הוא מפרט אודות כך.
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' מצו"ב מכתבם של הרבנים הגאונים הגר"א שפירא זצ"ל והגר"מ אליהו זצ"ל ויבלחט"א הגר"י אריאל שליט"א. *** בס"ד כסלו תשס"ז לעם מקדשי שביעית בימינו אלו חובה מיוחדת לחזק את החקלאים היהודים מיישבי ארץ הקודש שמקפידים לשמור דיני שביעית כהלכתם. ועלינו לבוא לעזרת "גיבורי הכח" שומרי שביעית. חברי מכון "התורה והארץ" שגורשו מכפר דרום - גוש קטיף וכעת הנם באופן זמני באשקלון, רחש לבם דבר טוב לדאוג שבשנת השמיטה תשס"ח יוכלו בני ישראל לקבל תוצרת שעיקרה מגידולי ישראל, ובכך יחוזקו החקלאים אנשי ההתיישבות - שומרי שביעית, ומאידך הצרכנים יקבלו תוצרת מהודרת. התוצרת המשווקת על ידי "אוצר הארץ" היא על פי הנחיית רבני מכון "התורה והארץ" שעושים ופועלים על פי הדרכתנו והוראותינו. על כולנו, מוסדות ויחידים, לחזק ולהתחזק באכילת תוצרת מהודרת זו, שיש בה מקדושת ארץ ישראל והלכותיה. יהי רצון שבשנת השמיטה הנוכחית ישבו ישראל על אדמתם שקטים ושלווים באין מחריד, וידעו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא על ישראל ועל נחלתו. הרב אברהם אלקנה שפירא הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו הרב יעקב אריאל *** כדברים אלו פרסמו הרבנים הראשיים הגר"א שפירא והגר"מ אליהו זצ"ל גם במודעה שהוציאו בג ' תמוז תשמ"ז. הננו מודיעים לצבור שזכינו כי רבים מהחקלאים בישובים, בכפרים בקבוצים ובערים נענעו לקריאתנו באשר לפירות האילן שבהם ניתן לקיים את המשק גם בלי להזדקק להיתר המכירה, ע"י שווק תוצרת בתור שלוחי בית דין וע"י הקמת אוצר בית דין, לכן על הצבור להזהר ולשמור קדושת שביעית בפירות אלו, אי לזאת סודר ע"י המוסדות המשווקים אפשרות שווק התוצרת שתסומן כמשווקת מטעם אוצר בית דין. אנו ממליצים להעדיף פירות אלו שיש בהם גם מצוות אכילת פירות שביעית לדעת הרמב"ן, וגם מצוות החזקתם של משקים אלו שהם בבחינת "גבורי כח עושי דברו". חתימת הרבנים. *** כל השמועות והספורים לא היו ולא נבראו, מו"ר הגר"א שפירא זצ"ל תמך בכל תוקף באוצר הארץ. הוא היה מהיוזמים ומהמקימים את המיזם הזה, הכל נעשה בהתייעצות עמו ובהכוונה. אם הגר"א שפירא או הגר"מ אליהו זצ"ל היו מתנגדים המיזם לא היה מוקם. גם אני שמעתי ספורים של אנשים שלא היו ולא התעסקו במצוות שביעית, לא חזקו חקלאי אחד ולא פעלו דבר להיתר המכירה או אוצר בית דין. כשכתבנו את שבת הארץ השלם, הגר"א שפירא זצ"ל אמר לנו שלא נביא בספר כל מקור שלא כתוב בספר, שמועות אפשר לומר כל מי שרוצה אבל המכתבים הברורים הללו אין בהם ספק שהם חתמו עליהם. ב"ה האמת מורה דרכה, וב"ה השנה ,אוצר הארץ" הרחיב את פעולתו יותר מפי שניים משנת תשס"ח, וב"ה גם הצבא עובד עם "אוצר הארץ" והדברים חודרים לצבוריות הישראלית, וברור שלשני הגאונים זצ"ל יש הרבה נחת רוח מהמהלך שמוסיף קדושת ארץ ישראל וקדושת פירותיה של ארץ ישראל. בברכת התורה והארץ יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il