ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים סדר וניקיון

הסרת מכסה הניאגרה בשבת

שאלה
שלום, בשבת היתה לנו בעיה בצינור המוביל מים למיכל המים בשירותים, האם היה מותר לפתוח את מכסה הניאגרה ולמלא בו מים?
תשובה
בס"ד שלום רב, מותר להרים את מכסה הניאגרה בשבת, וכן, על מנת לסלק את הלכלוך, מותר למלא את הניאגרה מים באופן אחר (נטלה,צינור מקלחת וכדומה). אך אסור לעשות איזו שהיא פעולה שתתקן את הצינור. בברכה, הרב אלישיב קפקה הרחבה: אומרת הגמרא בשבת קכו ב: כיסוי הכלים שיש להם בית אחיזה - ניטלין בשבת. אמר רבי יוסי: במה דברים אמורים - בכיסוי קרקעות, אבל בכיסוי הכלים - בין כך ובין כך ניטלין בשבת. גמרא. אמר רב יהודה בר שילא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: והוא שיש תורת כלי עליהן. דכולי עלמא, כסוי קרקעות אם יש להן בית אחיזה - אין, אי לא - לא. כסוי הכלים, אף על גב דאין להם בית אחיזה. כי פליגי - בכלים דחברינהו בארעא, מר סבר: גזרינן, ומר סבר: לא גזרינן. לישנא אחרינא: כי פליגי - בכיסוי תנור, מר מדמי ליה לכיסוי קרקע, ומר מדמי ליה לכיסוי כלים. ופירש רש"י שכלים המחוברים לקרקע כגון תנור וכיריים. ופסק שו"ע (שח, י) להדיא את דברי הגמרא וכפי הלישנא קמא: כסוי בור ודות אין ניטלים אא"כ יש להם בית אחיזה דאז מוכח שהוא כלי, ושל כלים, אפילו הם מחוברים בטיט, יכולים ליטלם אפילו אין להם בית אחיזה; והוא שתקנם ועשה בהם מעשה והכינם לכך, או שנשתמש בהם מבע"י; וכסוי חביות הקבורות בקרקע לגמרי, צריכות בית אחיזה. ואם כן, בנידון דידן, הרי הניאגרה היא ממש כעין התנור המחובר לקרקע, ומותר ליטול הכיסוי אפילו אין בו בית יד. ועוד חשבתי לומר שעצם עשיית הניאגרה באופן שהוא יכול להנטל ע"י כל אחד, אפילו שאינו בעל מלאכה, בעזרת בליטת המכסה וכדומה, הוא נחשב כעין בית יד, ולאפוקי מניאגרה השקועה בקיר לגמרי. ואח"כ ראיתי שסברא כעין זו מובאת בשמירת שבת כהלכתה (פרק כג, הערה לא).
עוד בנושא סדר וניקיון

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il