עקביא בן מהללאל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עקביא בן מהללאל מראשוני התנאים, חי בימי הלל הזקן.

במשנה מסופר: עקביא בן מהללאל העיד ארבעה דברים. אמרו לו: עקביא, חזור בך בארבעה דברים שאמרת ונעשך אב בית דין לישראל. אמר להן: מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא לעשות שעה את רשע לפני המקום, שלא יהיו אומרים בשביל שררה חזר בו...ונדוהו ומת בנידויו וסקלו בית דינו את ארונו. אמר רבי יהודה חס ושלום שעקביא נתנדה! שאין עזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאל. ואת מי נדו? אליעזר בן חנוך שפקפק בטהרת ידים...

בשעת מיתתו אמר לבנו: בני, חזור בך בארבעה דברים שהייתי אומר. אמר לו: ולמה לא חזרת בך? אמר לו: אני שמעתי מפי המרובים והם שמעו מפי המרובים, אני עמדתי בשמועתי, והם עמדו בשמועתן; אבל אתה שמעת מפי היחיד ומפי המרובין, מוטב להניח דברי היחיד ולאחוז בדברי המרובין. אמר לו: אבא, פקד עלי לחבריך. אמר לו: איני מפקד. אמר לו: שמא עלה מצאת בי? אמר לו לאו, מעשיך יקרבוךומעשיך ירחקוך" (משנה עדויות ה ו ).

מאמרו מופיע במסכת אבות (פ"ג מ"א): "הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה: דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון מאין באת מטפה סרוחה ולאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא". נהוג לומר משנה זו בהלוויות.