שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הדלקת נרות

התחממות בנרות חנוכה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ג כסלו תשע"ט
שאלה
לרב שלום. האם מותר להתחמם בנרות חנוכה תוך חצי שעה הראשונות להדלקה? והאם זה לא נחשב לביזוי? אם השתמש לאור הנר האם יצא ידי חובת המצוה? אשמח למקורות, תודה.
תשובה
שלום וברכה! א. אדם שאינו מתכוון להתחמם לאור הנרות, אלא שמתחמם ממילא בזמן ההדלקה או לאחר מכן כשיושב בסמיכות לנרות, ודאי שהדבר מותר. ב. אם כוונתו להתחמם מהנרות, אם מדובר בחצי שעה הראשונה, יש לאסור, ולאחר חצי שעה, אף שמעיקר הדין מותר, נכון להחמיר משום שנראה כזלזול במצוה. ג. אף שעבר על דברי חז"ל, והשתמש לאור הנרות, יצא ידי חובה. מקורות: זו שאלה מעניינת, האם חז"ל אסרו רק את ההנאה מהאור של הנרות או את כל סוגי ההנאות. כידוע שאלת חכם חצי תשובה, ואכן בביאור דברי מרן השו"ע (תרע"ג א'), שהביא את הדין שאסור לעשות תשמיש של חול ואפ' תשמיש של מצוה, כתב המ"ב (סק"ח וי"א), וז"ל: "כיון שעל ידי נס שנעשה במנורה תקנוה, עשואה כמנורה - שאין משתמשין בה כלל", ומקורו טהור בדברי הראשונים. והוסיף לבאר שהטעם שאין לעשות אפ' תשמיש של חול בדרך ארעי, "כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו", וא"כ ודאי שאסור להשתמש בנרות עבור חימום בחצי שעה הראשונה (וכיום שלדעת פוס' רבים הזמן "שתכלה רגל מן השוק" נמשך זמן רב יותר מחצי שעה, נכון להיזהר בכך גם לאחר מכן), ואף כשיש שמש יש לאסור, כיון שחימום נראה יותר כזלזול מצוה (כמו"כ השמש לבד אין בכוחו לחמם כ"כ משא"כ לגבי הפצת אור, וצ"ע). ואכן בס' פסקי שמועות (עמ' קיב) מובא בשם הגר"ש וואזנר זצ"ל לאסור הנאה הבאה מהנרות ע"י התחממות לאורם כיון שחז"ל אסרו את כל סוגי ההנאות ולאו דוקא הנאה מאור הנרות. וצ"ל שמה שמצינו בראשונים ובאחרונים מח' דוקא לגבי שימוש לאור הנר ולא לגבי חימום, הוא משום שעיקר השימוש בנרות הוא - להאיר. יש לדון להתיר כאשר מדליקים בנוסף "שמש" כפי שנוהגים כיום, ואין לומר שהמתחמם לאור הנרות והשמש, עובר על איסור, אולם עדיין יש לחוש מצד זלזול במצוות. ודאי שבכל האמור, אין הכוונה לחום שבא ממילא ואין צורך או הנאה בכך כגון כשמתבוננים על הנרות או מתפללים בקרבתם (ראה מעין בשעה"צ תרע"ח סק"ה כשנהנה בע"כ מאור הנר). אדם שעשה תשמיש כלשהו לאור הנרות, ללא שמש, ואפילו של קדושה, כגון לימוד תורה (כסתימת המחבר בסי' תרע"ג סע' א'), עבר בזה על דברי חז"ל שאסרו כל שימוש לאור הנרות והתירו לראותן בלבד, ומטעם זה נוהגים להדליק נר נוסף הנקרא "שמש" (שו"ע שם), אולם ודאי שיצא בזה ידי חובת המצוה שהרי לא עשה מעשה בגוף הנר הפוסל את עצם ההדלקה (ראה הליכות שלמה חנוכה י"ד ל"א). לגבי השמש, ראה מ"ב (ס"ק ט"ז) וכה"ח (ס"ק מ'-מ"ב) שיש להניחו בריחוק מועט משאר נרות החנוכה, באופן שיהיה גדול מהם או ניכר שאינו מנרות מצוה. עם זאת יש לציין שיש אוסרים להשתמש לאור הנרות אפ' אם נר השמש סמוך להם (מ"ב שם ס"ק ט"ו בשם המג"א, ועי' בביאו"ה), כיון שזה וזה גורם, ויש שכתבו ע"פ סוד שאין ראוי לעשות תשמיש של חול אפ' לאור השמש בלבד כיון שגם בו יש בחינה של קדושה (טור ברקת ובא"ח ועי' בס' מאמר מרדכי מועדים), אולם כאמור מעיקר הדין הדבר מותר. חנוכה שמח חמים ומאיר,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il