שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • היחס ל'חילונים' ולרפורמים

כניסה לטמפל רפורמי

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

א תמוז תשע"ט
שאלה
אמרו לי שמותר להיכנס לבית כנסת רפורמי, כל עוד הם לא עושים טקס "תפילה" שם. הערב נכנסתי וברכתי ספירת העומר כדי להיות מזכה הרבים – האם זה לא בסדר?
תשובה
לא ידוע לי על איסור בעצם הכניסה לטמפל רפורמי. האיסור או ההיתר בנדון קשור להשלכות של הכניסה למקום זה ולמה שהיא מייצגת. בהוראות למעשה בעניני קרוב רחוקים שנאמרו בפרט לענין קרן מרניק מכסלו תדש"ם נותן הרב יעקב קמינצקי זצ"ל הוראות ברורות למדריכים מה מותר ומה אסור לעשות בזמן השהיה בטמפל שלהם, לדוגמא: הוא מתיר למדריכים לשהות במקום אפילו בשעת התפילה ואפילו בשעה שמשתמשים במיקרופון בתפילה אולם אוסר עליהם להתפלל עמם ואוסר עליהם לשהות בחדר התפילה בשעה שמנגנים בכלי זמר בשבתות וימים טובים. הוא מתיר למדריכים לומר דרשה של דבר תורה או מוסר באמצע התפילה שלהם. באגרות משה (אהע"ז ב סימן יז) כותב בדבר חתונה שתהיה בקאנסערוואטיווי טעמפל והראביי שלהם יהיה מסדר קידושין, שאין לאיש כשר להיות שם. אך אם רב כשר יסדר הקידושין כדין התורה, אזי כיון שהחתונה הא אינה בזמן שבאים להתפלל שם ליכא איסור מדינא שהרי אין מקום לחשוד שהולכין להתפלל שם, אבל לאדם חשוב אין לו לילך לשם אף באופן זה רק כשהוא צורך גדול ורק דרך מקרה שנזדמן כן. ועוד כתב האגרות משה (באו"ח ד סימן צא אות ו) שאין לעשות מנין בביהכ"נ של קאנסערוואטיוון אפילו בחדר אחר מכיון שפרסמו שהם חבורה שכופרים בכמה דיני התורה וצריך להתרחק מהם כדין הרחק מעליה דרכה. ומש"כ הרמב"ם שראוי להחזירם בתשובה ולמשכן בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה, לא שייך זה במקום קיבוץ שלהן שהוא בביהכ"נ שלהן שאין המקום ראוי לזה, וגם לא כל אדם ראוי לזה. העולה מכל הנ"ל הוא שאם הדבר ברור שההשפעה תהיה חיובית ותקרב את אותם יהודים תועים לחיי תורה ומצוות יש מקום להקל ולעשות זאת גם אם נכנסים לטמפל לצורך כך ובפרט אם המקרב איננו דמות רבנית או של אדם חשוב, ולעומת זאת אם ההשפעה החיובית מוטלת בספק רב, ובמיוחד משום שזהו המקום שלהם, ויותר מכך אם הדמות של המקרב הינה דמות מייצגת של רב או אדם חשוב שומר תורה ומצוות יש לחשוש שהכניסה למקום תהווה משום מתן לגיטימציה לדרכם ועלולה לגרום תקלות חמורות, וברור שיש להימנע מכך. ולענין שאלתך, יש מקום לפקפק בדבר התועלת שיש בזיכוי הרבים מסוג זה, משום שסביר יותר שהמתפללים במקום יעדיפו לראות בזה סוג של לגיטימציה לאורח חייהם מאשר להתקרב לחיי תורה ומצוות ובפרט אם אתה אדם חשוב בעל תדמית של יהודי שומר תורה ומצוות. בכל מקרה של שאלה מעין זו מומלץ מאוד להתייעץ עם רב מקומי המכיר את הנפשות הפועלות, את האדם השואל ואת נדון השאלה, והוא יוכל לייעץ אם כדאי להיכנס לטמפל כדי לקרב את אחינו התועים או שיש להימנע מכך כדי שלא לתת לגיטימציה לדרכם או גרוע מכך להיות מושפע מהם חלילה. בטוחני שתמיד ניתן למצוא את הדרך והמקום הנכון לקרב את כל אותם אחים תועים לאבינו שבשמים וכך יש לעשות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il