רבי מאיר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי מאיר הידוע גם כרבי מאיר בעל הנס היה מגדולי התנאים, תלמידם של רבי עקיבא ורבי ישמעאל.

תורתו[edit]

ברבי מאיר אנו מוצאים שני צדדים שונים יחד: גם פלפול וגם בקיאות. ובאמת מצאנו שאת שניהם למד משני רבותיו: מרבי ישמעאל למד את הבקיאות, ומרבי עקיבא את הפלפול ערובין יג. . בקי

 • למד מבקיאותו של רבי ישמעאל ערובין יג..
 • כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו אבות ג-ח.
 • הלך לעסיא ולא היתה לו מגילה וכתבה מליבו בעל פה, דמיקיים ביה ועפעפיך יישירו לנגדיך - שזוכר היטב מגילה יח:.

מפלפל

 • למד מעמקותו של רבי עקיבא ערובין יג..
 • לא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו ערובין יג..
 • עוקר הרי הרים וטוחנן זה בזה סנהדרין כד..

מסתכל על הפנימיות ולא על המציאות החיצונית

 • אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו אבות ד-כ לגירסת הסידורים.
 • טעמא דרבי מאיר, אין לך סדק מלמעלה שאין תחתיו כמה סדקים מלמטה בשאור פסחים מח:.
 • למד מאלישע בן אבויה, תוכו אכל וקליפתו זרק חגיגה טו:.
 • בין כך ובין כך אתם קרויים בנים, גם בזמן שאין אתם נוהגים מנהג בנים - לא מסתכל לפי המעשה החיצוני, אלא לפי המהות הפנימית קידושין לו..
 • הכל הולך אחר המעמיד - לא מסתכל על הדבר בעצמו אלא על מה שמסייע לו שבת טו:.
 • דאין דינא דגרמי - מחייב אפילו על היזק בעקיפין בבא קמא ק..
 • אפילו מצא גט באשפה חתמו ונתנו לה כשר, שהחתימה היא העיקר גיטין ג:.
 • מחייב בשניים שעשאוה חיללו שבת יחד אפילו זה יכול וזה יכול שבת צב:.
 • חוקקים להשלים - דנים ע"פ הפנימיות של הדופן ולא ע"פ צורתה החיצונית יומא יא:.

מסתכל על המיעוט בדומה לסעיף הקודם, שלא מסתכל על הכמות שהיא המציאות החיצונית.

 • חייש למיעוטא יבמות קיט..
 • כל שדרכו לימנות מקדש זבחים עב:.
 • בתולה אפילו מקצת בתולים משמע יבמות נט..
 • כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו אבות ג-ח.
 • חשוד לדבר אחד הווי חשוד לכל התורה ערובין סט..
 • הוזם בדיני ממונות פסול לדיני נפשות סנהדרין כז..
 • יום אחד בשנה חשוב שנה ראש השנה י:.
 • מחמיר בתערובת איסור בהיתר - נותן טעם לפגם אסור עבודה זרה סז:.
 • לעולם יהיו דבריך מועטים לפני האלקים ברכות סא..
 • ואמרי לה רבי מאיר - לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה פסחים ג:.

מחמיר בקודשים ובטהרות

 • כל מי שלא אוכל חולין בטהרה הוא עם הארץ ברכות מז: וגיטין סא., אמנם בסוטה כב. הגרסה אחרת.
 • מעשר ראשון אסור לזרים יבמות עד..
 • יש מעילה בשיירי לשכה שקלים ה:.
 • יש מעילה בקונמות נדרים לה..
 • כל דבר שבחזקת טומאה הרי הוא טמא עד שיוודע לך שהוא טהור פסחים י..
 • קלבון שמוסיפים על מחצית השקל דאורייתא שקלים א-ד.
 • מזים על הכהן הגדול בכל שבעת הימים שלפני יום הכיפורים פסחים עח..

צנוע, מוחל על כבודו בשביל חבירו

 • רבי יוסי בן חלפתא אמר עליו: אדם גדול, אדם קדוש, אדם צנוע ירושלמי מועד קטן ג-ה.
 • הווי שפל רוח בפני כל אדם אבות ד-יב.
 • מעשה באשה אחת שבאתה לבית מדרשו של רבי מאיר. אמרה לו רבי אחד מכם קדשני בביאה. עמד רבי מאר וכתב לה גט כריתות ונתן לה כדי שלא להלבין את פניו. עמדו כולם כתבו ונתנו לה סנהדרין יא..
 • הרשה לאשה לירוק בפניו כדי לעשות שלום בינה לבין בעלה ירושלמי סוטה א-ד.

מקשה הלכות כדי להתנגד לתנאים אחרים אך בשאר העניינים היה צנוע, כדלעיל בסעיף הקודם.

לקריאה נוספת[edit]

קישורים חיצוניים[edit]